Danıştay'dan sözlü sınavlara ilişkin yeni bir karar daha!

Danıştay'dan sözlü sınavlara ilişkin yeni bir karar daha!

Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı. Görevde yükselmenin sözlü aşamasında 57,20 puanla elendi, Danıştay her şey kurala göre yapılmıştır dedi.

İl Özel İdaresinde muhasebeci olarak görev yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı görevde yükselme sınavının yazılı aşamasında 70,00 puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanmış, sözlü sınavda ise 57,20 puan alarak başarısız sayılması üzerine dava açılmıştır.

06/04/2015 tarihinde yapılan sözlü sınavın Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağında yer alan 5 kişilik sözlü komisyon üyesi tarafından;

"Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" kısmına 20-20-13-30-18 puan;

"Genel kültürü ve genel yeteneği" kısmına 06-08-08-05-05 puan;

"Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü" kısmına 10-10-10-15-15 puan;

"Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu" kısmına 06-06-08-05-08 puan;

"Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı" kısmına 06-06-08-05-07 puan; son olarak

"Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" kısmına 06-05-08-05-04 puan verildiği;

puanların aritmetik ortalaması alındığında davacı 57,20 puan alarak başarısız sayılmıştır.

Yerel mahkemece, "kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından, davacının görevde yükselme sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Danıştay 2. Daire ise bu kararı bozmuştur.

Sözlü sınavda adaylara yönetilecek soruların sözlü sınav kurulu tarafından önceden hazırlanması ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olması karşısında başarısız sayılma işlemi hukuka uygundur.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/505

Karar : 2020/1356

Tarih : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... İl Özel İdaresi

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... İl Özel İdaresinde muhasebeci olarak görev yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olması üzerine 06/04/2015 tarihinde katıldığı sözlü sınavdan 57,20 puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından, davacının görevde yükselme sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 14. maddesine uygun olarak sözlü sınavın gerçekleştirildiği, Vali Yardımcısı tarafından toplanan 5 kişilik komisyon tarafından Yönetmelik'in öngördüğü şekilde davacının sözlü sınava alındığı ve başarısız olduğu, sözlü sınavda sorulan soruların mahalli idareler mevzuatında düzenlenen konulara ilişkin olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının karşı oyunda belirtilen gerekçeyle kararın onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY : ... İl Özel İdaresinde muhasebeci olarak görev yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı görevde yükselme sınavının yazılı aşamasında 70,00 puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazandığı, 06/04/2015 tarihinde yapılan sözlü sınavın Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağında yer alan 5 kişilik sözlü komisyon üyesi tarafından; "Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" kısmına 20-20-13-30-18 puan; "Genel kültürü ve genel yeteneği" kısmına 06-08-08-05-05 puan; "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü" kısmına 10-10-10-15-15 puan;"Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu" kısmına 06-06-08-05-08 puan; "Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı" kısmına 06-06-08-05-07 puan; son olarak "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" kısmına 06-05-08-05-04 puan verildiği; davacının puanların aritmetik ortalaması alındığında 57,20 puan alarak başarısız sayılması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT: 04/07/2009 günlü, 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Sözlü Sınav" Başlıklı 14. maddesinde; " (1) Sözlü sınav, ilgili mahalli idare tarafından yapılır. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

(2) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Sözlü Sınav" Başlıklı 14. maddesinde sözlü sınavda adayların sorulan sorulara yönelik verdikleri yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması zorunluluğu getirilmemiştir.

Öte yandan, sözlü sınava ilişkin değerlendirme kriterlerinden, adayın "Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" ile "Genel kültürü ve genel yeteneği"ne ilişkin değerlendirmeler dışındaki kriterlerin sınav kurulu üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine ilişkin olduğu açıktır.

Bu durumda, sözlü sınavda adaylara yönetilecek soruların sözlü sınav kurulu tarafından önceden hazırlanması ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olması karşısında, davacının sözlü sınavdan 57,20 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, mevzuatta düzenlenmeyen hususlar dikkate alınmak suretiyle anılan işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1- DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2- ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3- Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4- 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.