1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Anlamsız Hale Gelen MEB KİK Toplantısı Yapıldı
Anlamsız Hale Gelen MEB KİK Toplantısı Yapıldı

Anlamsız Hale Gelen MEB KİK Toplantısı Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı bugün gerçekleşti.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı 26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti.

Kurulun gündemi yoğundu.

Ancak çok fazla değişen bir şey olmadı. 

Her zaman olduğu gibi; Yetkili Sendika tarafından yıllardır çözülmeyen/çözülemeyen eğitim çalışanlarının sorunları ve problemleri uzunca bir liste ile sıralandı.

Aslında bu toplantılar ve sonrasında önemli adımlar atılabilir.

Tamam, listede yer alan bazı maddelerin gerçekleşmesi zor görülebilir.

Ancak aşağıdaki talep listesi incelendiğinde, uygulamada çok basit talepler de yok değil. Peki neden bugüne kadar işveren tarafı bu basit adamları atmıyor/atamıyor?

Bunun cevabını birileri verebilir.

İşte konu hakkında Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından yayınlanan açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Özlük ve Kadro Daire Başkanı Ömer İnan, Öğretmen Atama Daire Başkanı Bekir Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Çakırcı, Hasan Yalçın Yayla ve Hukuk Müşaviri Harun Kale’nin katılımıyla yapıldı.

Kurulun gündemine taşıyarak, KİK Nisan 2017 Çalışma Raporu’nda yer almasını istediğimiz konular:

-Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, kurum içi çalışma barışını ve ücret dengesini sağlayacak şekilde güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.

-Öğretmenlere 2017 yılı yaz ayları içinde alan değişikliği hakkı verilmeli, alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, “yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında GİHS, TİS ve YHS kadrolarında çalışan personelin çocukları için bahse konu yönetmelikle tanınan haklar bakımından münhasır kontenjan ayrılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.

-Atama yapılamayan boş engelli öğretmen kadrolarına engelli öğretmen ataması yapılmalıdır.

-Rehber öğretmenlerin asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getiren bir düzenleme yapılmamalıdır.

-Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmalıdır.

-YHS kadrolarında bulunmakla birlikte fiilen memur, sayman gibi GİHS kadrolarında görev yapan personelin fiilen görev yaptıkları kadrolara istekleri dâhilinde atanmaları sağlanmalıdır.

-Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

-19. Millî Eğitim Şurası’nda karar altına alınan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, tüm seçmeli derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

-Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

-06.05.2010 tarihinden önce diğer Bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.

-Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin istemleri üzerine zorunlu hizmet bölgelerine atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlama şartı aranmamalıdır.

-Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

-Engel derecesi %40 ve üzeri olan bedensel engelli öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi kapsamı dışında değerlendirilmeleri konusunda düzenleme yapılmalı; engelli öğretmenlerin yer değiştirmeleri engel durumlarına uygun fiziki koşullara sahip eğitim kurumları arasında yapılmalıdır.

-01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde görev yapan personele ödenen ek ders ücretlerinin, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında prime esas kazanca dâhil edilmemesi noktasında 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında girişimde bulunulmalıdır.

-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan sonrasında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar bulunanların, görevlerine iadesi sağlanmalıdır.

-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar hakkında inceleme/soruşturma süreci ivedilikle tamamlanmalı; OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle kamu göreviyle ilişiği kesinlenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların kanun hükmünde kararname ile görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteminde bulunabilmek için bulundukları ilde kesintisiz görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmelidir.

-Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik görevlendirilmesi halinde görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde saat 18.00’dan sonra yapılan yüz yüze eğitim veya yüz yüze eğitim kapsamında düzenlenen kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile açık öğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde gördükleri yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri, söz konusu sürelerde %100 artırımlı ödenmesi ve bu kapsamda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır. Hafta sonu yapılan kurslar nedeniyle birden fazla müdür yardımcısının görevlendirilebilmesi sağlanmalıdır.

-Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az ya da daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici görevleri sona erdirilmemelidir.

-Halen herhangi bir eğitim kurumunda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevini yürütenlerden görev süresini doldurmayanlar farklı (müdür/müdür başyardımcısı) yönetim görevleri için görevlendirme başvurusunda bulunabilmelidirler.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.