1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Bakan Nabi Avcı Yanıltılıyor Mu?
Bakan Nabi Avcı Yanıltılıyor Mu?

Bakan Nabi Avcı Yanıltılıyor Mu?

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, ba­kan­lı­ğı­nın bir­çok ic­ra­atın­dan son an­da ha­ber­dar edi­li­yor.

A+A-

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, ba­kan­lı­ğı­nın bir­çok ic­ra­atın­dan son an­da ha­ber­dar edi­li­yor. Çün­kü, eği­tim­le il­gi­li he­men her de­ği­şik­lik, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın bil­gi­si dı­şın­da ge­li­şi­yor. TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra En­sar Vak­fı, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Eği­tim Bir Sen ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ha­zır­lık­lar AKP mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ya­sa öne­ri­si ola­rak Mec­li­s’­e ve­ri­li­yor.
Ka­mu­oyun­da “Ders­ha­ne Ya­sa­sı” ola­rak bi­lin­se de, o ya­sa­nın için­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da sis­te­mi al­tüst eden dü­zen­le­me­ler bu­lu­nu­yor­du.
O ya­sa­nın için­de müs­te­şar dı­şın­da­ki bü­tün bü­rok­rat­la­rın hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de gö­rev­den top­lu ola­rak alın­ma­la­rı var. On­la­rın ye­ri­ne kı­de­me, li­ya­ka­ta hiç uyul­ma­dan “yan­daş”­la­rın usul­süz bir bi­çim­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­me­le­ri var. 700 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­tın “ha­vu­za atıl­ma­sı”, hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den ma­aş öden­me­si var…

GE­Cİ­KEN KA­RA­RIN KAR­MA­ŞA­SI

Ders­ha­ne­le­rin bu ya­sa­nın içi­ne atıl­ma­sı­nın baş­lı­ca ne­de­ni, hü­kü­met-ce­ma­at çe­kiş­me­si­dir. San­ki bü­tün ders­ha­ne­le­rin ce­ma­at­le bağ­lan­tı­sı var­mış gi­bi top­tan­cı bir yak­la­şım ser­gi­len­di. San­ki ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç duy­ma­yan bir eği­tim sis­te­mi var­mış gi­bi “kal­dır­dım” di­yor­lar ama ders­ha­ne­le­ri yer al­tı­na in­dir­dik­le­ri­nin far­kın­da de­ğil­ler­miş gi­bi tu­tum iz­li­yor­lar.
Ya­sa 2014 yı­lı­nın Mart ayın­da çı­ka­rıl­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si de ip­ta­li is­te­nen ya­sa­yı bek­let­tik­çe bek­let­ti. Dö­nü­şüm için sü­re­nin so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı için 900 ci­va­rın­da ders­ha­ne oku­la dö­nüş­tü­rül­dü. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı ge­ri­ye yü­rü­me­ye­ce­ği için bu okul­la­ra ka­yıt yap­tı­ran öğ­ren­ci­ler me­zun edi­lin­ce­ye ka­dar ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­me­ye­cek. 2 bin 280 ders­ha­ne­nin oku­la dö­nü­şüm iş­le­mi ise he­nüz so­nuç­lan­ma­mış­tı. On­lar­dan oku­la dö­nüş­mek is­te­me­yen­le­rin ders­ha­ne­ye dö­nüş­le­ri­nin yo­lu açı­la­bi­lir.
Özel Ders­ha­ne­ci­ler Bir­li­ği Der­ne­ği Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ge­çen çar­şam­ba gü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­ni sek­tör­le il­gi­li bil­gi­len­dir­miş, “çok ge­ci­ki­yor­su­nuz” de­miş­ti. Fa­ruk Köp­rü­lü­’ye sor­dum, şun­la­rı söy­le­di:
“Mah­ke­me ka­rar ver­mek­te çok ge­cik­ti­ği için sek­tör ola­rak bi­zi çok bü­yük sı­kın­tı­lar bek­li­yor. Mah­ke­me, bu ka­ra­rı en az 3 ay ön­ce ver­me­liy­di. Sü­re da­ra­lın­ca, ders­ha­ne­ci­ler dö­nü­şüm için baş­vur­du. Te­mel li­se­ye kay­do­lan, pa­ra­la­rı­nı öde­yen ve­li­ler var. Te­mel li­se­ye dö­nü­şen ders­ha­ne­ler ye­ni­den ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­bi­le­cek mi? Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­dük­ten son­ra ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­bi­le­ce­ğiz.”

MİL­Lİ EĞİ­TİM BU­NU HEP YA­PI­YOR

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı so­run­la­rı çöz­me­yi bir ta­ra­fa özen­siz, ya­sa­lar­dan ha­ber­siz yap­tı­ğı dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le sü­rek­li so­run üre­ti­yor. Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lı­ğın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la imam ha­tip­leş­tir­me pro­je­si, bel­li va­kıf ve der­nek­ler eliy­le yü­rü­tü­lü­yor.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ta­ri­hin­de ol­ma­yan kad­ro­laş­ma AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ya­pıl­dı. Ön­ce­ki uy­gu­la­ma­lar­la eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri tas­fi­ye edil­di, yer­le­ri­ne si­ya­sal ik­ti­da­ra ya­kın, ik­ti­da­rın doğ­ru­dan kon­trol ede­ce­ği­ni var­say­dı­ğı kad­ro­la­rı eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği­ne ge­tir­di­ler. Şim­di de­ne­yim­li öğ­ret­men­le­ri sür­gün yö­net­me­li­ği­ni de çı­kar­dı­lar. Ça­lış­ma or­ta­mı­nı, öğ­ret­men­le­rin ai­le dü­ze­ni­ni, öğ­ren­ci­ler­le ve­li­le­rin mo­ral de­ğer­le­ri­ni al­tüst et­me ko­nu­sun­da AK­P’­nin son de­re­ce ba­şa­rı­lı ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.

O OKUL­LA­RI SİZ Bİ­TİR­Dİ­NİZ

Da­nış­ta­y’­ın bin 709 şu­be mü­dü­rü ile il­gi­li ka­ra­rı baş­ta ol­mak üze­re, okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın hak­sız ye­re gö­rev­den alın­dı­ğı­na iliş­kin yar­gı ka­rar­la­rı ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­ri için hiç­bir an­lam ta­şı­mı­yor. Gö­rev sü­re­si dol­muş, ge­çi­ci ko­num­da­ki ik­ti­dar kad­ro­laş­ma­yı tam gaz sür­dü­rü­yor. Eği­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Yö­net­me­li­ğin uy­gu­lan­ma­sın­da mü­la­kat ya da söz­lü sı­nav gi­bi si­ya­sal kad­ro­laş­ma ön­gö­rü­lü, ta­ma­men si­ya­si re­fe­rans ve si­ya­sal ai­di­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me­le­ri ge­çer­siz sa­yan yar­gı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­ma­sı için hi­le­li yol­la­ra yö­ne­li­yor­lar.
Tor­pi­lin, hak et­me­yen­le­rin önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­di­ği bir sü­reç ya­şa­nı­yor. AKP il ve il­çe baş­kan­la­rı okul­la­rı is­te­di­ği gi­bi yö­ne­ti­yor. On­la­rın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da okul mü­dür­le­ri­ne emir­ler ve­ri­li­yor. Okul­la­ra bu ka­dar si­ya­se­ti so­kan­la­ra ya­zık­lar ol­sun…
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin son ka­ra­rı, eği­tim­de ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı­na ya­rar sağ­la­ma­ya­cak ama hü­kü­me­tin da­yat­ma­cı ve hu­kuk­suz gi­ri­şim­le­ri­ne önem­li bir dar­be­dir. Eği­tim­de ka­os ya­rat­ma­da son de­re­ce ba­şa­rı­lı olan, dev­let okul­la­rı­nı bi­tir­me­yi ma­ri­fet sa­yan, eği­ti­mi özel­leş­tir­me­yi ka­fa­sı­na ko­yan AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve on­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden­le­rin he­sa­bı bir kez da­ha bo­zul­du…

Saygı Öztürk

Facebook: saygiozturk

Twitter: saygi_ozturk

E-mail: saygi@sozcum.com

Sözcü Gazetesi

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum