Danıştay'dan görev süresi dolan okul müdürleri kararı!

Danıştay'dan görev süresi dolan okul müdürleri kararı!

Danıştay İDDK, 2014'de yönetmelik düzenlemesine göre, okul müdürlüğü görev süresi uzatılmayan ancak bu işleme karşı açılan davada verilen iptal kararı üzerine, idarenin, 2014 tarihli yönetmelik 2015 yılında kaldırılmış ve yeni bir düzenleme getirilmiş...

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), bölge idare mahkemesi kararlarındaki ihtilaf üzerine, önemli bir karar verdi. Danıştay İDDK, 2014 yılındaki yönetmelik düzenlemesine göre, okul müdürlüğü görev süresi uzatılmayan ancak bu işleme karşı açılan davada verilen iptal kararı üzerine, idarenin, 2014 tarihli yönetmelik 2015 yılında kaldırılmış ve yeni bir düzenleme getirilmiş olsa da, işlem tarihindeki yönetmelik düzenlemesine göre karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas : 2020/47

Karar : 2020/4

Tarih : 17.02.2020

ÖZET

Kural olarak, idari yargı yerlerince verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları idari işlemin tesis edildiği tarihe kadar geriye giderek işlem hiç tesis edilmemiş gibi hukuki sonuç yaratır. Diğer bir deyişle, idari dava sonucu verilen iptal kararları ile, idari işlemdeki sakatlık saptandığı zaman iptal kararı sakatlığın ortaya çıktığı ana kadar geri yürümekte ve sakat işlemi ortadan kaldırmakta, işlem hiç yapılmamış kabul edilmektedir. İptal hükmünün geri yürümesi sonucu sakat işlemin ortadan kaldırılmasıyla da önceki hukuki durum geri gelmektedir.

Bu belirlemenin bir sonucu olarak, aykırılığın giderilmesine konu olaylarda eski yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını fiili ya da hukuki olarak imkansız kılan bir nedenden bahsetmenin mümkün olmadığı da dikkate alındığında idare tarafından, işlemin tesis edildiği tarihteki mevzuata göre işlem tesis edilmesi gerekirken, sonradan yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle davacılar hakkındaki yargı kararlarının yeniden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği form düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesi gerekirken

yeni Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava çağrılmaları hukuka aykırıdır.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 20/02/2019 tarih ve E:2019/13, K:2019/13 sayılı kararıyla;

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 09/05/2017 tarih ve E:2017/663, K:2017/455 sayılı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2017 tarih ve E:2017/1875, K:2017/2198 sayılı kararları ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2017/7450, K:2018/821 sayılı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/03/2018 tarih ve E:2018/13, K:2018/98 sayılı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 31/10/2018 tarih ve E:2017/5411, K:2018/3057 sayılı, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 07/02/2018 tarih ve E:2017/3346, K:2018/5 sayılı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 29/12/2017 tarih ve E:2017/4430, K:2017/4688 sayılı kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararları doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A- GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2018/663 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ..... İli, ..... İlçesi, ..... ..... ..... Anadolu Lisesinde okul müdürü olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yöneticilik görevi sona eren davacı tarafından, 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin geçici 4. maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme sonucu başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada Gaziantep 2. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararları üzerine görev süresinin uzatılmaması ve mülakat sınavına davet edilmesine yönelik tesis edilen işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 30/12/2015 tarih ve 13535870 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 10/11/2016 tarih ve E:2016/58, K:2016/1299 sayılı kararının özeti:

Davacı hakkında yapılan ilk değerlendirmeye ilişkin olarak, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 19/03/2015 tarih ve E:2014/1043, K:2015/305 sayılı iptal kararı gerekçesinde; "değerlendirme formunda bazı değerlendirme kriterlerinin benzer ifadelere yer verilerek farklı değerlendiricilere yöneltildiği, bu benzer kriterlerin değerlendirilmesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile diğer bazı değerlendirmeciler tarafından farklı değerlendirildiği, ancak bu farklı değerlendirmelerin haklı, kabul edilebilir sebeplerinin somut olarak ortaya konulmadığı, bu durumda; davacı hakkında doldurulan değerlendirme formunun "hayır" olarak değerlendirilen kısımlarının yukarıda belirtilen gerekçelerle nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurulduğu anlaşıldığından, davacının değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır." denildiği, davacı hakkında yapılan ikinci değerlendirmeye ilişkin olarak Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 05/11/2015 tarih ve E:2015/432 sayılı yürütmeyi durdurma kararında ise; "Gaziantep 1 İdare Mahkemesinin 30/12/2014 tarih ve E:2014/1043 sayılı yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde "hayır" olarak değerlendirilen kısımlar açısından değerlendirme yapılırken, buna ilişkin nesnel somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan, objektiflikten uzak soyut ve dayanaksız olarak yeniden düzenlendiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması kararında belirtilen gerekçelere aykırı olarak başka bir deyişle yargı kararını etkisiz bırakma sonucunu doğuracak nitelikte tesis edilen dava konusu işlemlerde hak arama özgürlüğüne, hukuki güvenlik ve hukuk devleti ilkelerine dolayısıyla hukuka uyarlık görülmemiştir." denildiği,

Bu durumda, davacı hakkında yapılan ikinci değerlendirme ve buna bağlı olarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması üzerine, mahkeme kararlarında belirtilen değerlendirme kriterlerine ilişkin somut bilgi ve belgelerin bulunmadığı, dolayısıyla idare tarafından somutlaştırılamayan kriterler nedeniyle davacının bu kriterleri sağladığı sonucuna varılarak davacının müdürlük görev süresinin uzatılması gerektiği, mahkeme kararının uygulanma safhasında 06/10/2015 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine Dair Yönetmeliğin eski Yönetmeliği yürürlükten kaldırdığı ve mahkeme kararının uygulanma imkanı kalmadığı ileri sürülmekte ise de, mahkeme kararlarının işlem tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre uygulanması gerektiği ve iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının işlem tarihine göre sonuçlandırılması zorunluluğu karşısında bu iddiaya itibar edilemeyeceğinden, davacının yeni Yönetmelik hükümlerine göre mahkeme kararı uygulanmamak suretiyle sözlü sınava çağrılacağına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 09/05/2017 tarih ve E:2017/663, K:2017/455 sayılı kararının özeti:

İstinaf dilekçesinde öne sürülen iddialar Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 10/11/2016 tarih ve E:2016/58, K:2016/1299 sayılı kararının kaldırılmasına neden olacak mahiyette görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B- İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2017/7450 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürü iken görev süresi uzatılmayan davacı tarafından, sözlü sınava çağrılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 07/12/2015 tarih ve 12308672 sayılı işleminin iptali ve mahrum kaldığı ek ders ücretlerinin ve yan ödemelerin ödenmesi istenilmiştir.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 06/03/2017 tarih ve E:2015/1550, K:2017/464 sayılı kararının özeti:

Davacının 75 puan altında bir puan verilerek başarısız sayılmasına dair değerlendirme işlemlerine karşı açtığı davalarda değerlendirme işlemlerinin hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulması kararları verildiğinin görüldüğü, davacı hakkında tesis edilen işlemlerin hukuki temelinin önceki yönetmelik hükümleri olması karşısında daha evvel açtığı davalarda verilen yargı kararlarının gereğinin önceki yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinin hukuki zorunluluk arzettiği, daha evvel yapılan değerlendirme işlemlerinin mahkemelerce kusurlandırılan kısımlarının yeniden ele alınması sonucunda 75 puanı aşması halinde müdür olarak görevlendirilmesinin yapılması gerekirken; davacının yeni yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava davet edilmesi neticesinde idareye itiraz ederek, hakkında verilen yargı kararının gereğinin eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesinin istenilmesine dair yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu 07/12/2015 tarih ve 12308672 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, öte yandan davacının mahrum kaldığı ekders ücretleri ve yan ödeme farklarının ödenmesi talebi açısından ise, dava konusu işlemin iptali kişinin doğrudan müdür olarak atanması sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının mahrum kaldığı ek ders ücretlerinin ve yan ödemelerin ödenmesi isteminin ise reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2017/7450, K:2018/821 kararının özeti:

