Başbakanlık "saydamlık ve yolsuzluk" için genelge yayınladı

Başbakanlık "saydamlık ve yolsuzluk" için genelge yayınladı

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi ile İlgili 2016/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Genelgesi kapsamında yolsuzlukla mücadele için neler yapılacağı ve ilgili kurumlar belirlendi.

 

Yolsuzlukla mücadele için neler yapılacak?

Başbakanlıktan:

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

GENELGE

2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik genel prensipleri belirlemek üzere "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu" kurulmuş, 2009/19 sayılı Genelge ile söz konusu komisyonun adı "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)" Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı" çerçevesinde yapılan tespit, öneri ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat değişikliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bununla birlikte, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak söz konusu strateji ve eylem planında yer alan diğer tedbirleri de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlarından oluşan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" görevlendirilmiştir.

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, Komisyon tarafından alman kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, uygulamaları denetlemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak ve yılda en az dört defa toplanmak üzere; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından müteşekkil "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu" oluşturulmuştur.

Komisyon ve Yürütme Kuruluna görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya hizmeti vermek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ile bu konuda izleme raporu hazırlayarak Komisyona sunmak ve yılda iki defa toplanmak üzere bir Öğretim Üyesi (Akademisyen) başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturulmuştur. İzleme Grubunun Başkan ve üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Bakanlar Komisyonunun 23/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilen ve ekte yer alan Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2009/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI (2016-2019)

     

Amaç

Sorumlu Kuruluş

Gerçekleşme

Dönemi

Başarı

Göstergesi

01

 

ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER

       
 

01

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi

Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması

Adalet Bakanlığı

12 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

02

Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması

Gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak siyasi etik kurallarının belirlenmesi

Adalet Bakanlığı

12 ay

Kanun

Düzenlemesi

Yapılması

 

03

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi

3628 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasının sağlanması

Adalet Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

04

Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesi

Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanması

Devlet Personel Başkanlığı

18 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

05

Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi

Mesleki etik ilkeler belirlenerek kamu görevlilerinin bu ilkelere uyumunu sağlamak ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engellemek

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

 

06

Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi

Yerel Yönetimlerde seçimle iş başına gelen görevliler için etik ilkelerin belirlenerek etik davranışların teşvik edilmesi

İçişleri Bakanlığı

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

 

07

Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması

Denetim birimlerinin yolsuzlukla mücadelede etkinliğinin artırılması

Başbakanlık

(Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı)

36 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

 

08

Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

STK'larm bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerinde ınternet kullanımının yaygınlaştırılarak şeffaflığın artırılması

1- İçişleri Bakanlığı (Dernekler)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik

24 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

     

(Varsa Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi),

Bağımsız denetim uygulamasının etkinliğinin artırılması.

Mali tablolara standart getirilmesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

Bakanlığı (İlgili sendikalar)

3) Her Bakanlık mevzuat düzenlemesi yaptığı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (oda, borsa, birlik, baro, v.b.) ile ilgili çalışma yürütecek

   
 

09

Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçlan ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi

İstatistiki verilerin toplanması ve bu verilerin kullanılarak risk alanlarının tespit edilmesi

Devlet Personel Başkanlığı

24 ay

İstatistik! Verileri İçeren Rapor Hazırlanması

 

10

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) etkinliğinin artırılması

Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği sağlanarak, bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyinin yükseltilmesi

Adalet Bakanlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

 

11

Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulması

Tek Pencere Sistemi ile manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

 

12

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun yapılması

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarının sağlanması, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması

Hazine Müsteşarlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

 

13

Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesi

Yargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kuralların, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kuramlarla işbirliği halinde belirlenmesi

Adalet Bakanlığı

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

 

14

Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi

Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin güçlendirilmesi

İçişleri Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

15

Kamu ihale kanununun gözden geçirilmesi

Kamu İhale Kanununun, Avrupa Birliğimin kamu alımlan direktiflerine uygun olarak gözden geçirilmesi

Maliye Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

02

 

YAPTIRIMLARIN UYCULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

       
 

01

Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi

Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlaması

Devlet Personel Başkanlığı (sorumlu kuruluş) İçişleri Bakanlığı (ilgili kurum)

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

02

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması

İhbar ve şikayette bulunanların korunması

Adalet Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

03

 

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

       
 

01

Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılması

Etik davranış ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

18 ay

Müfredatta etik davranış ilkelerine yer verilmesi

 

02

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılması

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenli aralıklarla din görevlilerinin hutbe, sohbet ve vaazlarda etik davranış ilkeleri konusuna yer vermesi yönünde çalışma yapılarak bu sayede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunulması

Diyanet İşleri Başkanlığı

18 ay

Hutbe, Sohbet ve Vaazlarda Etik İlkelere yer verilmesi

 

03

Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi

Sosyal faaliyetlerin desteklenerek toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa karşı hassasiyetinin güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı

24 ay

Sosyal

Faaliyetlerin

Desteklenmesi

 

04

Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanması

Yolsuzlukla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması

Başbakan Yardımcılığı (RTÜK ve TRT'den sorumlu)

24 ay

Kitle İletişim Araçlarında Etik İlkelere Y'er Verilmesi

 
Memurlar.Net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum