1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?
AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?

AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?

AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?

A+A-

Anayasa Mahkemesinin, HSYK Kanununda değişiklik öngören kanuna dair kararı yayımlandı.

Kararda toplamda 24 maddeye yönelik değerlendirme yer almaktadır. Karardaki en dikkat çeken ayrıntılardan birisi, Bakana verilen hangi üyenin hangi daireye atanacağını belirleme yetkisinin iptal edilmesidir.

Aşağıda karara yönelik ilk incelemelerimiz yer almaktadır.

KonusuVerilen Kararın Sonucu
1. madde: HSYK'nın, hakim ve savcıların yurtdışına görevlendirilmesinde olan yetkisi kaldırıldı. Yetki Bakanlığa alındıİptal talebi reddedildi.
2. madde: Hakim ve savcılarınyurtdışında görevlendirilmesinde Bakanlığın yetkili kılınmasıİptal talebi reddedildi.
3. madde: Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimin usul ve esaslarını HSYK değil Bakanlık belirleyecekİptal talebi reddedildi.
7. madde: Adalet Akademisi Başkan ve başkan yardımcılarını Bakanlar Kuruluna, Bakan teklif edecekİptal talebi reddedildi.
8. madde: Adalet Akademisinde 5 daire başkanlığı oluşturulduİptal talebi reddedildi.
9. madde: Adalet Akademisi Genel Kurul yapısı bu maddeyle değiştirilmiştir.İptal talebi reddedildi.
20. madde: Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan başkan, başakn yardımcısı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile müdür ve müdür yardımcılarının görevlerinin sona ereceğini düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
22. madde: HSYK'nın hemen hemen her konuda değil hakimlerin atama, nakil gibi spesifik konularda genelge çıkarabileceğini düzenleyen madde.İptal talebi reddedildi.

23. madde:

- HSYK Başkanının (yani Bakanın) hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmalara olur vermesi yetkisine ek olarak inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek

