1. HABERLER

  2. Diyanet'in görevde yükselmesine, iptal kararı
Diyanet'in görevde yükselmesine, iptal kararı

Diyanet'in görevde yükselmesine, iptal kararı

Ankara 18. İdare Mahkemesi, görevde yükselme sınavının 3'er kişilik 3 farklı heyet tarafından yapılmasını gerekçe göstererek, Diyanet'in tüm şube müdürlüğü sözlü sınavlarını iptal etti.

A+A-

Diyanet İşleri Başkanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde, sınav işlemlerinin Başkanlık merkezinde beş kişiden müteşekkil "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, Başkanlık bu açık hükme rağmen, 3'er kişilik 3 farklı heyetle şube müdürlüğü sözlü sınavlarını yapmıştır.

Açılan dava üzerine, Ankara 18. İdare Mahkemesi, he davayı açan adayın başarısız sayılma işlemini hem de 2.1.2014 tarihinde yapılan şube müdürlüğü mülakat sınavlarının iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ANKARA
18. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/170
KARAR NO : 2014/1245

DAVACI : 

DAVALI : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Merkez/ANKARA
VEKİLİ : HUKUK MÜŞAVİRİ MUŞTAFA DAVARCI

DAVANIN ÖZETİ : Ankara ili, ............ İlçe Müftülüğünde Şef olarak görev yapan davacı tarafından,02.01.2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme (Şube Müdürü) mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile andan mülakat sınavının tümünün, Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne aykırı yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETİ : Sınavın yazılı aşamasının Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne yaptırıldığı, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar adayın puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrıldığı, davacının yazılı sınavında başarılı olarak sözlü sınava katıldığı ve 60 puan alarak başarısız sayıldığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesince gereği görüşüldü: Dava, davacının 02.01.2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme (Şube Müdürü) mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile anılan mülakat sınavının tümünün iptali istemiyle açılmıştır.

T.C. Anayasası'nın 2. maddesinde belirtilen "Hukuk Devleti" ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir. Nitekim hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında, Anayasa'nın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği; Anayasanın 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu; 10; maddesinde ise Devlet organ lan ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları hükümlerine yer verilmiştir.
Bilindiği üzere kariyer meslekler, yarışma sınavı ile mesleğe yardımcı olarak girilen ve belli bir yetişme dönemi sonunda yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen başarı ile mesleğe atanılan görevlerdir. Mesleğe girişte yapılacak yarışma sınavına katılan adaylara salt yazılı sınav yapılabileceği gibi, yazılı sınav yanında, meslek bilgisi ile beraber mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup olunmadığının tespiti açısından tamamlayıcı nitelikte sözlü sınav yapılması da mümkündür.
İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan bir yargısal denetimin, hukuk, devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır.

Nitekim 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin (l/a) bendi gereğince iptal davalarında, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ye maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır. Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin de, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm unsurları yönünden yargısal denetiminin yapılması esastır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Sözlü Sınav" başlıklı 12/A maddesinde; "Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır." hükmü, "Sınav Kurulu ve Görevleri" başlıklı 13. maddesinde; "Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve Üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurumlar, gerekli görmeleri halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir." hükmü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında; "Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Başkanlıkça uygun görülecek diğer kişilerin katılımıyla Başkanlık merkezinde beş kişiden müteşekkil "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" oluşturulur. Ayrıca, her bir üyenin yedeği de belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli, ............. İlçe Müftülüğünde Şef olarak görev yapan davacının, 2013 yılı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı'nın yazılı bölümünden 91,25 puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazandığı, 02/01/2014 tarihinde yapılan sözlü sınavından 60 puan alarak başarısız sayılması üzerine, kendisinin başarısız sayılmasına ilişkin bu işlemin ve tüm mülakat sınavının iptali istemiylebakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte, yapılacak sınavların 5 kişiden oluşan bir heyet tarafından yapılacağının belirtilmiş olmasına karşın, davalı idarece sözlü sınav için 3'er kişiden oluşan 3 adet heyet oluşturulup, sınava girecek şahısların farklı heyetler tarafından sözlü sınava tabi tutulduğu anlaşıldığından, bu durum yukarıda düzenlemelerine yer verilen yönetmelik hükmüne aykırı olduğu gibi, sınavı yapan 3 farklı heyetin her birinin sınava giren her bir şahıs hakkındaki değerlendirmelerinin farklı olacağı ve bu haliyle objektif bir değerlendirmenin yapılamayacağı, farklı heyetler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu adaylar arasında Anayasa'nın 10. maddesinde söz edilen eşitlik ilkesine de aykırı bir durum oluşacağından, 3'er kişiden oluşturulmuş 3 ayrı heyet şeklinde yapılan 02.01.2014 tarihli Görevde Yükselme (Şube Müdürü) mülakat sınavında ve dolayısıyla da söz konusu mülakat sınavında davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 141,90-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 20/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.