Boş kalan kadrolara KPSS ile yeniden yerleştirme

Boş kalan kadrolara KPSS ile yeniden yerleştirme

Danıştay'ın verdiği karara göre, boş kalan kadrolar için yeniden yerleştirme yapılacak

2011/7. dönem KPSS tercihlerinde Tarım Bakanlığına ait kadrolar yer almış, yapılan yerleştirme sonucunda bazı kadrolar boş kalmıştır.

Alan kontrolü yapıldığı takdirde puan durumuna göre atanacağını belirten bir Ziraat Teknisyeni, ÖSYM hatasından dolayı atanamadığını belirtip dava açmıştır.

Talebi yerinde bulan İdare Mahkemesi, adayın puanının en düşük puanlı kişiden yüksek olması nedeniyle atanmanın yapılmasına karar vermiştir.

Danıştay da bu kararın gerekçesini düzelterek onaylamıştır. 

Danıştayın bu kararı kararı, memur adaylarının kendisinden kaynaklanmayan hatalarda, boş kalan kadrolara yeniden yerleştirme yapılması yönüyle oldukça önemlidir.

 

DANIŞTAYIN KARARI AŞAĞIDADIR

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/2324
Karar No : 2015/4917

İstemin Özeti : Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 28/04/2015 tarihli ve E:2014/636; K:2015/630 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Kuş

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun olduğundan anılan kararın sonucu itibarıyla onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava; ziraat teknisyeni kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacının, alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda bir çok kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine bu kadrolara puan durumu dikkate alınarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 07/4/2014 tarihli ve 28939 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının başvuruda bulunduğu teknisyen unvanlı kadroya tercih kılavuzunda belirtilen niteliklere sahip olmayan kişilerin başvurmamış olması durumunda KPSS'den almış olduğu puan itibariyle yerleştirmesinin yapılabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yerleştirmeler sonrasında yerleştirme yapılan kadroların çeşitli nedenlerle boş kalması mümkün olabilmekte, bu ihtimal dolayısıyla da ek yerleştirme yapma imkanı getirilmektedir. Bu kadroların yerleştirmesi yapılan kişilerin süresi içerisinde gerekli evrakları şu veya bu nedenle teslim etmemeleri ya da edememeleri nedeniyle boş kalması durumunda bu kadrolara atama yapılabilmesi ancak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında mümkün olabilecektir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde salt puan esaslı sıralama ve yerleştirme yapılmasının, yerleştirmesi yapılanlar arasında bu aşamada kontrolü mümkün bir takım koşulları sağlamayan kişilerin bulunması somut olayda olduğu gibi atanabilecek durumda olan kişilerin atanamaması sonucunu doğurmaktadır. Bireylerin kendilerinden kaynaklanmayan bir uygulama hatasının sonuçlarına katlanmaları beklenemez. Koşulları taşımayan kişilerin atanması da mümkün olmadığından personel ihtiyacına göre belirlenen o kadroların boş kalması, bu durumu kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden de hukuka aykırı hale getirmektedir.

Bu durum sadece yerleştirme aşamasında yapılması mümkün ve gerekli kontrollerin yapmamış olmasından kaynaklanan ve ilgililerin yanlış ya da yanıltıcı beyanlarının bulunmadığı durumlarda geçerli olacaktır.

Yerleştirme başvuruları sırasında adaylardan herhangi bir belge talep edilmeyeceğine ilişkin olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin 22.maddesinde öngörülen düzenlemenin alan/program kontrolünü hukuken ve fiilen engellemediği hususu izahtan varestedir.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının boş kalan kadrolara atanma isteminin davalı idare tarafından "yerleştirme sürecinde Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı" gerekçesiyle reddedilmiş olduğu, söz konusu işlemde davacının mezuniyet ya da puan durumu itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açan kişilerin kendilerinin puan durumunu belirleyebilmesi, diğer bir ifadeyle alan kontrolü yapılmış olması durumunda kendisinin belirtilen kadroya atanmak için tercihler de göz önüne alınarak sıralamaya girip girmeyeceğini tespit etmesi teknik olarak mümkün değildir.
Bir idari işlemin dava yoluyla iptalinin istenilip istenilmeyeceği kararında işlemin hangi gerekçeyle tesis edilmiş olduğu hususunun yani işlemin sebep unsurunun önemi yadsınamaz. İdari işlemlerin gerekçeleri işleme muhatap olan bireyi işlemin hukukiliği konusunda da ikna edebilecek unsurları içermelidir.
Öte yandan, "yeniden değerlendirme" temelindeki taleplerin tüm unsurlarıyla birlikte idarece değerlendirmeye tabi tutulması asıl olmalıdır. Yapılan değerlendirme kapsamında hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususların da yargısal denetime tabi olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Davacının alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda bir çok kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine, bu kadrolara puan durumu dikkate alınarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun, yerleştirme sürecinde Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, İdare Mahkemesince davacının oluşan yeni durumda puan itibarıyla yerleştirilip yerleştirilmeyeceği hususunda yapılan ara karar sonucuna göre belirlenen en düşük puandan daha yüksek puan almış olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde gerekçe yönünden hukuka uyarlık bulunmamakla birlikte bu durum kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, karar sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür.

İş bu kararın davacının uyuşmazlık konusu kadroya doğrudan atanması sonucunu doğurmadığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, İdare mahkemesince verilen karar, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/09/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

KARŞI OY : Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin " Ek yerleştirme yapılması" başlıklı 24.maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler. Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme, bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde yazılı yol izlenerek yapılır." kuralına yer verilmiştir. Dolayısıyla, anılan Yönetmelikte adayların yerleştirilmesi ve atanması sürecine ilişkin olarak öngörülen yol ve yöntem dışında ilgili kişilerin, yerleştirme sonrasında boş kalan kadrolara yapmış oldukları başvuru üzerine doğrudan atanabilmeleri hukuken mümkün bulunmadığından, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararın bozulması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki karara katılmıyorum. 

 www.Memurlar.Net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.