1. HABERLER

  2. Uzman Öğretmenlikte Dava Açmayan Kalmasın!
Uzman Öğretmenlikte Dava Açmayan Kalmasın!

Uzman Öğretmenlikte Dava Açmayan Kalmasın!

TurkiyeEgitim.Com Hukuk servisi geçtiğimiz hafta hizmete girmişti.

A+A-

Hukuh servisimize en çok sorulan sorular "Uzman Öğretmenlik" konusu ile ilgili olmuştur.

Sitemiz Hukuk Servisi Danışmanı Av. Nihat Kılıç tarafından, konu hakkında bir dava dilekçesi hazırlanmıştır.

Uzman Öğretmenlik konusnda dava dilekçesi örneği aşağıdadır.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Av. Nihat Kılıç'a 0.312 231 35 20 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 

…….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞINA 

 

DAVACI                         : ……………

                                      Kimlik no. ……………

                                      ……………..

                                      .

 

VEKİLİ                           : Av. Nihat Kılıç

                                      Necatibey cad. 27/12 Kızılay/Ankara

 

DAVALI                         : Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA

 

KONU                            : Davalı idarenin ………. 2012 tarihli, …….. sayılı idari işleminin iptali talebidir.

 

TEBLİĞ TARİHİ             : ……….2012

 

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

 

.. ili ………… ilçesi ………….. okulunda ……….. öğretmeni olarak görev yapan müvekkilim; davalı kuruma bir dilekçe vermiş, dilekçesinde özetle; ……… Yüksek Lisansını tamamladığını belirtmiş, bu nedenle kendisine Uzman öğretmenlik kadrosu verilmesini talep etmiştir. Ek-2

 

Müvekkilimin dilekçesi özetle şu şekildedir;

 

“Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi  uyarınca Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf tutulduğu halde uzman öğretmenlik için 7 yıllık kıdem şartım tutmadığından 2006 yılında uzman öğretmenlik için müracaatta bulunamadım. Yasada her yıl açılacağı hükmü yer almasına rağmen Bakanlığımız müteakip yıllarda uzman öğretmenlik sınavı/başvurusu açmadığı için uzman öğretmenlik talebinde bulunamadım ve mağdur oldum. Anayasa mahkemesi “yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem” şartını ve kadro oranlarını iptal ettiğinden ,alanımda/eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmamdan dolayı, yüksek lisansımı bitirmiş olduğum tarih itibariyle uzmanlık hakkını elde etmiş bulunuyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik müracaatları için açtığı  Başvuru Giriş Ekranındaki açıklamada “Başvuru Türü seçeneklerinde yer alan yüksek lisans (muafiyet dışı) ifadelerinden; Daha önce başvuru yapıp kontenjana giremeyen Alanının da veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimlerini 30 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlayanlar anlaşılacaktır.”şeklinde açıklamasıyla yüksek lisansını bitirenlere uzmanlık hakkı verilmesi için 2005 yılında müracaatta bulunmuş olma koşulunu getirmiştir. Bu nedenle bana müracaat hakkı tanımamıştır.

5204 sayılı Kanunun birinci maddesinin altıncı ve yedinci fıkrasının iptal edilmiş olmasına dayalı olarak; alanında/eğitimbilimleri alanında tezli lisansüstü eğitimi almış olanlara uzman öğretmenlik hakkı verilmesi gerektiğinden,  tarafıma da uzman öğretmen unvanı verilmesi gerekmektedir. Uzman öğretmenlik talebimin Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesi için Gereğini arz ederim. ……../2012” Ek-2

Müvekkilimin yüksek lisans diplomasının örneği ektedir. Ek-3

Davalı idare ise müvekkilimin uzman öğretmenlik verilmesine ilişkin iş bu talebini reddetmiştir. Ek-4 (İptali istenen idari işlem)

Davalı kurumun bu ret işlemi müvekkilime ………… Kaymakamlığının bir üst yazısı ile birlikte …….2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ek-5

 

Davalı idarenin bu ret işlemi hukuka açıkça aykırıdır. Bu işlemin iptali ile müvekkilime uzman öğretmenlik kadrosunun verilmesi hakkaniyet gereğidir. Çünkü konu ile ilgili emsal tüm mahkeme kararları lehimizedir. Örnek mahkeme kararı ektedir. Ek-6

 

Davalı idarenin bu ret işleminin yasal temeli bulunmamaktadır. Şöyle ki;

 

30.6.2004 günlü, 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına ilişkin hükümlerinin Anayasa aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi tarafından görülen dava da Anayasa Mahkemesi adı geçen Kanunun bazı madde ve ibarelerini iptal etmiştir.

