1. HABERLER

  2. 24 Kasım için, 81 ilden öğretmenler böyle seçilecek
24 Kasım için, 81 ilden öğretmenler böyle seçilecek

24 Kasım için, 81 ilden öğretmenler böyle seçilecek

24 Kasım için, 81 ilden öğretmenler böyle seçilecek

A+A-

...

 

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yazısı;

 

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESASLARI

 

İl ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlar ön şart olarak aranacaktır.

 

1- Meslekteki kıdemi en az 5 yıl olmak.

 

2- Fiilen öğretmenlik veya idarecilik yapıyor olmak.

 

3- Hizmetinin son üç yılı içerisinde maaş kesimi veya ağır ceza almamış olmak.

 

4- Daha önce il temsilcisi öğretmeni olarak Bakanlıkça davet edilmemiş olmak.

 

 

 

  

EK:1

 

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESASLARI

 

İl ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlar ön şart olarak aranacaktır.

1- Meslekteki kıdemi en az 5 yıl olmak.

2- Fiilen öğretmenlik veya idarecilik yapıyor olmak.

3- Hizmetinin son üç yılı içerisinde maaş kesimi veya ağır ceza almamış olmak.

4- Daha önce il temsilcisi öğretmeni olarak Bakanlıkça davet edilmemiş olmak.

 

İlçe milli eğitim müdürlükleri ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde Yönetmelikte belirtilen görevlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1-İl Kutlama Kurulunun talimatları doğrultusunda ilçe genelindeki her derece ve türdeki

Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilere 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları için il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usuller en etkin şekilde duyurulacaktır. Bu amaçla yerel basının imkanlarından yararlanılarak öğretmenlerin ve halkın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve öğretmenlik mesleğine yönelik bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

2-İlçe milli eğitim müdürlükleri üç kişilik "İlçe Değerlendirme Komisyonu" oluşturarak ilçe sınırları içinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında çalışan öğretmen veya yöneticilerden her kademe için en yüksek puan alan üçer öğretmenin ilçe temsilcisi olarak seçimini gerçekleştirecektir.

3-İlçe milli eğitim müdürlükleri, her kademe için ilçe temsilcisi seçilen öğretmenlere ait "İlçe Değerlendirme Komisyonu Formu" ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanların birer kopyasını ve CD kaydını 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüğüne gönderecektir.

4-İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe düzeyinde her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarından ilçe temsilcisi olarak seçilen öğretmenlerin çalışmalarını24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü kutlama törenleri ve diğer mesleki faaliyetlerde tanıtarak bu öğretmenleri ödüllendirecektir.

 

İl milli eğitim müdürlükleri il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde Yönetmelikte belirtilen görevlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1-İl milli eğitim müdürlükleri, Merkez Kutlama Kurulunun talimatları doğrultusunda il genelindeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilere 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları için il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaktır.

2-İl milli eğitim müdürlükleri, "il değerlendirme komisyonu" kurarak ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılan değerlendirmenin dışında kalan il merkezlerinde (merkez ilçeleri olmayan illerde) yer alan ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim öğretmenleri arasından puan esasına göre her kademe için üçer kişinin seçimini gerçekleştirecektir.

3-İl milli eğitim müdürlükleri, ilçeler, merkez ilçeler ve (merkez ilçelerin olmadığı illerde) il merkezinde yer alan ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim öğretmenleri arasından her kademe için seçilmiş üçer kişinin isim ve değerlendirmeye esas bilgi, belge ve dokümanlarını il değerlendirme komisyonuna inceleterek puan sırasına göre toplam beş kişilik il temsilcisi öğretmenin seçimini gerçekleştirecektir. Puanların eşitliği halinde öğretmenlik hizmeti fazla olana öncelik tanınacaktır.

4- İl milli eğitim müdürlükleri i1 temsilcisi olarak seçilen beş öğretmen için gerekli güncellemeyi yaparak; il dışına nakil olanları, emekli olmuş olanları, hastalığı nedeniyle seyahat edemeyecek durumda olanları, il temsilcisi olarak seçildikten sonra maaş kesimi ve daha ağır bir ceza almış olanları ve Bakanlık davetine mazeretleri nedeniyle katılamayacak durumda olanları çıkardıktan sonra kalanlardan en yüksek puan alan üç öğretmene ait değerlendirme formu ile değerlendirmelerine esas olan bilgi, belge ve dokümanlarının bir örneğini ve CD kaydını10 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne) gönderecektir.

5- İl temsilcisi seçilen öğretmenlere ait "il değerlendirme formları"10 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar DYS veya faksla gönderilecektir. Bu tarihten sonra Bakanlığa gönderilen isimlere ait form, bilgi, belge ve dokümanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İli temsilen seçilen beş öğretmenin gerçekleştirdiği çalışmaları öğretmen camiasına ve kamuoyuna tanıtmak için imkanlar ölçüsünde yöresel ve ulusal görsel ve yazılı medya ile işbirliği yapılacaktır.

7-İl temsilcisi öğretmenlerin mesleki açıdan farkındalık yaratançalışmaları,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenleri ile yıl içinde gerçekleştirilen mesleki faaliyetlerde tanıtılacak ve bu öğretmenler ödüllendirilecektir.

8- İl temsilcisi öğretmenler hakkında yeni bilgi, belge ve dokümana ihtiyaç duyulması halinde bu belgeler en kısa sürede Bakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

 

Merkez Yürütme Birimi, il temsilcisi öğretmenin seçiminde Yönetmelikte belirtilen görevlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından il temsilcisi öğretmeni seçmek üzere beş kişilik "Merkez Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

2- Merkez Değerlendirme Komisyonu,81 ilden il temsilcisi olarak seçilip Bakanlığa(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne) isimleri gönderilen üç öğretmene ait İl Değerlendirme Komisyonu Formu ile değerlendirmeye esas olan bilgi, belge ve dokümanları değerlendirerek ve en yüksek puan alan öğretmeni o ilin temsilcisi olarak belirleyecektir.

3-İl temsilcisi öğretmenlerin listesini24 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunarak kesinleştirecektir.

4- Bakanlıkça merkezde hazırlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına ili temsilen seçilmiş ve Makam Onayına bağlanmış öğretmenler davet edilecektir.

EK:2

İL/İLÇE DEĞERLENDİRME FORMU

(Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilecek Form )

FOTOĞRAF

Adı - Soyadı:
Görev Yaptığı İl/İlçe ve Okulu:
Branşı:
Doğum Tarihi:
En Son Mezun Olduğu Okul: Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )
Görev Yeri Adresi:
İletişim Bilgileri: Cep Telefonu: İş Telefonu: E-Posta Adresi:
DEĞERLENDİRME KONULARI VE PUANI
Sıra No DEĞERLENDİRME KONULARI Eser Sayısı Puan
1 Mesleki tutum, değer ve davranışları 30
2 Mesleği ile ilgili eserleri   20
3 Mesleği ile ilgili projeleri   20
4 Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri   15
5 Lisansüstü eğitimleri ve yabancı dil seviyesi   15
TOPLAM PUAN   100
İl/İlçe Değerlendirme Komisyonu Komisyon Başkanı ................................................. Üye Üye
Öğretmenin değerlendirilmesinde esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümanların özet bilgileri:

EK:3

 

İL VE İLÇE DEĞERLENDİRME FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1- Mesleki tutum, değer ve davranışları için yapılacak değerlendirmede;

a) Meslek onuru ve saygınlığına uygun hareket etmesi için (6) puan,

b) Öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarının, kılık ve kıyafetinin bir öğretmene yakışır şekilde olması için (6) puan,

c) Dersiçi ve dersdışı çalışmalarda öğrencilerine iyi davranışlar kazanmaları konusunda gerekli rehberlikte bulunması için (6) puan,

d) Sabırlı veşefkatli olması için (6) puan),

e) Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, milli, manevi, insani davranışları için (6) puan verilir.

Bu bölüm için toplam puan otuz(30) olacaktır.

2-Mesleği ile ilgili eserlerini değerlendirmede;

Bakanlığımızca veya ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olmak veya yurtiçi - yurtdışı yarışmalarda 1inci, 2 nci ve 3 üncü olarak dereceye girmiş olması şartı aranır.

a) Bakanlığımızca ve ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olanların her biri için (4) puan, b) Yurtiçi yarışmalarda 1 inci, 2 nci, 3 üncü derecelere girmiş olanların her biri için(5) puan,

c) Yurt dışı yarışmalarda 1 inci, 2 nci, 3 üncü derecelere girmiş olanların her biri için(5) puan verilir.

Bu bölüm için toplam puan yirmi (20) olacaktır.

3. Mesleği ile ilgili projelerini değerlendirmede;

Bakanlığımızca ve ilgili kuruluşlarca tescil edilmiş olmak veya yurtiçi - yurtdışı yarışmalarda 1inci, 2 nci ve 3 üncü olarak dereceye girmiş olması şartı aranır.

a)Bakanlığımızca veya ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olanların her biri için (4) puan,

b) Yurt içi yarışmalardal inci, 2 nci, 3 üncü derecelere girmişolanların her biri için (5) puan,

c) Yurt dışı yarışmalardal inci, 2 nci, 3 üncü derecelere girmiş olanların her biri için (5) puan verilir.

Bu bölüm için toplam puanyirmi (20) olacaktır.

4. Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerini değerlendirmede;

Bakanlığımızca veya ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olmak veya yurtiçi - yurtdışı yarışmalarda 1inci, 2 nci ve 3 üncü olarak dereceye girmiş olması şartı aranır.

a) Mesleği ile ilgili ulusal dergilerde yayımlanmış makalelerinin Bakanlığımızca kabul ve tescil edilmiş olanlardan 1 inci olanların her biri için( 5) puan, 2 nci olanların her biri için (4) puan, 3 üncü olanların her biri için ( 3 ) puan,

b) Mesleği ile ilgili uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin Bakanlığımızca kabul ve tescil edilmiş olanlardan 1 inci olanların her biri için ( 5 ) puan, 2 nci olanların her biri için (4) puan, 3 üncü olanların her biri için ( 3 ) puan verilecektir.

Bu bölüm için toplam puan on beş (15) olacaktır.

5. Lisansüstü eğitimleri ve yabancı dil seviyesi değerlendirilirken;

a) Branşı ile ilgili yüksek lisans eğitimi yapmış olanlar için (5) puan,branşı dışında yüksek lisans eğitimi yapmış olanlar için (4) puan,

b) Branşıyla ilgili doktora eğitimi yapmış olanlar için (6) puan,branşı dışında doktora eğitimi yapmış olanlar için (5) puan,

c) En az ( c ) düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olanlara (4) puan, ( Yabancı dil branş öğretmenlerinin branşları dışındaki yabancı dil için ( c ) düzeyi şartı aranır.)

Bu bölüm için toplam puan on beş (15) olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.