İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atamada kıstas getirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atamada kıstas getirildi

MEB'in görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, ilçe müdürlüğüne atamalarda kıstas getirildi.

MEB, görevde yükselme yönetmeliğini 13 Ocak 2016 tarihi itibariyle değiştirdi.

Yapılan değişikliğe göre, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar şef kadroları için yapılacakgörevde yükselme sınavına başvuramayacak.

Öğretmen kadrolarından eğitim uzmanı kadrolarına sınavsız atama yapılamayacak

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, aranacak şartlar şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

(2) İlçe milli eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile milli eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE ANALİZİ

Yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı maddelerine Memurlar.net olarak aşağıda yer veriyoruz.

ESKİYENİ

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPANLAR ŞEF'LİĞE BAŞVURAMAYACAK

(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak."

 

BİLGİSAYAR İŞLEMNİ KADROSU İÇİN AÇILACAK GYS'YE BAŞVURACAK ADAYLAR, ÖZEL KURSLARDAN BELGE DEĞİL BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ BELGESİ ALMIŞ OLMALI

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

"3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarındanbilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek."

TEKNİSYEN YARDIMCISI, AŞÇI, BEKÇİ, TERZİ, KALORİFERCİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA BELGE İSTENECEK

Ek fıkra

"k) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadroları için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak."

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN BAZI MEZUNİYET ŞARTLARINA "EN AZ" İFADELERİ EKLENDİ

Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak.

ç) Tekniker, teknik ressam kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

e) Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "avukat," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "alanlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "en az" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan "bir ortaöğretim kurumundan" ibareleri "en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

7. maddeye ek bent

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ... aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak."

YAPILAN SINAVLARDA HATALI SORULARA TEKABÜL EDEN PUANLARIN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILMASI HÜKMÜ KALDIRILDI

Madde 18 - (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ÖĞRETMEN KADROLARINDAN EĞİTİM UZMANI KADROLARINA SINAVSIZ ATAMA YAPILAMAYACAK

Madde 22 - ..

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

...

(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrosuna, avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır."

"(4) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir."

Madde 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE NASIL ATAMA YAPILACAK?

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atama

MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

(2) İlçe milli eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile milli eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

BÖLGE HİZMETİNİN TÜMÜ YAPANLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ

Madde 29 - ..(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

 

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bölgesinin dışındaki" ibaresi "bölgesindeki diğer iller dahil" olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır."

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.