Doğrudan il müdürlüğüne yazan okul müdürüne ceza verilir mi?

Doğrudan il müdürlüğüne yazan okul müdürüne ceza verilir mi?

Danıştay, bir okul müdürünün aynı ildeki bayındırlık il müdürlüğüne doğrudan yazı yazması nedeniyle verilen uyarma cezasının hukuka uygun olduğunu belirtti

Bir okul müdürü, okulun zemin katında bir salon oluşturulması amacıyla direkt eski adıyla Bayındırlık il müdürlüğüne resmi yazı yazmıştır.

Ancak, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre farklı merkez teşkilatı birimlerinin yazışmalarının duruma göre valilik veya kaymakamlık kanalıyla olması gerekmektedir.

Dolaysıyla resmi yazının önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazılması gerekmekteydi. İlçe milli eğitim müdürlüğü duruma göre il'e, il de ilgili diğer il müdürlüğüne yazacaktır.

Bu silsileye uyulmadan yapılan yazışmadan dolayı okul müdürüne Uyarma cezası verilmiş, açılan dava da, Danıştay cezayı mevzuata uygun bulmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 
2012/3203 E. , 
2015/6290 K.

İstemin Özeti : Şırnak ili, Cizre İlçesi, Vali Kamil Acun İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-(d) maddesi uyarınca "uyarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 03.09.2010 tarihli ve 1656 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; "Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin "Genel İdarenin Merkez ve Taşra Kuruluşlarının Yazışmaları" başlıklı 5-inci maddesinde, il genel idare kuruluşlarının il ve ilçe kademeleri arasındaki yazışmalarının valilik ve kaymakamlık, aynı ilçedeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmaların ise kaymakamlık aracılığıyla yapılacağının belirtildiği, davacının okulun zemin katında çok amaçlı bir salon oluşturmasına ilişkin talep yazısını Kaymakamlık makamını atlatarak doğrudan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne göndermesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Mardin İdare Mahkemesince verilen 26/08/2011 tarihli ve E:2010/2065, K:2011/1778 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi : 
Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/12/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

KARŞI OY : Şırnak ili, Cizre İlçesi, Vali Kamil Acun İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan davacının okulun zemin katında çok amaçlı bir salon oluşturmasına ilişkin olarak ilk önce Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazmış olduğu 26.05.2010 tarihli yazıyla talepte bulunduğu, sonrasında aynı konuya ilişkin olarak doğrudan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne hitaben yazılmış olan 22.06.2010 tarihli yazının ise önceki yazışmaların devamı niteliğinde olduğu ve bakılan olayda bu haliyle söz konusu yazışmaların kaymakamlık aracılığıyla yapılacağına ilişkin düzenlemeye aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

www.memurlar.net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.