1. HABERLER

  2. İLAN

  3. PERSONEL ALIMLARI

  4. Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

A+A-

AHİLER KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dahilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklardır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN TARİHİ

31/10/2017

BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

20/11/2017 - 30/11/2017 (09:00 - 18:00

saatleri arası)

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

13 Aralık 2017

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

20 - 21 - 22 Aralık 2017

BAŞVURU VE SINAV YERİ

Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42/1 50100 Merkez / NEVŞEHİR

Tel: 0384-214-36-66 - Faks: 0384-214-00-46

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

www.ahika.gov.tr

NOT: Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,

g) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

2.1.1. Uzman personel için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Ul u s l ar ar a s ı İli ş ki l e r , İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.1.2. Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2.1.3. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)'nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

2.1.4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (Seksen) puan almış olmak,

ALAN

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN

PUANI

Hukuk

KPSS 3,4,5,6,7,8,9,11,20,30,31,35,36, 40, 41

80

İktisat

KPSS 3,5,8,9,13,14,15,16,17,18,21,22,26, 27,28,33,38,44,45,46,47,48

80

Maliye

KPSS 3,16,17,19,20,21,22,23,48

80

İşletme

KPSS 3,19,23,24,25,26,27,28,44,45,46,47

80

Kamu Yönetimi

KPSS 3,6,29,30,30,31,32,33

80

Uluslararası İlişkiler

KPSS 3,7,11,34,35,36,37,38

80

İstatistik

KPSS 3, 12,13

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS 3,39,40,41,42,43

80

Sosyoloji

KPSS 3,4,5,6,7

80

Şehir ve Bölge Planlama

KPSS 3,4,5,8,12,13,14,25

80

Mühendislik

KPSS 3,4,5,6,7,8,12,13,14

80

2.2. KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

2.2.1. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.2.2. Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2.2.3. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)'nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

2.2.4. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde Hukuk fakültesi mezunları için Avukat veya Hukuk müşaviri olarak belgelendirebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiili olarak çalışmış olmak, diğer bölüm mezunları için ise aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Çevre ve Şehircilik,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

2.3. UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ

2.3.1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Avrupa Birliği ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama,

yürütme, izleme ve değerlendirme,

e) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,

Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin

Kullanılması,

f) Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Teşvikler,

g) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

h) Turizm sektörü, tanıtım faaliyetleri ve uluslararası düzeyde etkinliklerin organizasyonu,

i) Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,

j) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

k) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

l) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,

m) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

n) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük incelemeleri,

o) 5449 sayılı Kanununda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü

eğitim belgesine sahip olmak,

p) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek,

q) "B" sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2.3.2. Uzman Personel İçin Özel Tercih Nedenleri

2.3.2.1.Hukuk bölümü mezunları için; Kalkınma Ajansları Mevzuatına hakim olmak, İcra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreç takibi konusunda tecrübe sahibi olmak, denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, Avrupa Birliği hukuku ve/veya uluslararası hukuk konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.

2.3.2.2. İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için; Kamu maliyesi, devlet veya özel sektör muhasebesi konularında deneyimli olmak, vergi mevzuatına hakim olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlend irme tecrübesine sahip olmak, planlama ve analiz gibi konularda tecrübe sahibi olmak, sosyal güvenlik/sosyal sigortalar mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak, proje ödemeleri ve mali işler alanında deneyimli olmak.

2.3.2.3.İstatistik bölümü mezunları için; Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak, SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek, veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

2.3.2.4. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme, kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analiz, üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.5. Sosyoloji bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kadınlar ve çocuklar, kentsel ve sektörel politikalar ve sosyal analiz konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için; Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, Temiz Üretim, Endüstriyel Simbiyoz, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları, ÇED ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların iktisadi, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir.

Gerekli şartlar:

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil en yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)'nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

3.1. İÇ DENETÇİ İÇİN TERCİH SEBEPLERİ

a) "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası," "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası," veya "Kamu İç Denetçi" sertifikasına sahip olmak,

b) Muhasebe, Mali Analiz ve Finansal Raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak,

c) Kalkınma Ajansları mevzuatına hakim olmak.

4. DESTEK PERSONELİ

Ajansımızda görev yapmak üzere Yönetici Asistanı 1 (bir) kişi; Mali İşler Görevlisi 1 (bir) kişi; Bilgi ve Belge Yönetim Sorumlusu 1 (bir) kişi; Bilgi İşlem Görevlisi 1 (bir) kişi olmak üzere toplam 4 (Dört ) destek personeli alınacaktır.

4.1. YÖNETİCİ ASİSTANI

4.1.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel şektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.1.2. Tercih Nedenleri

a) Kamu kurumlarında en az 1 yıl Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Asistanlığı deneyimine sahip olmak,

b) MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,

c) Resmi yazışma kurallarına hakim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim

sahibi olmak,

d) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,

e) Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,

f) "B" sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

4.2. MALİ İŞLER GÖREVLİSİ

4.2.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.2.2. Tercih Nedenleri

a) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

b) SMMM sertifikasına sahip olmak,

c) Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4.3. BİLGİ VE BELGE YÖNETİM SORUMLUSU

4.3.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Anılan bölüm mezunu adaylardan yeterli başvuru olmaması durumunda diğer lisans programlarından mezun olup iş talep formunda bu pozisyonu tercih eden adayların başvuruları da değerlendirilecektir.)

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.3.2. Tercih Nedenleri

a) Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, b) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

c) Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,

d) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak.

4.4. BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ

4.4.1. Genel Şartlar

a) Fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, teknik eğitim ve eğitim fakültelerinin, bilgisayar ve bilişim teknolojileri üzerine eğitim veren bölümleri ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.4.2. Tercih Nedenleri

a) Microsoft Windows Sunucu sistemlerinde kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme konularına hakim olmak,

b) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,

c) LAN / WAN / WLAN sistemlerini iyi derecede yönetebilmek,

d) Firewall, Router & Switch yönetimi bilgisine sahip olmak,

e) Temel IT güvenliği bilgisine sahip, Antivirus ve Anti-Spam çözümlerini kurup

yönetebilmek,

f) Backup, Archiving ve Patch Management çözümlerini kurup yönetebilmek,

g) VOIP ve analog telefon çözümlerini kurup yönetebilmek,

h) Kullanıcı bilgisayarlarına gerektiğinde yerinde destek olmak,

i) Teknik konuları anlayacak ve yazışmaları gerçekleştirecek seviyede İngilizce bilgisine

sahip olmak.

NOT: İlan edilen Destek Personeli pozisyonlarından biri veya birkaçı için yeterli başvuru bulunmadığı takdirde, Ajans bunun yerine diğer Destek Personeli pozisyonları için daha fazla sayıda adayı yarışma sınavına davet etme hakkını saklı tutar.

5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek-1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı veya kurum onaylı sureti, barkodlu E-Devlet çıktısı veya şahsen başvurularda aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,

c) Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesinin fotokopisi,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi İş Talep Formuna yapıştırılacak),

e) KPSS puanı ile başvuracak Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için KPSS sonuç

belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti,

f) Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için YDS/KPDS sonuç belgesinin aslı veya

bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belge,

g) T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

h) Özgeçmiş (Aday istediği formatta hazırlayabilir),

i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak Uzman Personel ve İç

Denetçi adayları ve tüm Destek Personeli adayları için iş tecrübelerini gösteren SGK İş döküm belgesinin aslı, barkodlu E-Devlet çıktısı veya ilgili Resmi kurumca onaylı sureti,

j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, barkodlu E-

Devlet çıktısı veya noter tasdikli sureti,

k) Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi,

l) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı

beyanı,

m) Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 30.11.2017 günü saat 18:00'e kadar Ahiler Kalkınma Ajansı Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42/1 50100 Merkez-Nevşehir adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular ile son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans'a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan toplam personel sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 13.12.2017 tarihinde Ajansın internet sitesi www.ahika.gov.tr üzerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı 20.12.2017 - 22.12.2017 tarihleri arasında Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli için sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınacaktır.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav kurulu yapacağı değerlendirmede; destek personeli pozisyonlarından herhangi birinde adaylardan hiçbirini yarışma sınavını kazanabilecek kadar başarılı bulmadığı takdirde, diğer destek personeli pozisyonlarından birinde ilanın 4 numaralı başlığında belirtilenden daha fazla sayıda adayı başarılı bularak yarışma sınavını kazanmış olarak açıklama hakkını saklı tutar.

Kazananlar Ajansın web sitesi olan www.ahika.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Personelin çalışma yeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden biri olacaktır.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir. Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabidir. Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Talep Formu: Ajansın web sitesi olan www.ahika.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.