Asli öğretmenliğe geçiş sınavında dikkat edilecek hususlar

Asli öğretmenliğe geçiş sınavında dikkat edilecek hususlar

Asli öğretmenliğe geçiş sınavında dikkat edilecek hususlar

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurum Adı: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sınavın Adı: Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı

Sınav Merkezleri: 80 İl Merkezi İle Şırnak İline Bağlı Cizre Ve Silopi İlçeleri Sınav Tarihi ve Saati: 19 Mart 2016 Cumartesi, Saat: 10.00

Sınava Giriş: Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav Soru Sayısı: Toplam 100 (yüz) soru ve 4 (dört) seçeneklidir. Sınav 120 dakika sürecektir.

GENEL HUSUSLAR

I. Bina Sınav Komisyonunun Yapacağı İşler ve Dikkat Edeceği Hususlar:

- Bina sınav komisyonu başkanı, bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya katılır.

- Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

- Salon görevlilerinin sınav salonlarına cep telefonu ile girmeleri yasaktır, salon görevlilerinin cep telefonu vb. iletişim araçları ile sınav salonlarına girmesini engeller. Sınav öncesinde yapılacak toplantılarda bu hususu özellikle belirtir.

- Sınava girecek adayların salon yoklama listelerini Bölge Sınav Yürütme Komisyonundan alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Sınav salonlarını (*) ve salondaki sıraları, Bakanlığın gönderdiği sınav oturma planı (**) doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir.

**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir.

- Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmenleri ([*]) belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.

- Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve/veya cep telefonu ile sınav salonuna girmekte ısrar eden salon görevlisine (yedek gözetmen dahil) görev vermez. Bu salon görevlisini tutanakla belirleyerek bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.

- Sınav görevlilerine ait ad, soyad ve görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve bu kartın sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

- Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il içi sınav evrakı nakil koruma görevlilerinden tutanakla teslim alır. Sınavın başlamasına yarım saat kala sınav güvenlik kutularını açıp içindeki sınav

güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

- Soru kitapçığı, cevap kağıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

- Adayları, güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde sınav binasına alır.

- Adayları binaya özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) ve onaylı sınav giriş belgesini kontrol ederek alır. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Sınavın başlamasından itibaren ilk 20 dakika içerisinde sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre verilmez. 20 dakikadan sonra gelen adayları sınav binasına almaz.

- Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini sağlar.

- Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını ve bitmesini sağlar.

- Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav evrakını kesinlikle açmaz ve yedek sınav poşetini bina sınav Komisyonunun bulunduğu yerde muhafaza eder. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise tutanakta bina bilgilerini, açılan yedek sınav evrakının açılış saati, nedeni ve kaç adet sınav evrakı kullanıldığını açıkça belirtir. Tutanağı bina sınav komisyonu olarak imza altına alır ve yedek sınav poşetine koyarak sınav güvenlik poşetine yerleştirir.

- Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

- Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde cevap kağıtları, soru kitapçıkları, salon yoklama listeleri ve varsa diğer evrakın (tutanak ve benzeri) bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini imza karşılığı teslim alır.

- Sınav güvenlik poşetlerini, ait oldukları sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kilitleyip il içi sınav evrakı nakil koruma görevlilerine tutanakla teslim eder.

- Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

II. Salon Görevlilerinin:

A) Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler;

- Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.

- Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav güvenlik poşetini tutanakla teslim alır.

- Gözetmen görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

- Adayları, özel kimlik ve onaylı sınav giriş belgelerini kontrol ederek salona alır.

- Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasına oturur, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.

- Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (onbeş) dakika kala açar.

- Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.

- Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

- Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.

- Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve aday numaralarına göre basılmış olan cevap kağıtlarını dağıtır, adayın kendine ait cevap kağıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kağıdında yer alan imza bölümünü adaya silinmeyen kalem ile imzalatır.

- Adayın cevap kağıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kağıdında baskı hatası varsa ya da adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Adaya verilen yeni cevap kağıdına, aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılır.

- Adaylara, soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinde yapacakları yazı yazma/işaretleme/silme işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını hatırlatır.

- Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmının hiçbir şekilde işaretlenmeyeceğini söyler.

- Adaylara, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretlemelerini hatırlatır.

- Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirileceğini belirtir.

- Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını söyler.

- Adaya ait özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav giriş belgesi ile cevap kağıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.

- Soru kitapçıklarını adaylara dağıtır.

- Aday tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa veya baskı hatası varsa bu kitapçığı yenisi ile değiştirir.

- Adaylara sınav başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

- Adaylara soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.

- Soru kitapçık türü A olan adayların cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, soru kitapçık türü B olan adayların ise cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün B yuvarlağını işaretlemelerini söyler.

- Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar ve ilk 30 dakika bitmeden sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

- Adayların, sorulara verdiği cevapları almaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavının geçersiz sayılacağını duyurur.

B) Sınav Süresince Yapacakları İşlemler;

- Sınav başladığı andan itibaren ilk 20 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek süre vermez. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce hiçbir adayı sınav salonundan dışarı çıkarmaz.

- Sınav anında yanında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve/veya silah bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.

- Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalmasını sağlar.

- Sınava girmeyen adayların, salon aday yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen kalemle "GİRMEDİ" yazar ve cevap kağıdındaki "SINAVA GİRMEDİ" kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.

- Cevap kağıdında adayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

- Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

- Sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda adaya görevli yedek gözetmenin eşlik etmesini sağlar. Bu durumda adaya ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kağıdını beraberinde götürmesine izin vermez.

- Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayla ilgili tutanak düzenler. Bu tutanağı diğer sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyar. Ayrıca bu adayın cevap kağıdındaki kopya ile ilgili kutucuğu kurşun kalemle kodlar.

- Sınav bitimine 15 dakika kala adayları "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde uyarır.

- Adaya ait cevap kağıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar.

C) Sınav Bitiminde Yapacakları İşlemler;

- Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını adaylardan teslim alır, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.

- Sınav evrakını teslim eden adaya, salon aday yoklama listesini silinmeyen kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz).

- Cevap kağıtlarını, soru kitapçıklarını, salon aday yoklama listesini ve varsa diğer evrakı sınav güvenlik poşetine yerleştirir. Salondan çıkmadan en az 2 adayın gözü önünde diğer salon görevlisi ile birlikte ağzını kapatır. Ağzı kapalı sınav güvenlik poşetini bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.

Sınav salonunda unutulan ve/veya sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından işleme alınmayacak ve yasal sorumluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

Ayrıca, salon görevlileri;

> Adaya ait özel kimlik belgesinin sınav süresince kendi sırasının üzerinde bulundurmasını sağlar.

> Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vs. dokümanları okumaz.

> Yüksek sesle konuşmaz ve gürültü çıkaran ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde dolaşmaz.

> Sınav süresince salonu terk etmez.

> Çay, kahve vs. içmez.

> Adayın başında uzun süre beklemez.

> Adaylarla sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz.

> Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.

> Düzenlenen tutanaklar, yasal belge niteliğinde olduğundan, resmi evrak formatında ve anlaşılır olmasına dikkat eder.

Tutanaklarda, sınav adı, tarihi, saati, oturum bilgisi, adaya ait kimlik, salon ve sıra bilgileri ile yaşanan sorunu ve yapılan işlemi eksiksiz olarak belirtir. Hazırlanan tutanakta salon görevlilerine ait kimlik ve iletişim bilgileri yer alarak imzalanacaktır.

III. ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

> Başvurusu sırasında, sınavda tedbir alınmasını talep eden adaylar için sınav yerleştirmesi tek kişilik salon, giriş kat olarak yapılacaktır.

> Okuyucu kodlayıcı hizmeti alacak olan adaylara 15 dakika ek süre verilecektir.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda

sınavın Bakanlığımız Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak uygulanmasından

ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz

kabul edileceksiniz.

Görevinizde başarılar dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINA VHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Numaraları:

0 312 497 40 07-40 08 0 312 413 3283 - 413 3280 - 413 3247- 413 3248

[*]Yedek gözetmenin görevleri şunlardır:

1) Sınav salonundaki görevliler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan adaylara refakat eder. (Sağlık kurulu raporu ibraz edilecektir.)

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

www.memurlar.net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.