1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Kamuda stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak
Kamuda stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak

Kamuda stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak

2020 Ekonomik Programda kamuda stratejik yönetimin geliştirilmesi için yapılacaklar sıralandı. Bunlardan dikkate çekeni ise "Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanacaktır ibaresi oldu.

A+A-

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

a) Mevcut Durum

Strateji ve Bütçe Başkanlığının merkezi uyumlaştırma rolü çerçevesinde stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporlamasına ilişkin ikincil mevzuat ile diğer düzenlemelerin gözden geçirilerek tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar 2019-2023 dönemi taslak stratejik planlarını belirlenen takvime uygun hazırlayarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermiş; Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise söz konusu planları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirerek ilgili kuruluşlara geri bildirimde bulunmuştur.

23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planının yürürlüğe girmesini müteakip Planda yer alan amaç, hedef ve politikalara ilişkin Kurumsal Sorumluluklar Tablosu hazırlanarak Kalkınma Planının kamu idarelerinin stratejik planlarını yönlendirme düzeyi güçlendirilmiştir. Bu çerçevede, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019-2023 dönemi stratejik planlarının, Kalkınma Planı dikkate alınarak güncellenmesi konusundaki çalışmalar tamamlanmıştır.

Belediyelere stratejik plan hazırlık ve uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak amacıyla Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerini müteakip nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler ile il özel idarelerince 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planlar ve 2020 yılı performans programı hazırlıkları yürütülmektedir.

2019 yılı Ekim ayı itibarıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından dokuz merkezi kamu idaresi ile 25 devlet üniversitesine ait olmak üzere toplam 34 adet stratejik plan değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu planlar, üst politika dokümanlarına ve stratejik planlama ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluk açısından incelenmiş ve ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulmuştur.

İdare bütçelerinin, üst politika belgeleri ve stratejik planlarla bağlantısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin performansını gösteren belgelere dönüştürülmesini teminen Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ile program bütçeye geçiş süreci başlamıştır. Bu kapsamda merkezi kamu idareleri ile üniversitelerin 2020 yılı performans programlarının program bütçeye uygun hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

b) Amaç

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

c) Politika ve Tedbirler

Politika/Tedbir

Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.790)

Tedbir 790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1. Uzaktan eğitim sistemine yönelik en az üç ayrı dijital içerik hazırlanacaktır.

Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. (Kalkınma Planı p.791)

Tedbir 791.1. Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele alınacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1. Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanacaktır.

Tedbir 791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1. Kamu idareleri için stratejik planlamaya ilişkin kılavuz ve rehberler ile Performans Programı Hazırlama Rehberi güncellenecektir.

Ust politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır. (Kalkınma Planı P-792)

Tedbir 792.1. Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde

raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde
üst politika belgelerinin (kalkınma planı,
orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı
yıllık programı, yatırım programı) etkin bir
surette izlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlayan sistemin (CPİS) yazılım altyapısı
güçlendirilecektir.

2. CPİS vasıtasıyla kalkınma planı,
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve orta
vadeli program izlenecek,
değerlendirilecek ve raporlanacaktır.

3. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı yıllık
programı, yatırım programı ve bütçenin
birbiriyle ilişkisi CPİS vasıtasıyla
güçlendirilecektir.

 

 

4. Kurumsal stratejik planların üst politika
belgeleriyle uyumlu şekilde hazırlanması
ve izlenmesi amacıyla CPİS'e modül
eklenecektir.

Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.793)

Tedbir 793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (S), Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1. Kamu idarelerinin strateji geliştirme
birim yöneticileri ile diğer yönetici ve
uzmanlara yönelik bilgilendirme toplantısı
düzenlenecektir.

2. Mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve
sürdürülmesine yönelik 30 saatlik eğitim
verilecektir.

3. İç denetçi adaylarına yönelik sertifika
eğitimi düzenlenecektir.

4. İç denetçi aday belirleme sınavı
gerçekleştirilecektir.

Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.795)

Tedbir 795.1. Politika oluşturma süreçlerinde karar alma, planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik yapısına ilişkin konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin kurulması ve düzenli olarak güncellenmesi sağlanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (S), TÜİK

1. Veri paylaşımı, standardizasyonu,
kapsam ve kalite iyileştirmeleri için
kurumlar arası işbirliği sağlanacaktır.

2. Tüm nüfus gruplarına ilişkin: Doğum,
tabiiyet, engellilik, eğitim, çalışma
durumu, gelir, bina ve konut özellikleri,
ölüm gibi veriler kurumlardan temin
edilecek, gelen veriler tanım ve kavram
açısından uyumlulaştırılacak ve
standardize edilecektir.

 

 

3. Verilerin ana çerçeve olan Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile
eşleştirilecek, analiz ve eksik veri
tamamlama çalışmaları yapılacaktır.

d) Hedefler

Performans Göstergeleri

Birim

2018

2019(1)

2020(2)

Eğitimlerden Memnuniyet Oranı

Yüzde

80

85

90

Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanıma Açılması

Yüzde

0

0

30

Stratejik Yönetime İlişkin Mevzuatın Yenilenmesi

Yüzde

0

60

100

Stratejik Yönetime İlişkin Güncellenen Kılavuz ve

Adet

0

0

3

Rehber Sayısı

    

Yönetici ve Uzmanlara Yönelik Düzenlenen Yıllık

Adet

0

0

4

Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sayısı

    

30 Saatlik Hizmet İçi Eğitim Verilen Mali Hizmetler

Adet

0

0

1000

Uzman Yardımcısı Sayısı

    

İç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimine Katılan Aday Sayısı

Adet

0

0

150

Düzenlenen İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Sayısı

Adet

0

0

1

Cumhurbaşkanlığı Plan ve Programlar izleme ve

Yüzde

-

60

100

Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

    

Kapsama Giren İdari Kayıtların Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı

Yüzde

-

-

100

kaynak: memurlar.net 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.