Danıştay'dan bir müdür yardımcılığı kararı daha

Danıştay'dan bir müdür yardımcılığı kararı daha

Danıştay'dan müdür yardımcılığı sınavı ile ilgili karar; Soru iptali nedeniyle puanı yükselen aday, atama dönemi gerekçesiyle, bekletilemez

Danıştay 2. Dairesi, MEB'in yaptığı eğitim kurumları müdür yardımcılığı sınavıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Her ne kadar, davaya konu olay geçmişte olup bitmişse de gerekçesi açısından önemlidir.

Danıştay 2. Dairesi, soru iptali nedeniyle puanı yükselen ve başarısız sayılan adayın, atama dönemi gelmedi gerekçesiyle bekletilmesinin hukuksuz olduğuna karar verdi.

Bu karara göre, soru iptali nedeniyle puanları değişen adayları bekletmemek ve gerekli seçenekleri sunmak gerekmektedir. Atama dönemi veya yönetmelikte yazan yılın belirli aylarını bekleme gibi seçenekler hukuka uygun değildir.

İşte Danıştay kararı

T.C. 
DANIŞTAY 
ikinci Daire

Esas No: 2012/11602 Karar No: 2015/5862

Özeti : Eğitim kurumlan müdür yardımcılığı sınav sorularının iptal edilmesi üzerine puanı yükselen davacıya, herhangi bir atama dönemiyle kayıtlı kalınmaksızın tercih olanağı tanınması gerektiği hakkında.

Temyiz isteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : Aydın Valiliği

İsteğin Özeti : Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2012 günlü, E:2011/1693, K:2012/1211 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ayşen Bal Gül

