1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi
Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi

Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi

0 Haziran 2014 SALIResmi GazeteSayı : 29026YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARIYüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

A+A-

Karar No : 2910

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Halen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

6271 sayılı Kanun'un 2. maddesinin;

Ø birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.",

Ø beşinci fıkrasında, "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.",

Ø altıncı fıkrasında; "Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanun'da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana yetkilidir."

hükümleri yer almaktadır.

Yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için; seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması amacıyla Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Cumhurbaşkanı Seçiminin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 Pazar günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanuni işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır. Bu nedenle, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "SEÇİM TAKVİMİ"nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

S O N U Ç:

1- Seçimin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 olarak kabul edilmesine,

2- İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin "SEÇİM TAKVİMİ"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

3- Ekli Seçim Takviminin karar metnine dahil olduğuna,

4- Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişikliliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına,

5- Seçim Takviminde belirtilen genel nitelikteki işlemler ile tarihlerinin sırası geldikçe Başkanlık duyurusu halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile yayınlanmasına,

6-Kararın ve eki Seçim Takviminin,

a) Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,

b) Dışişleri Bakanlığına,

c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

d) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

e) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına,

f) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail yoluyla tüm il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

gönderilmesine,

7- Kararın ve eki Seçim Takviminin, Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

6/6/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

BaşkanBaşkanvekiliÜyeÜye

Sadi GÜVENTuran KARAKAYAMuharrem COŞKUNMehmet KÜRTÜL

 

ÜyeÜyeÜyeÜye

Nilgün İPEKÜnal DEMİRCİAli KAYAİlhan HANAĞASI

 

ÜyeÜyeÜye

İbrahim ZENGİNZeki YİĞİTHakkı MANAV

 

 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK

S E Ç İ M T A K V İ M İ

 

I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim

NOT:1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu Kanun'un 2. maddesinin beşinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer kanunlarda öngörülen kimi süreler kısaltılmıştır (6271/2-6). 3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00'de sona erer. 4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, tatil günleri de seçim takvimi açısından resmi çalışma günleri gibi değerlendirilir. 5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.
29 HAZİRAN 2014 PAZAR1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2- Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması, 3- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, 4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi, 5- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların başlaması (6271/7-4).
30 HAZİRAN 2014 PAZARTESİSeçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilanı.
2 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00), 3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00), 4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00), 5 - Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.
3 TEMMUZ 2014 PERŞEMBECumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00).
4 TEMMUZ 2014 CUMATürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) (6271/7-4).
5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1), 2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.
7 TEMMUZ 2014 PAZARTESİCumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00).
8 TEMMUZ 2014 SALICumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).
9 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), 3- İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu ( (Türkiye saati ile 17.00), 4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00), 5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), 6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.
10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBECumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).
11 TEMMUZ 2014 CUMA1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00), 2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C, 94/E), 3- Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılması, 4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması (6271/10-2), 5- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).
12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00), 2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).
14 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilanı (6271/15), 2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dahil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı elden teslim edilir. b) Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).
15 TEMMUZ 2014 SALI1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü (298/123), 2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanması, 3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması (298/22, 23, 24).
16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması (298/123), 2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine başlanması.
17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), 2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanması.
18 TEMMUZ 2014 CUMA1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00), 2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59), 3- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işlenmesinin bitirilmesi.
20 TEMMUZ 2014 PAZAR1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, 2- Yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması.
21 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ1- Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye başlamaları (Türkiye saati ile 08.00), 2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği, 3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması. 4- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53),
22 TEMMUZ 2014 SALI1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin SEÇSİS'e girilmesine başlanması, 2- Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.
24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE1- Yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24), 2- Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanması. 3- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).
25 TEMMUZ 2014 CUMA1- Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemesinin son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C), 2 - Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin sandık atamalarına başlanması, 3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması, 4- Gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.
26 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI, 2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilanı.
28 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi, 2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),
29 TEMMUZ 2014 SALIYurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimine başlanılması.
30 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBAYurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitiminin tamamlanması.
31 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66), 2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI.
3 AĞUSTOS 2014 PAZAR1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52), 2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.
4 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ1- Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması, 2 - İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi, 3- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi.
6 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBAİlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri.
8 AĞUSTOS 2014 CUMATutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılması.
9 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması, 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).
10 AĞUSTOS 2014 PAZAR1-YURT İÇİ OY VERME GÜNÜ, 2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde

24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

11 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilanı, 2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13), 3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128), 4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması. 
12 AĞUSTOS 2014 SALI1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00), 2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması. 
13 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00), 2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanması, 3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması. 
14 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBEİl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü. 
15 AĞUSTOS 2014 CUMA1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMİ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLAN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ, 2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi, 3- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması. 
17 AĞUSTOS 2014 PAZAR1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması, 2- GÜMRÜK KAPILARINDA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI, 3- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53). 
18 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİRadyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54). 
20 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52), 2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi, 3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ. 
21 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBEİlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri. 
22 AĞUSTOS 2014 CUMATutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması.
23 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması, 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52). 
24 AĞUSTOS 2014 PAZAROY VERME GÜNÜ, Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00). 
25 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilanı, 2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128), 3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması. 
26 AĞUSTOS 2014 SALI1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129), 2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması. 
27 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBAİl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü. 
28 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü, 2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMİ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLAN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ. 
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.