1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Ek ders ödemesinde tereddüde düşülen hususlar
Ek ders ödemesinde tereddüde düşülen hususlar

Ek ders ödemesinde tereddüde düşülen hususlar

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi ile yeniden Yüksek lisans ve doktora yapanlara sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesine geçilmiştir.

A+A-

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının 30. maddesi hükümleri ile yüksek lisans ve doktora yapanlara yeniden sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesi getirilmiştir.
 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi ise şu şekildedir;
 
“ Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti Madde 30: (1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.”
 
Bu madde ile alakalı olarak Maliye Bakanlığı; şu açıklamayı yapmış, ancak bu açıklamasını daha sonra düzeltmiştir.
 
“Aynı Kararın “Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlere (anılan eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda bulunup müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev olarak yürüten yöneticiler dâhil), fiilen girdikleri ek dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”
 
Maliye Bakanlığının düzeltme mütalaasında; “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi hükümlerinde yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olmalarına dair herhangi bir ibareye yer verilmemesinden dolayı, önceki açıklamalarımızda yer alan “alanlarında” ibaresinin dikkate alınmaması gerekmektedir” açıklamasında bulunmuştur.
 
Yeni getirilen bu düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesindeki düzenleme arasında benzerlikler bulunmaktadır.
 
Bu nedenle Yüksek lisans ve doktora yapanlara sırasıyla %25 ve %40 artırımlı olarak ödenen ek dersler hakkında tereddüde düşülen konularda 1998 yılından 2006 yılına kadar yayınlanan genelge ve mütalaalarından güncel olanları; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi ile yeniden Yüksek lisans ve doktora yapanlara sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesine geçildiğinden özetleyerek tekrar yayınlıyoruz.
 
Milli Eğitim Bakanlığının bu genelge ve mütalaaları birleştirerek yeni bir genelge yayınlaması yerinde bir uygulama olacaktır.
 
Bu bilgiler ışığında;
 
1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlere (anılan eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda bulunup müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev olarak yürüten yöneticiler dâhil), fiilen girdikleri ek dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır.
 
2- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi hükümlerinde yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olmalarına dair herhangi bir ibareye yer verilmemesinden dolayı öğretmenlerin bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olma şartı aranmayacaktır.
 
Öğretmenler hangi alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olursa olsun sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır.
 
Örneğin; ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olan ve biyoloji dalında yüksek lisans ve doktora yapanlar sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır.
 
3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının 30. maddesi hükümlerindeki “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler” ibaresinden, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadro unvanında bulunanlar anlaşılacaktır.
 
Öğretmenlere ikinci görev olarak verilen okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı gibi yöneticiliklerde bulunanlardan yüksek lisans ve doktora yapanlar sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır.
 
Fakat Ek ders ücretlerinin sadece öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlara ödeneceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığının 1998/127 sayılı Genelgesi hakkında Danıştay Onbirinci Dairesinin E:2000/10027, K:2001/2226 sayılı kararın da öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmasalar dahi yüksek lisans yapan ilköğretim müfettişlerinin ek derslerini %25 fazla alacağı (Yeni düzenlemede %5 ve %15 artırımlı) belirtilmiştir.
 
Bu Danıştay kararı ışığında;
 
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadro unvanında görevli olmayan İl Eğitim Denetmeni ve yardımcılarından yüksek lisans ve doktora yapanlar sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır.
 
Ayrıca; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadro unvanında görevli olmayan fakat genel idare hizmetleri sınıfında olup Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlanmakta olan müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerden yüksek lisans ve doktora yapanlar sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılmalıdır.
 
Yine Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadro unvanında görevli olmayan fakat genel idare hizmetleri sınıfında olup Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilâtında yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlanmakta olan millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerden Yüksek lisans ve doktora yapanlar sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılmalıdır.
 
4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının 30. maddesi hükümlerindeki fazla ödemeden yararlanma bakımından yüksek lisans eğitiminin tezli veya tezsiz yapılmış olması yönünde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
 
Bu nedenle Pedagojik formasyonu da kapsayan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalında veya alanlarında tezsiz yüksek lisans eğitimi görmüş bulunan öğretmenlerde sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ödeme düzenlemesinden yararlandırılacaktır. (Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Bülteninin “Ek Ders Ödemelerine İlişkin Bakanlık Görüşleri” bölümü 74. sayfasındaki açıklamalar.)
 
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesinin (a) bendinde; özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bu nedenle Özel Eğitim okulunda görevli bir öğretmen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesi kapsamında % 25 fazla ödemeden yararlanacaktır.
 
Bu öğretmenin yüksek lisans öğrenimli olması halinde ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi kapsamında ayrıca % 5 fazla ödemeden yararlanacaktır. Doktora öğrenimli olması halinde ise Yüksek lisans kapsamındaki ödemeden yararlanamayacak Doktora kapsamındaki % 15 ödemeden yararlanacaktır.
 
Örnek-1 Özel Eğitim okulunda görevli doktora yapmış bir öğretmen hem 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176 ncı Maddesi kapsamında % 25 fazla ödemeden hem de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi Doktora kapsamındaki % 15 ödemeden yararlanacaktır.
 
Örnek-2 Özel Eğitim okulunda görevli doktora yapmış bir öğretmen hem 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176 ncı Maddesi kapsamında % 25 fazla ödemeden hem de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesi yüksek lisans kapsamındaki % 5 ödemeden yararlanacaktır.
 
6- Öğretmenlerden hem yüksek lisans hem doktora derecesini almış olanlar, fazla ödemeye ilişkin oranlardan ayrı ayrı değil, daha fazla ödemeyi gerektiren doktora öğrenimi için öngörülen orandan yararlanacaktır.
 
7- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının 30. maddesi hükümlerinde öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri derslere sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücreti ödenecektir.
 
 
 
Ahmet KANDEMİR
 
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
 
www.memurlar.net 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.