Davacının müdürlük görevinin sona ermesine ilişkin işlemin, idarenin yeniden yapılandırılmasından kaynaklandığı; yeniden atamaya esas alınacak değerlendirmenin yargı yerince iptal edilmesinin ise kanun gereği alınan müdürlük görevine doğrudan atanması sonucunu doğurmayacağı; görev süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan puan değerlendirmesinin iptali istemiyle açılan davalarda eski yönetmelik hükümleri çerçevesinde irdeleme yapılarak karar verilmiş olmakla birlikte, ilgili mahkeme kararlarının davacının doğrudan müdür olarak atanması sonucunu haiz olmadığı, kararın gereği olarak yeniden değerlendirme yapacak olan idarenin işlemin niteliği gereği davacı hakkında yapılacak değerlendirmeye ilişkin mevzuatın ve değerlendirme prosedürünün değişmesi nedeniyle bu aşamada yürürlüğe giren yeni mevzuatı dikkate alacağı açık olduğundan, 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle; istinaf başvurusunun kabulüyle mahkeme kararı kaldırılarak, davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

C-KONUYLA İLGİLİ DİĞER KARARLAR:

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 20/02/2019 tarih ve E:2019/13, K:2019/13 sayılı kararında bahsi geçen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2017 tarih ve E:2017/1875, K:2017/2198 sayılı kararı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 09/05/2017 tarih ve E:2017/663, K:2017/455 sayılı kararı ile,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/03/2018 tarih ve E:2018/13, K:2018/98 sayılı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 31/10/2018 tarih ve E:2017/5411, K:2018/3057 sayılı, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 07/02/2018 tarih ve E:2017/3346, K:2018/5 sayılı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 29/12/2017 tarih ve E:2017/4430, K:2017/4688 sayılı kararları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2017/7450, K:2018/821 sayılı kararı ile aynı doğrultudadır.

II- İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre müdürlerin görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının Yönetmelik eki ek-1 forma göre belirlendiği, bu forma göre 100 üzerinden 75 ve üzeri puan alanların görev sürelerinin uzatılacağının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Davacılar, bu forma göre 75 üzerinde puan alamayıp görev süreleri uzatılmayan müdürler konumunda olup, görev süresinin uzatılmaması işlemlerine karşı açtıkları bu davalarda, formun nesnel değerlendirmelere dayanmadığı gerekçeleriyle lehlerine iptal kararları verildiği görülmektedir.

Ancak, bahsedilen Yönetmelik, 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış ve müdür olarak atanmanın usulleri yeniden düzenlenmiştir. Müdür olarak atanmak için yeni Yönetmelikte değerlendirme ve sözlü sınavın öngörülmesi üzerine, idare tarafından, 06/10/2015 tarihinden itibaren eski Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının hukuki olarak imkansız olduğu ileri sürülerek davacılar hakkındaki yargı kararları, sözlü sınava davet edilmeleri şeklinde uygulanması yoluna gidilmiş ve bunun üzerine aykırılığın giderilmesine konu kararlar verilmiştir.

İLGİLİ HUKUK:

A-İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrasında, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez" hükmüne yer verilmiştir.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 8. fıkrasında; okul ve kurum müdürlerinin, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine, müdür başyardımcısı ve yardımcılarının ise okul veya kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından dört yıllığına görevlendirileceği; bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği, bu fıkra kapsamındaki görevlendirmelerin özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı; Geçici 10. maddesinin 8. fıkrasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen okul ve kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevinin 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği, görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevinin ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde; yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükmü getirilmiş; 15. maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş; 16. maddesinde, dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükmüne yer verilmiştir.