İptal talebi reddedildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın), Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarını atayabileceğine dair maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın), genel sekreter yardımcılarını atayabileceğine dair maddeİptal talebi reddedildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın); Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.İptal talebi reddedildi.
24. madde: HSYK Genel Kurulunun, dairelere gelen ve olağan çalışmayla tamamlanmayacak dosyaları diğer dairelere dağıtmasını öngören hükümİptal talebi reddedildi.
- HSYK Genel Kurulunun görevleri arasına şu madde alınmıştı. "Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek."İptal talebi reddedildi.
- Teftiş Kurulu başkanını ve yardımcılarını atamak, HSYK Genel Kurulunun görevleri arasından çıkarılmıştır.İptal edildi.
- Genel sekreter yardımcılarının atanması, HSYK Genel Kurulunun görevleri arasından çıkarılmıştır.İptal talebi reddedildi.
25. madde: Hangi kurul üyesinin hangi daireye atanacağı daha önce Genel Kuruldaydı. yetki HSYK Başkanına (yani Bakana) alınmıştı.İptal edildi.
- HSYK'da 3 daire bulunmaktadır. Daire başkanlarını daha önce Genel Kurul belirliyordu. Yeni düzenlemede, daire üyelerinin belilemesi hükme bağlanmıştı.İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
28. madde: Genel sekreter atamasında Kurul üyelerinin her biri daha önce 3 adaya oy verirken yeni düzenlemede bu sayı 1'e indirilmiştir.İptal talebi reddedildi.
Genel sekreter aday seçimindeki usul şu şekle getirilmişti: Seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç aday teklif edilmiş sayılır.İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel sekreter yardımcıları HSYK Başkanı (yani Bakan) tarafında belirlenen işbölümüne göre çalışır.İptal talebi reddedildi.
HSYK'da çalıştırılacak tetkik hakimlerinin Genel Kurul tarafından değilde Birinci Dairenin önerisi ve Genel Kurul tarafından seçilmesi öngörülmüştü.İptal edildi.
30 .madde: Kurulda görev alacak memurların genel sekreterin önerisi ve başkanvekili yerine, direkt olarak başkan tarafındsan belirlenmesini öngören hüküm.İptal talebi reddedildi.
31. madde: Teftiş Kurulu başkan yardımcısı sayısını 2'den 3'e çıkaran maddeİptal talebi reddedildi.
Teftiş Kurulunun 3. Daireninin değilde, Başkanın (yani Bakanın) gözetimi altında Kurul adına faaliyette bulunacağını düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
Teftiş Kurulu Başkanının Kurula değilde Başkana (yani Bakana) karşı sorumlu olduğunu düzenleyen maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Teftiş Kurulunun, HSYK Başkanı (yani Bakanı) tarafından verilecek diğer görevleri yapacağını düzenleyen maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
32. madde: Teftiş Kurulu Başkanının Genel Kurul tarafından değilde, Bakan tarafından atanacağını öngören düzenlemeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurul başmüfettişliğine, 5 yılını dolduranlar arasında kıdem süresine göre HSYK tarafından atacağını öngören düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Kurul müfetişlerinin HSYK Genel Kurul tarafından değilde, Birinci dairenin teklif ettiği iki katı aday arasından HSYK tarafından atanmasını öngören düzenlemeİptal edildi.
Adalet müfettişliğinden kurul müfettişliğine atamayı düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
33. madde: Teftiş Kurulu Başkanının Bakanın vereceği görevleri yapacağını düzenleyen maddeİptal edildi.
Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcılarının müfetişlerin sahip olduğu mali haklara haiz olduğuna dair maddeİptal talebi reddedildi.
34. madde: Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurullarının HSYK üyesi seçerken her üyenin ancak bir adaya oy verebileceği yönündeki düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Hakim ve savcıların kendi aralarından HSYK'ya üye seçimini düzenleyen maddedeki "oy kullanabilir" ibaresiİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
"belirtilenden" daha fazla sayıda üyeye oy verilmesi halinde oy pusulasının geçersiz olacağını düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
35. madde: Genel Kurulun değil Başkanın toplantı günlerini düzenleyeceğini belirten maddeİptal talebi reddedildi.
Başkanın gereken hallerde veya üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Genel Kurulu toplantıya çağırabileceğine ilişkin düzenlemeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel Kurulun 15 üyeyle değil, salt çoğunlukla toplanabileceğini düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
Genel Kurul toplantı gündeminin HSYK Başkanı tarafından belirlenebileceğini öngören hükümİptal talebi reddedildi.
Genel Kurul toplantı gündeminin bir üyenin talebi ve HSYK Genel Kurulunun salt çoğunluğuyla değiştirilmesine yönelik maddeİptal talebi reddedildi.
37. madde: Kurul üyelerinin disiplin soruşturmasının HSYK Başkanı (yani Bakan), displin kovuşturmasının ise Genel Kurulca yapılmasını öngören maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurul üyeleri hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı dair yetki Genel Kurulda idi. Bu yetki HSYK Başkanına verilmişti.İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Başkanın soruşturma sonucunu ilgiliya yazılı olarak bildireceği ve dosyayı kovuşturma için Genel Kurula sunacağını öngören düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Soruşturma kurulunun elde ettiği bulguları Genel Kurula değil de Başkana sunmasını öngören düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmalarında Başkana yetki veren hükümİptal edildi.
38. madde: Kurulun seçimle gelen üyelerinin kişisel suçlarıyla ilgili soruşturmaların Başkan tarafından yapılmasını öngören düzenlemeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Adli suçlarda soruşturma için başkana yetki veren düzenlemeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Adli suçlarda soruşturma kurulunun rapor ve eklerini, Genel Kurula sunulmak üzere başkan verilmesini öngören düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Geçici madde 4: Kurulda görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcıları, müfettişler, tetkik hakimleri ve idari personelin görevinin sona ereceğini düzenleyen maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra 10 gün içinde teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreter yardımcıları ve genel sekreter atamasını düzenleyen maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel sekreter adayları belirlendikten sonra başkan tarafından atama yapılacağını düzenleyen maddeİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurulla ilişkileri kesilenlerin müktesepleri görevlere atanacağını öngören hükümİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kuruldaki göreleri sona eren idari personelin Adalet Bakanlığı merkez veya taşra birimlerine atanacağını öngören hükümİptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kanun ile birlikte genelgelerin yürürlükten kalkacağını ve yönetmeliklerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağını öngören düzenlemeİptal talebi reddedildi.
Kurul idari personeli için yapılacak atamalarda, 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunundaki sınırlamaların uygulanmayacağını düzenleyen maddeİptal talebi reddedildi.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak Kurul üyeliği seçimlerinde, adayların hakimlik ve savcılık mesleğinde yirmi yıl çalışmış olmaları şartı aranır.İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Geçici madde 5: Bu Kanunla Kurul üyelik seçimlerine ilişkin yapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak seçimlerde uygulanır.İptal talebi reddedildi.

www.memurlar.net 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.