1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Diyanet, bir unvan için görevde yükselme sınavı açtı
Diyanet, bir unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Diyanet, bir unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Diyanet İşleri Bakanlığı VHKİ unvanı için görevde yükselme sınavı açtı

A+A-

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında boş bulunan 170 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosu için görevde yükselme sınavı açtı

İŞTE BAŞKANLIĞIKTAN YAPILAN DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavı ile kurum içi naklen atama yapılacaktır.

BULUNDUĞU YER: Taşra Teşkilatı
SINIFI: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
UNVANI: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
ADEDİ: 170

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlık Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekaleten ve geçici görevlendirme süreleri dahil olmak üzere) çalışmış olmak,

3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

5. Başkanlığımızca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eşdeğer kadrolar" başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan altıncı veya yedinci kademedeki unvanlarda çalışıyor olmak ve diğer kademelerdeki unvanlarda müktesebi bulunmamak.

. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.

. Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 27.09.2021-11.10.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" yapılacaktır.

2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, "sinavodeme.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınavın yazılı aşaması Ankara'da yapılacaktır.

6. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun "YAZILI SINAV KONULARI" başlığında belirtilmiştir.

7. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru

yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

8. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

9. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

10. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Faks : (0312) 285 85 72
E-posta : persis@diyanet.gov.tr
IX. YAZILI SINAV KONULARI

SIRA--- KONU

1- Kur'an-ı Kerim (Tarih, Tefsir, Meal)

2- Tecvid

3- İlmihal (İtikad, İbadet, Helaller ve Haramlar)

4- İslam Tarihi

5- Türkçe Yazım Kuralları

6- Anayasa

7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

8- 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

9- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

10- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

11- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

12- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

13- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

14- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

15- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

16- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

17- Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

18- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

19- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

15- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

16- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754)

17- Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

18- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

20- Taşınır Mal Yönetmeliği

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.