06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 35. maddesi ile 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup; bahsi geçen yeni Yönetmeliğin "Yönetici Görevlendirmede İzlenecek Yöntem" başlıklı 13. maddesinde; müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmenin yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirmenin ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacağı hükmü getirilmiş; "Müdür Adaylarının Değerlendirilmesi" başlıklı 19. maddesinde, müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların Ek-1'de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirileceği; değerlendirme sonuçlarının, değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacağı; değerlendirme sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili il milli eğitim müdürlüğüne itiraz edilebileceği; bu itirazların en geç beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanacağı; itiraz sonuçlarının, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacağı hükmüne; "Sözlü Sınav" başlıklı 20. maddesinde ise; değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların da sözlü sınava çağrılacağı; müdürlük için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, 21. maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2'de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Kural olarak, idari yargı yerlerince verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları idari işlemin tesis edildiği tarihe kadar geriye giderek işlem hiç tesis edilmemiş gibi hukuki sonuç yaratır. Diğer bir deyişle, idari dava sonucu verilen iptal kararları ile, idari işlemdeki sakatlık saptandığı zaman iptal kararı sakatlığın ortaya çıktığı ana kadar geri yürümekte ve sakat işlemi ortadan kaldırmakta, işlem hiç yapılmamış kabul edilmektedir. İptal hükmünün geri yürümesi sonucu sakat işlemin ortadan kaldırılmasıyla da önceki hukuki durum geri gelmektedir.

Bu belirlemenin bir sonucu olarak, aykırılığın giderilmesine konu olaylarda eski yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını fiili ya da hukuki olarak imkansız kılan bir nedenden bahsetmenin mümkün olmadığı da dikkate alındığında idare tarafından, işlemin tesis edildiği tarihteki mevzuata göre işlem tesis edilmesi gerekirken, sonradan yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle davacılar hakkındaki yargı kararlarının yeniden ek-1 form düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesi gerekirken, yeni Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava çağrılmaları hukuka aykırıdır.

Bu durumda, kararlar arasındaki aykırılığın, dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararları doğrultusunda birleştirilmesi gerekmektedir.

I- SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle aykırılığın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 09/05/2017 tarih ve E:2017/663, K:2017/455 sayılı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2017 tarih ve E:2017/1875, K:2017/2198 sayılı kararları doğrultusunda giderilmesine kesin olarak, 17.02.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Davacının müdürlük görevinin uzatılmamasına ilişkin yapılan puan değerlendirmesinin iptali istemiyle açılan davalarda eski yönetmelik hükümleri çerçevesinde irdeleme yapılarak karar verilmiş olmakla birlikte, ilgili mahkeme kararlarının davacının doğrudan müdür olarak atanması sonucunu doğurmadığı açıktır.

Bu kararların gereği olarak idare yeniden değerlendirme yapacak olup, bu yapılacak değerlendirmeye ilişkin mevzuatın ve usulün değişmesi nedeniyle bu aşamada yürürlüğe giren yeni mevzuatın uygulanması gerekecektir.

Bu nedenle, 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1 formda Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinde "en az altı ay çalışmış olma" şartının, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütülmesinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/05/2015 tarih ve Yd İtiraz no:2014/1151 sayılı kararıyla durdurulduğu, bu kararın bir gereği olarak davacı okul müdürleriyle en az altı ay çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün bu formu dolduracağı, bu şartı sağlayan yöneticinin bulunması noktasındaki imkansızlık göz önüne alındığında eski Yönetmelik hükmünün uygulanması olanaksız kalmaktadır.

Bu nedenle, aykırılığın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2017/7450, K:2018/821 sayılı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 13/03/2018 tarih ve E:2018/13, K:2018/98 sayılı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 31/10/2018 tarih ve E:2017/5411, K:2018/3057 sayılı, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 07/02/2018 tarih ve E:2017/3346, K:2018/5 sayılı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 29/12/2017 tarih ve E:2017/4430, K:2017/4688 sayılı kararları doğrultusunda giderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum