Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu programı

Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu programı

Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu programı

Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu programı

...

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI

Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

. Görevlendirme ve çalışma esaslarını bilir.

. Rehberlik görevinde iletişim tekniklerini bilir.

. FATİH Projesi uygulama süreçleri ve bileşenlerini bilir.

. Temel bilgisayar donanımlarını tanır.

. Teknoloji destekli sınıflarda bulunan donanımları kullanır.

. Okullarda bulunan ağ alt yapısını kullanır.

. Temel ağ sorunlarını tespit eder ve çözüm yöntemlerini bilir.

. Ağ güvenliği cihazlarını tanır.

. Güvenlik yazılımlarını kullanır.

. Windows işletim sistemini kurar ve yapılandırır.

. Pardus işletim sistemini kurar ve temel düzeyde yapılandırır.

. Mobil işletim sistemlerini kullanır.

. İşletim sistemi yedekleme iş ve işlemlerini yapar.

. İhtiyaç duyulan yardımcı yazılımları kurar ve kullanır.

. Libre Ofis yazılımını kullanır.

. Libre Ofis yazılımı ile materyal üretir

. MS Ofis yazılımının güncel sürüm özelliklerini bilir.

. MS Ofis yazılımı ile materyal üretir.

. Video, ses ve görüntü dosyalarını düzenler.

. HTML Web sayfası hazırlar ve yayınlar.

. İnternette gelişmiş arama yöntemlerini bilir.

. İnternet tarayıcılara eklenti kurar ve kaldırır.

. Çevrimiçi ve çevrimdışı e-postaları yönetir.

. Sosyal medya araçlarını bilinçli kullanır.

. İnternet üzerinden doküman paylaşım araçlarını tanır ve doküman paylaşımı yapar.

. Wiki ve blog kullanır.

. EBA üzerinde bulunan çevrimiçi içerik ve uygulamaları kullanır.

. İçerik yönetim sistemleri (CMS) ve öğrenim yönetim sistemleri (LMS) bilir.

. Öğretim süreçlerinde e-materyal kullanımını bilir.

. EBA ve diğer kaynaklardan içerik bulur ve kullanır.

. Etkileşimli tahta yazılımı ile materyal tasarlar.

. Örnek çalışma yaprağı hazırlar.

. BT destekli ders hazırlamayı bilir.

ALAN

ALT ALAN

KODU

Eğitim Bilimleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2.01.01.04.007

 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 100 ders saatidir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığa bağlı eğitim-öğretim kurumlarında görevli "FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu" nu başarı ile tamamlamış öğretmenler

5. ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

. Bu eğitim, FATİH Projesi kapsamında donanımların kurulduğu okullarda veya BT sınıfı bulunan okullarda görev yapacak BT Rehber Öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

. Bu eğitimlerde; FATİH Projesi eğitmenleri ve eğitmen eğitimlerinde görev almış öğretmenler eğitim görevlisi olarak görev alacaklardır. Eğitim görevlilerinin uzmanlık alanlarına göre konular iki veya daha fazla eğitim görevlisine paylaştırılacaktır.

. Eğitimler; internet bağlantısı, FATİH Projesi kapsamında kurulan etkileşimli tahta, doküman kamera ve ağ yazıcısı olan, her kursiyer için bir bilgisayarın sağlanabileceği eğitim merkezlerinde planlanacaktır. Her grup için katılımcı sayısının 20 kişiyi geçmemesine özen gösterilecektir.

. Bu faaliyet Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Katılımcıların başvuru işlemleri MEBBİS "Hizmetiçi Kişisel Başvuru Modülü" üzerinden yapılacaktır.

. İstemeleri halinde "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kursunu bitirmiş olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ve BT Formatör Öğretmenliği sertifikasına sahip öğretmenler de katılabilecektir.

. Planlama, Eğitimde FATİH Projesinden sorumlu şube müdürü ve Bilişim Teknolojisi İl Koordinatörü işbirliğinde Hizmetiçi Eğitim şubelerince yapılacaktır.

. Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise en az 40 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre(Saat)

Ön Test

1

BT Rehber Öğretmen Görevlendirme ve Çalışma Esasları

. Görevlendirme ve Çalışma Esasları

. Rehberlikte İletişim

2

FATİH Projesi Uygulama Süreçleri ve Bileşenleri

2

Donanım / Yazılım / Ağ Bileşenleri

. Temel Bilgisayar Donanımları

. Teknoloji Destekli Sınıflarda Bulunan Donanımlar

o Etkileşimli Tahta Kullanımı

o Doküman Kameraların Kullanımı

o Ağ Yazıcılarının Tanıtılması ve Kullanımı

. Ağ Yapılandırması

o Ağ Nedir?

o Ağ Topolojisi

o IP Yapılandırması (IPv4/IPv6)

o Ağ Cihazları

o Kablolu/Kablosuz Ağlar

o FATİH Projesi Ağ Yapılandırması

o Temel Ağ Sorunları ve Çözüm Yöntemleri

o Ağ Güvenliği

- Güvenlik Cihazları

- Güvenlik Yazılımları

10

İşletim Sistemi

. Windows İşletim Sistemi

o Kurulum ve Yapılandırma

o Denetim Masası Ayarları

o Dosya ve Yazıcı Paylaşımı

. Pardus İşletim Sistemi

o Kurulum ve Yapılandırma

o Sistem Ayarlarının Yapılandırılması

o Paket Kurma ve Güncelleme

o Dosya ve Yazıcı Paylaşımı

. Mobil İşletim Sistemleri

. Yedekleme ve İmaj Alma ve Yükleme İşlemleri

. Yardımcı Yazılımlar

o Sıkıştırma / Açma Yazılımları

o Video ve Ses Kodlayıcı ve Kod Çözücüler (codec)

o Uzak Bağlantı Yazılımları

o Oynatıcılar (Video Player)

o Java Eklentileri

o Taşınabilir Doküman Okuyucular (PDF)

o Optik Karakter Tanıma Yazılımları (OCR)

20

Ofis Yazılımı Uygulamaları

. Libre Ofis Uygulamaları

o Kelime İşlemci Yazılımı Uygulama Örnekleri (LibreOffice Writer)

o Elektronik Tablo Yazılımı Uygulama Örnekleri (LibreOfficeCalc)

o Sunu Hazırlama Örnekleri (LibreOfficeImpress)

. MS Ofis Uygulamaları

o MS Ofis Yeni Özellikleri

o Form Hazırlama (MS Ofis Word)

o Tablolarla Çalışma (MS Ofis Word)

o Smart Art Özelliklerini Kullanma (MS Ofis Word)

o Dizin, Kaynakça, İçindekiler TablosuOluşturma (MS Ofis Word)

o Veri Filtre ve Sıralama İşlemleri (MS Ofis Excel)

o Broşür Hazırlama Uygulaması (MS Ofis Publisher)

o Grafik Hazırlama (MS Ofis Excel)

o Özet Tablo Oluşturma (MS Ofis Excel)

Uygulama (Ürün No:1 :Form, Broşür, Grafik, Smartart Uygulaması)

12

Video-Ses-Görüntü İşleme Uygulamaları

. Görüntü Düzenleme Uygulamaları (AdobeFireworks)

o Site Başlığı (Banner) Uygulamaları

o Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

. Ses Düzenleme Uygulamaları (Audacity)

. Video Düzenleme Uygulamaları (Windows Live Movie Maker)

. Uygulama

Ürün No: 2 - Site başlığı (Banner), Fotoğraf, Video, Ses

10

Web tasarımı

. MEB Okul Web Sayfası Hazırlama Standartları,

. HTML Bilgisi

. Web Tasarımı Düzenleyici Yazılımı Kullanımı (AdobeDreamweaver)

. Örnek Okul Web Sayfasının Hazırlanması ve Yayınlanması (Ürün No: 3)

15

İnternet Uygulamaları

. Tarayıcılar ve Eklentiler

. Arama Motorlarında Gelişmiş Arama Yöntemleri

. Elektronik Posta Yönetimi

. Sosyal Medya Kullanımı

. İnternet Üzerinden Doküman Paylaşımı

o Google Drive

o MS Skydrive

. Wiki ve Web Günlükleri (Blog) Uygulamaları

. İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) ve Öğrenim Yönetim Sistemleri (LMS) Tanıtımı

8

Elektronik Materyal Kullanımı ve Uygulamaları

. Öğretim Süreçlerinde e-Materyal Kullanımı

. EBA Üzerinden İçerik Kullanımı

. Çevrimiçi Uygulamalar (http://www.eba.gov.tr)

. Etkileşimli Tahta Yazılımı ile Materyal Tasarlama Uygulamaları (Ürün No: 4)

. Örnek Çalışma Yaprağı Hazırlama (Libre Ofis) (Ürün No: 5)

. BT Destekli Örnek Ders Senaryolarının İncelenmesi

16

Ürün Dosyası Hazırlama

. Ürün No: 1 - 5 Dosyalarının Toplanması

2

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav )

2

Toplam

100

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

. Programın hedeflerine ulaşmak için aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

. Kursiyerlerden; ilgili bölüm sonlarında oluşturdukları ürünlerden e-portfolyo oluşturmaları sağlanacaktır.

. Ders notları kursiyerlere elektronik ortamda verilecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

. Kursiyer başarısı; en az 40 sorudan oluşacak çoktan seçmeli test sınavı ve uygulama sınavı ile değerlendirilecektir.

. Kursiyerlerin ilgili bölümlerin sonlarında oluşturdukları her bir ürün 100 üzerinden değerlendirilecek, kursiyerlerin ürün dosyalarından aldıkları puanların aritmetik ortalaması uygulama sınavı puanı olacaktır.

. Test sınavı ile uygulama sınavı puanlarının aritmetik ortalaması kurs başarı puanı olacaktır.

. Başarılı olanlara "Kurs Belgesi" (sertifika) verilecektir.

 
Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.