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Aydın İli, Nazilli İlçesi, Nazlı Kız Anaokulunda Öğretmen olan ve 31/10/2009 tarihli Eğitim Kurumlan Müdür Yardımcılığı Sınavından 59 puan alarak başarısız sayılan davacının, anılan sınav sorularına yönelik olarak açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 03/03/2011 günlü, E:2009/2092 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince yeniden yapılan değerlendirme sonucu 60 puanla başarılı hale gelmesi üzerine, yeni puan durumu dikkate alınmak suretiyle aynı okula veya Nazilli ve çevre İlçelerdeki boş okul Müdür Yardımcılıklarının birisine atanmak istemiyle yaptığıbaşvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 12/06/2012 günlü, E:2011/1693, K:2012/1211 sayılı kararıyla; olayda, Mahkeme kararı sonrasında davacının yeniden hesaplanan puanı ile müdür yardımcısı olarak atanmak istemiyle davalı idareye başvurduğu ancak müdür yardımcılığı atamaları için duyuru yapıldığında başvuru yapılması gerektiği belirtilerek istemin reddedildiği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükmü uyannca ihtiyaç olduğunda idarece duyuru yapılıp başvurular alındıktan sonra atamalar yapılabileceği ve sınav puanının değişmesinin adı geçenin doğrudan atamasını gerektirmediği hususu dikkate alındığında, davacının başvurusunun reddine yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve Mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan ve 13/08/2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama" başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasında, atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacağı, duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, üpleri, başvuracaklarda aranacak şardar ve diğer hususların belirtileceği; 2. fıkrasında, Müdür yardımcılığı sınavım kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en az on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabileceği; 3. fıkrasında, başvuruda bulunan adayların atamalarının, sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağı, 4. fıkrasında; atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacağı, 5. fıkrasında da; Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılacağı, söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmayacağı, kuralına yer verilmiş ve "Atama ve yer değiştirme dönemleri" başlıklı 23. maddesinde; "(1) Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınarak; a) Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre, b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında, c) Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilir." kuralı düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Aydın İli, Nazilli İlçesi, ... Anaokulunda Öğretmen olan davacının, 31/10/2009 tarihinde yapılan Eğitim Kurumlan Müdür Yardımcılığı Sınavına katılarak 59 puanla başarısız sayıldığı, söz konusu sınava ilişkin bazı soruların Ankara 8. İdare Mahkemesinin 03/03/2011 günlü, E:2009/2092 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine davacının sınav puanının mayıs ayında tekrar hesaplanarak 60 puana yükseltildiği ve sınavda başarılı hale geldiği, bunun üzerine, davacı tarafından 16/05/2011 tarihti dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunularak, yeni puan durumunun dikkate alınmak suretiyle aynı okula veya Nazilli ve çevre İlçelerdeki münhal bulunan okul müdür yardımcılıkları duyuruya çıkılarak münhal okul müdür yardımcılıklarına atamasının yapılması istemiyle başvuruda bulunduğu, başvurusunun; seçme sınavı sonucuna göre Müdür Yardımcılığı atama duyuruları yapıldığında ilgilinin müracaat etmesi halinde müracaatının değerlendirileceği belirtilerek reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 31/10/2009 - 01/11/2009 tarihlerinde yapılan ve davacının 59 puan alarak başarısız olduğu Eğitim Kurumlan Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavındaki bazı soruların Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 03/03/2011 günlü, E:2009/2323, K:2011/336 sayılı kararıyla iptali (temyiz incelemesi sonucunda anılan karar Dairemizin 28/06/2012 günlü, E:2011/6002, K:2012/4797 sayılı kararıyla onanmıştır.) ve bazı sorular hakkında da Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 03/03/2011 günlü, E:2009/2092 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması (daha sonra Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce 29/06/2011 günlü, E:2009/2092, K:2011/1206 sayılı iptal kararı verilmiş olup temyiz incelemesi sonucunda amlan karar Dairemizin 25/04/2013 günlü, E:2011/10497, K:2013/2508 sayılı kararıyla onanmıştır.) üzerine sınav sonuçlarının yargı kararı gereğince yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucunda davacının sınav puanımn 59 puandan 60 puana yükselmesi suretiyle başarılı konuma geldiği, dolayısıyla yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla davacıya herhangi bir atama dönemiyle kayıtlı kalınmaksızın tercih olanağı tanınması ve bunun için münhal okulların duyuruya çıkarılarak puan üstünlüğü esasına göre davacının kendisiyle birlikte varsa aynı durumda olanların başvurularının da dikkate alınarak tercihlerine atanıp atanamayacağı hususlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bir idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ya da iptali yolundaki yargı kararlarının geriye yürüyerek o işlemin hukuk aleminde hiç tesis edilmemiş gibi kabul edilmesini zorunlu kıldığı dikkate alındığında, davacının yargı kararı üzerine yeni oluşan hukuki durum karşısında durumunun değerlendirilmesi; bunun sağlanması için de münhal duyurusuna çıkılması, atama başvurusunda bulunmasına olanak tanınması ve puan üstünlüğü esasına göre atamasının yapılması gerektiği kuşkusuz olup, bu aşamada davacının başvurusunun belli bir eğitim kuruntuna doğrudan atamasının yapılması sonucunu doğurmadığı da açıktır.

Bu durumda, dava konusu işlemin gerekçesi dikkate alındığında, idareye başvurduğu 16/05/2011 tarihi itibariyle yargı kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen herhangi bir atama dönemiyle de kayıtlı kalınmaksızın davacıya tercih olanağı tanınması, münhal duyurusunun yapılması ve yeni sınav sonucu üzerine davacıyla aynı durumda olanların başvuruları üzerine oluşturulan Değerlendirme Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda puan üstünlüğü esasına göre davacının yapacağ tercihlerine atanıp atanamayacağının değerlendirilmesi gerekirken, henüz sınava dayalı müdür atamalarına ilişkin duyuru takvimi belirlenmediğinden bahisle başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2012 günlü, E:2011/1693, K:2012/1211 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27/05/2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 
Memurlar.Net - Özel

İlgili Haberler
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.