1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

A+A-

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5- Lisans Transkripti (onaylı)

6- ALES belgesi (ÖSYMnin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

7- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

8- Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

9- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

10- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

12- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge

13- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge (Araştırma Görevlileri İçin)

14- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

15- Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

4- Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

11- İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı

getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır. 9440/1/1-1

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Bu ilan "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu" kapsamındadır

1. Adaylarda doktora eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

3. Adaylar kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

4. Bu kadrolara atamalar;

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,

- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 15 inci Madde hükmü ve

- "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Öğrenci Belgesi (İlgili enstitüden onaylı)

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

8. Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

12. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge

13. İlan şartında belirtilen alanda doktora eğitimi gördüğüne dair resmi onaylı belge

14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı

getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır. 9440/2/1-1

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.