İstihdama yönelik mesleki eğitimde değişiklik

İstihdama yönelik mesleki eğitimde değişiklik

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

İstihdama yönelik mesleki eğitimde değişiklik

Vakıf ve dernekler iktisadi teşebbüs olmadan istihdama yönelik mesleki kurslar açabilecek.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın da istihdam garantisiz olarak kurs düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “MEB tarafından belirlenen” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yetki belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kuruluş kanunu” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “iktisadi işletme ve/veya” ve “noter” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “noter” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartı ile vakıf ve derneklerden bu madde kapsamında düzenlenecek kurslarda iktisadi işletme şartı aranmaz.”

“c) Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.”

“ğ) İşverene ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi.”

“(11) İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile Kurum, çalışanlara yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla işbirliği kapsamında mesleki eğitim kursları düzenleyebilir. Düzenlenecek eğitimlerde eğitici gideri ve Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderleri ödenebilir. Bu kapsamda düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ödenmez, ancak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primleri Kurumca karşılanır ve kurs bitirme sertifikası verilir.

(12) Eğitici ücreti ödenmesi gereken durumlarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu ve 176 ncı maddesi esas olmak üzere;

a) Eğiticinin MEB’de görevli olması durumunda 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Eğiticinin üniversitede görevli olması durumunda 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili mevzuat,

c) Eğiticinin bunlar dışındaki kurum ve kuruluşlarda görevli olması veya serbest çalışması durumlarında ise MEB’de görevli öğretmenlere yapılan ödeme ile ilgili mevzuat,

hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ulaşmak şartıyla elden verilebilir;” ibaresi “elden verilebilir ya da” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “verdiği teklifle” ibaresinden sonra gelmek üzere “son başvuru tarihinden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Geçici teminat oranı hiçbir durumda yüzde onu geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yetki belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kuruluş kanunu” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “noter” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “belgeler” ibaresi “belgelerin aslı veya onaylı örneği” olarak değiştirilmiş, (i) bendinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “noter” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.”

“g) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, isteklilerin vergi, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bunların yapılandırıldığına dair belgeler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kesin teminat oranı hiçbir durumda yüzde otuzu geçemez.”

“(4) Sözleşme imzasından önce gerekmesi halinde teminat mektubunun süresinin kurs ve istihdam süresi dikkate alınarak uzatılması yükleniciden istenebilir. Bunun kabul edilmemesi durumunda sözleşme imzalanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “fesh edilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “gelir kaydedilir,” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Sözleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya protokol” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “meslek konusunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim programını onaylayan üniversitenin veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ikinci öğretim” ibaresi “yükseköğretim” olarak değiştirilmiştir.

“d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,”

“Kurum, kursiyer adaylarından durumlarını gösterir belge isteyebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Çalışanlara yönelik düzenlenen kurslarda bir sınıftaki kursiyer sayısı, eğitim mekânının uygunluğuna göre il müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “danışmanı tarafından kursa katılması yönünde olumlu görüş verilen” ibaresi “danışmanlığı hizmetinden faydalanan” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “gerekmesi halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “katılanların” ibaresi “katılacakların” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yüklenici ile kursiyer arasında özel hukuk kapsamında karşılıklı rıza esası ile, kursun daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeden dolayı il müdürlüğünün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmaz. Ancak hiçbir şekilde yüklenici, kursiyerlerden Kurum tarafından finanse edilen eğitim ve istihdam süreci ile ilgili giderler için ayrıca maddi bedel talep edemez. Sözleşme taslağı, imzalanmadan önce il müdürlüğüne Yönetmelik ruhuna ve lafzına aykırılık bakımından değerlendirilmek üzere gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu taahhütnamede belirtilecek olan ücretlerin alt ve üst sınırları arasındaki fark yüzde otuzu geçemez.” cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen kurslarda yüklenici, kursiyerlerin kurs sonrasında istihdam edilmelerinden yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin usul ve esasları, yüklenici ile Kurum arasında imzalanan protokol veya sözleşme ve bu Yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olanlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum, kursiyerlerin devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ayda” ibaresi “kurs süresince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “il müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükleniciye yapılacak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “hükümlerine” ve “fesh edilir” ibarelerinden önce gelmek üzere “veya protokol” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dokuzuncu cümlesinde yer alan “komisyon” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “il veya ilçe Millî Eğitim müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum, düzenlenen kurslarda bu maddede belirtilen sınavlara ilave olarak uluslararası geçerliliği olan sınavları da sözleşme veya protokolde yer alması şartı ile yükleniciden talep edebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “süresi” ibaresi “günü” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “beşinci” ibaresi “otuzuncu” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “tarihinden” ibaresi “tarihten” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “getirilmediğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kursiyerlerin istihdamına ilişkin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “birlikte alınır,” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “birim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İstihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu dikkate alınır. Ancak, il müdürlüğünce sözleşme veya protokolde belirtilmek şartı ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs düzenlenen mesleğin bulunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin istihdam edilmeleri de kabul edilecektir. Kursiyerlerin çeşitli sebeplerle yanlış meslek kodu ile istihdam edildiği durumlarda, SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda yapılacak düzeltmeler, kişinin işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları veya kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(4) İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilenlerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden otuz gün içinde mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il müdürlüğünce en geç üç işgünü içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler öncelikli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt olmuş kişiler arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması gereklidir. Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğünden liste talep tarihi ile il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yükleniciye teslim ettiği tarih arasında geçen süreler dahil edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması halinde, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “SGK’ca kesilmiş” ibaresi “SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Kısa çalışma” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ücret garanti fonu” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tarihine göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili çalışan sayısını gösterir belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “tahsil edilir,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işverence belirlenecek” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “içinde bulunulan tarihe” ibaresi “program başlangıç tarihine” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.”

“Programın bitiş tarihi ile bu tarihe ait çalışan sayısının tespit edildiği tarih arasındaki işe girişler de söz konusu farkın tamamlanması kapsamında kabul edilir. İl müdürlüğü programın başladığı ve bittiği tarihteki sigortalı fiili çalışan sayısının kontrolüne ilave olarak program devam ederken işverenin sigortalı fiili çalışan sayısının programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısının altına düşüp düşmediğini Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde kontrol edebilir.”

“(7) İl müdürlüğü her program için unvan farkı olmaksızın bir asıl ve bir yedek personeli program sorumlusu olarak görevlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı, her safhasında, incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şikâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,

ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgililere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı program süresince en az bir kez olmak üzere ziyaret etmek,

e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları hazırlayıp ilgili makama sunmak,

f) Katılımcı ve işverenlerin bu Yönetmelik, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,

ile yükümlüdür.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “programın yapılacağı işyerinin” ibaresi “programa başvuru yapan işverenin” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “yüz altmış” ibaresi “üç yüz yirmi” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,”

“(5) Birinci fıkradaki şartları haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüz altmış” ve “Çalışma” ibareleri sırasıyla “üç yüz yirmi” ve “Programa katılım” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz altmış” ibaresi “üç yüz yirmi” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55 – (1) Katılımcıya Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri ödenir. Ödeme gerçekleştirilirken katılımcının programa devam ettiği günlerin sayısı dikkate alınarak hafta tatil günleri için de ödeme yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde katılımcı zaruri giderinin miktarında katılımcı veya sektörler bazında ayrıca değişiklik yapılabilir.

(2) Programlara devam edilen süre içinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri Kurumca ödenir.

(3) Program kapsamında Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderler de ödenebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresi “birinci ve beşinci fıkralarında” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Birden fazla katılımcının bulunduğu programda sadece feshe neden olan katılımcının sözleşmesi feshedilir ve diğer katılımcılarla programa devam edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “katılım belgesi” ibaresi “işveren ve il müdürlüğünce imzalı İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Düzenlenecek TYP’nin konusu, hiçbir şekilde kamunun ortak kullanım alanları dışında özel mülkiyet ya da özel kullanıma tahsis edilmiş alanlar olamaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla on sekiz ay yararlanabilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Emekli ve malul aylığı almamak,”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici ve kesin teminat mektubu istenmez.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum, hizmet alım ilanında belirtmek şartı ile hedef kitlenin özellikleri, eğitimin kapsam ve içeriği ve hizmet sunulacak bölge dikkate alınarak, birinci fıkrada belirtilen hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olması” ibaresi “faydalanması” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrada yer alan “gerekmesi halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğiticiler” ibaresinden önce gelmek üzere “yüklenicinin onayı alınmak şartı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sonunda” ibaresi “sonundan itibaren en geç üç işgünü içinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “durumlarına uygun olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “TYP hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir. Ayrıca, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili günü geçmemek kaydıyla iki işbaşı eğitim programı arasında bekleme süresi üç ay olarak uygulanır.”

“Dul ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ise TYP hariç kurslardan ve programlardan yararlanabilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on beşini” ibaresi “yirmi beşini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2013

28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2014

29167

 

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.