Gazi Üniversitesi 22. 611 TL ücretle sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

Gazi Üniversitesi 22. 611 TL ücretle sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

Gazi Üniversitesi 7.536,85 TL sözleşme ücretinin 3 katı tutarı olan 22.611 TL brüt ücret kadar ödeme yaparak sözleşmeli bilişim uzmanı alacak. İşte o şartlar.....

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)' unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 28.12.2020 - 30.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (1 Kişi) (Burada verilen en az 20 şartı sağlamış olmak)

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak.

2. Proje yöneticisi veya takım lideri olarak çalıştığını belgelemek.

3. En az 5 kişilik bir ekibe liderlik etmiş olmak.

4. En az üç adet uzun süreli (6 ay veya daha fazla süreyle) projeyi yönetmiş veya liderlik etmiş olmak.

5. .Net MVC, C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlamaya uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak.

6. Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak.

7. Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak.

8. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak.

9. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak.

10. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak.

11. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

12. Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak.

13. UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak.

15. Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak.

16. Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak.

17. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

18. MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak.

19. Sistem ve ağ altyapısı ile deneyim sahibi olmak.

20. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak.

21. Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

22. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

23. Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek.

24. Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak.

25. Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

26. Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

27. Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak.

28. Sunucu yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

29. Şartname hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. PMI onaylı PMP sertifikasına sahip olmak.

2. MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak.

3. Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak.

4. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

5. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder sertifikasına sahip olmak.

6. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

7. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak.

8. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

9. .Net Core, Spıing veya Django/Web2Py frameworkleıinden biri ile uygulama geliştirmek.

10. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak.

11. Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak.

Kıdemli Yazılım Geliştirici, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (2 Kişi)

(Burada verilen en az 15 şartı sağlamış olmak)

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

2. .Net MVC, C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlamaya uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak.

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak.

6. Sistem ve ağ altyapısı ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

8. Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

9. Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak.

10. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak.

11. Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek.

12. UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak.

13. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak.

14. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak.

17. Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

18. SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Takım çalışmasına yatkın olmak, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. PMI onaylı PMP sertifikasına sahip olmak.

2. MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak.

3. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

4. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder sertifikasına sahip olmak.

5. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

6. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak.

7. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

8. .Net Core, Spıing veya Django/Web2Py frameworkleıinden biri ile uygulama geliştirmek.

9. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak.

10. Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak.

11. Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak.

12. Güvenli Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

13. En az orta ölçekli üç projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak.

Yazılım Geliştirici (.Net), Tam Zamanlı 2 Katına Kadar (3 Kişi)

1. Asp.NET MVC ve diğer Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ürünlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak (C#, Entity Framework, WCF, LinQ, v.b.).

2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Oracle, PostgreSQL veya Microsoft SQL veri tabanlarından en az birisi ile SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak.

4. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak (UML diagramları).

5. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Takım çalışmasına yatkın olmak, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

6. Responsive uygulama geliştirme konusunda ve ön yüz (frontend) geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, Bootstrap v.b.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Adobe After Effect, Anime Studio Pro, Premiere, Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarının hepsini veya birkaçını profesyonel seviyede kullanabilme.

8. 2D/3D Animasyon yapabilme.

9. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

11. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder sertifikasına sahip olmak.

12. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

13. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak.

14. Güvenli Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

15. En az orta ölçekli iki projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak.

Kıdemli Ağ Uzmanı, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (1 Kişi)

1. Ağ altyapısı konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

2. DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

3. SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak.

4. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahip olmak.

5. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

7. Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

8. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

9. Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

12. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak.

14. Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.

15. Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ağ topolojisi geliştirme ve konfigürasyon konularında bilgi ve tecrübesi olmak.

2. GIAC Penetration Tester (GPEN) veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

3. PCNSE6 sertifikasına sahip olmak.

4. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak.

5. CCNP veya üzeri bir sertifikaya sahip olmak.

6. Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security) sertifikasına sahip olmak.

7. Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak.

8. GIAC Certified Enterprise Defender (GCED) sertifikasına sahip olmak.

9. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

10. Certified Information Security Manager (CISM) sertifikasına sahip olmak.

11. Offensive Security Exploitation Expert (OSEE) sertifikasına sahip olmak.

12. GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester sertifikasına sahip olmak.

13. Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. En az orta ölçekli bir projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak.

Ağ Uzmanı, Tam Zamanlı 2 Katına Kadar (1 Kişi)

1. Ağ altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

2. DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

3. SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak.

4. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahip olmak.

5. Windows servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6. Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

7. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

8. Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

9. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

11. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak.

13. Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.

14. Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

15. Log kayıtlarının takibini ve analizini yapabilmek.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ağ topolojisi geliştirme ve konfigürasyon konularında bilgi ve tecrübesi olmak.

2. GIAC Penetration Tester (GPEN) veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

3. PCNSE6 sertifikasına sahip olmak.

4. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak.

5. CCNP veya üzeri bir sertifikaya sahip olmak.

6. Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security) sertifikasına sahip olmak.

7. Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak.

8. GIAC Certified Enterprise Defender (GCED) sertifikasına sahip olmak.

9. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

10. Certified Information Security Manager (CISM) sertifikasına sahip olmak.

11. Offensive Security Exploitation Expert (OSEE) sertifikasına sahip olmak.

12. GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester sertifikasına sahip olmak.

13. Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak.

Sistem Uzmanı, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (1 Kişi)

1. Sistem altyapısı konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

2. Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak.

3. Windows ve Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde tecrübeli olmak.

4. Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde tecrübeli olmak.

5. Zimbra, LDAP, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

6. IIS, Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

7. VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING, bash, phyton scripting konusunda bilgi sahibi olmak.

8. Disk ünitelerinin (Storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak.

9. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft Cloud teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

11. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

12. Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak.

13. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

14. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

15. Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak.

16. Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak.

17. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak.

18. Kubernetes ve docker teknolojilerine hakim olmak.

19. Mikroservis mimari hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1. MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak.

2. Docker Container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. Vmware certified professional - Data Center Virtualization (VCP4) veya üstü sertifikaya sahip olmak.

4. Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak.

5. Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak.

6. Git, SVN konularında bilgi sahibi olmak.

7. LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak.

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru kabul edilmez.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez.

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)

Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. Ayrıca, mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınır.)

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir.

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir. "Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Başvuruları reddedilen adaylar eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 27.11.2020 - 11.12.2020 tarihleri arasında yapılır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM tarafından yapılan 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul edilecektir.

Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda verilmiştir.

- Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi Takım Lideri ve Çözüm Mimari 10 (on) Aday

- Kıdemli Yazılım Geliştirici 20 (yirmi) Aday

- Yazılım Geliştirici 30 (otuz) Aday

- Kıdemli Ağ Uzmanı 10 (on) Aday

- Ağ Uzmanı 10 (on) Aday

- Sistem Uzmanı 10 (on) Aday

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü olarak kayıt altına alınacaktır.

Sözlü/Uygulamalı sınav 28.12.2020 - 30.12.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması şarttır. Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.

Başarılı olan adaylara ait listeler www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7) İŞE BAŞLAMA

Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No: 6/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

9) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon : 0 (312) 202 22 00

E-Posta : [email protected]

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon : 0 (312) 202 24 08

E-Posta : [email protected]

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.