1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Kış saati uygulaması bedene nasıl yansır?
Kış saati uygulaması bedene nasıl yansır?

Kış saati uygulaması bedene nasıl yansır?

Uyanmamız gün ışığının beyne ulaşmasıyla uyku hormonunun (melatonin) azalmasına bağlı olduğundan 1 saatlik farklılık bile tüm sistemlerimizi olumsuz etkiliyor.

A+A-

İn­san vü­cu­du do­ğa­da­ki de­ği­şim­le­re ken­di­ni uyar­la­mak için çok has­sas, şaş­maz bir iç saa­te sa­hip. Üs­te­lik bu iç sa­at bir­çok hüc­re­de var. Bu saa­tin dü­ze­niy­se gü­neş ışı­ğı­nın göz di­bin­den bey­ne ulaş­ma­sıy­la sağ­la­nı­yor. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil, kan ba­sın­cı­mız­dan vü­cut ısı­mı­za, ba­ğır­sak ha­re­ke­ti­mi­ze, be­yin fonk­si­yon­la­rı­na, uy­ku dü­ze­ni­mi­ze ka­dar bir­çok oto­ma­tik fonk­si­yo­nu­mu­zun bu sa­ye­de has­sas bir şe­kil­de sür­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.

40 da­ki­ka­dan faz­la­sı...

Şa­mil­gil “U­yan­ma sa­ati­miz­de­ki 10-15 da­ki­ka­lık fark­lı­lık­la­rın bi­le önem­li ol­du­ğu 40 da­ki­ka­dan faz­la fark­lı­lık­la­rın ise be­yin ve kalp üze­ri­ne çok olum­suz et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yo­r” de­di.

Kalp krizi riski ve depresyon artıyor

Sa­at fark­lı­lı­ğı­nı vü­cu­du­muz bir stres ola­rak al­gı­la­dı­ğın­dan bu­na uyum sağ­la­mak­ta zor­la­nı­yor, ar­tan ba­zı hor­mon­la­ra bağ­lı ola­rak kan ba­sın­cı ar­tı­şı, kalp ritm bo­zuk­lu­ğu, kalp kri­zi ris­ki­miz ar­ta­bi­li­yor.  Araş­tır­ma­lar sa­at ayar­la­ma­sı ne­de­niy­le ilk 1 haf­ta, kalp kri­zi oran­la­rın­da yüz­de 4 ar­tış ol­du­ğu­nu, dik­kat­siz­li­ğe bağ­lı tra­fik ka­za­la­rı­nın yüz­de 6 ar­ttı­ğı­nı bu­nun ölüm­le­re ne­den ola­bil­di­ği­ni gös­te­ri­yor.  Mut­lu­luk hor­mo­nu  üre­ti­min­de­ki ak­sak­lı­ğa bağ­lı dep­res­yon ve in­ti­har gi­ri­şim­le­rin­de de ar­tış ola­bi­li­yor.

Uyum için ne yap­ma­lı­yız?

*Bio­rit­min kış sa­ati­ne uyum sağ­la­ya­bil­me­si için bir­kaç gün ön­ce­den 15 da­ki­ka ka­dar da­ha geç ya­tın.

*Sa­bah da 10-15 da­ki­ka geç kalkın.

*Sa­bah­la­rı gü­n ı­şı­ğın­da gü­neş göz­lü­ğü tak­ma­dan yü­rü­yün. 

*Sa­bah gü­ne­şi ile uya­na­bil­mek için per­de­ni­zi ara­lık tu­tu­n…

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.