 

Uzman öğretmenlik/ başöğretmenlik unvanının verildiği dönemde iptal edilen hükümler yürürlükte olduğundan kariyer olarak müvekkilim uzman/başöğretmenliğe geçememiştir. Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerden dolayı müvekkilim mağdurdur. Ve bu mağduriyeti yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından halen devam etmektedir. Anayasa mahkemesinin iptal kararı yürürlüğe 18.03.2010 tarihinde girdiğinden şu anki mevzuat kariyer olarak müvekkilimin yükselmesine onay vermektedir.

 

5204 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin iptal edilen fıkra ve ibarelerinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükümlerinin, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görüldüğünden Anayasa Mahkemesi kararı 18.3.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanun hükümleri bu tarihe kadar uygulanmıştır. 18.03.2010 tarihinde yürürlüğe gireceği bir yıl öncesinden bilinen Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halen yeni düzenlemeye de gidilmemiştir.

                  

5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun şu şekilde düzenlenmiştir ve koyu renkle belirtilen kısımlar iptal edilmiştir;

 

“ Madde 1 - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.

    Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.

    Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış olmak şartı aranır.

     Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.

    Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.

    Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.

 

Madde 2 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B- Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

    a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

    b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,

 

Madde 3 - Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.2005 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Anayasa Mahkemesinin ilgili kararında; “5204 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle getirilen kariyer basamaklarında yükselme sistemi, öğretmenlerin, nitelik ve statülerinin iyileştirilmesine özel önem verilmesi temeline dayanmakta ve öğretmenlerin kıdem, eğitim ve iş başarımları esas alınarak, meslekî ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, niteliklerinin iyileştirilmesi, statülerinin yaptıkları görevin önem, güçlük ve sorumluluk derecesi çerçevesinde olması gereken seviyeye yükseltilmesini amaçlamaktadır. Kuralda, kariyer basamaklarında yükselme koşullarının tümünü sağlasa bile, % 20 ve % 10’luk sınırlama nedeniyle bütün öğretmenler yükselme olanağına sahip olamayacaklardır. Bakanlar Kurulu’na tanınan bu oranları bir katına kadar yükseltme yetkisinin kullanılmasında da aynı sonuçla karşılaşılabilecektir. Anılan oranlar dolduğunda geride kalan öğretmenler, boşalma olana kadar yüzde yüz başarı elde etseler bile, uzman ve/veya başöğretmen hakkını elde edemeyeceklerdir. Bu durum ise yığılmalara, tıkanmalara ve çalışma hayatında olumsuzluklara neden olabilecektir. Öngörülen kontenjanlardaki yüzdelere giren son kişilerle aynı değerlendirme puanına sahip olanların kontenjan dışında kalmaları hali hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.” Denilmiştir.

        

Müvekkilime bugüne kadar uzman öğretmenlik unvanı verilmemiş, müvekkilim buna dayalı mali haklardan da mahrum kalmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından yukarıda açıklandığı üzere bu duruma ilişkin ibareler yukarıda yer verilen gerekçeler ile iptal edilmiş olup bu anlamda müvekkilime bu unvanın verilmesi gerekmekte iken dava konusu işlem tesis edilmiş ve müvekkilimin mağduriyetine sebep olunmuştur. Bu işlemin iptali hakkaniyet adalet ve kamu yararı gereğidir. Anılan nedenlerle dava açma zarureti hasıl olmuştur.

 

 

SONUÇ VE TALEP         : Arz edilen ve resen görülecek nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesini, Davalı idarenin …….. 2012 tarihli, ……. sayılı idari işleminin iptaline karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ………/2012

 

 

Davacı vekili

Av. Nihat Kılıç

Ekler

 

  1. Vekaletname
  2. Müvekkilimin talep dilekçesi
  3. Müvekkilimin yüksek lisans belgesi
  4. Davalı idarenin ret cevabı- iptali istenen idari işlem
  5. Tebliğ tarihini gösterir belge
  6. Emsal mahkeme kararı

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum