1. HABERLER

  2. Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A+A-

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 46.1. inci maddesinin 39 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 46.1.1. inci maddesinin 40 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 46.1. inci maddesinin 34 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 46.1.1. inci maddesinin 35 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 47.1. inci maddesinin 39 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 47.1.1. inci maddesinin 40 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 51.1. inci maddesinin 39 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 51.1.1. inci maddesinin 40 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan “Hizmet Alımların Ait Tip Sözleşme”nin 14.2. nci maddesinin 24 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacağı belirtilecek ve fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak” şeklinde değiştirilmiş, (2) numaralı açıklamasında yer alan “Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin on birinci fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş ortaklığında hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her istekliye gerekçeli olarak ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar ile gerekçeleri Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.” ibaresi, “Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre, ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan “Standart Form- KİK017.3/D- Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi”nin “Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye davet” başlıklı 21.2. nci maddesinin son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş ortaklığında hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı göz önünde bulundurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 42.1. inci maddesinin birinci cümlesinde geçen “bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.” ibaresi, “bu teklif sahibi istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 46.1. inci maddesinin 32 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 46.1.1. inci maddesinin 33 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı açıklamasının sonuna “yazılacaktır.” ibaresi eklenmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesi”nin 15.1. inci maddesinin 25 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş,  15.1.1. inci maddesinin 25.1 numaralı dipnotunun  (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı açıklamasının sonuna “yazılacaktır.” ibaresi eklenmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler