1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Mahkeme kararları ve okul yöneticiliğinde 4 yıl hesabı
Mahkeme kararları ve okul yöneticiliğinde 4 yıl hesabı

Mahkeme kararları ve okul yöneticiliğinde 4 yıl hesabı

Mahkeme kararları ve okul yöneticiliğinde 4 yıl hesabı

A+A-

T.C.
ANKARA
6. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/3460
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) :
KARŞI TARAF (DAVALI)ANKARA VALİLİĞİ /ANKARA
VEKİLİ
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcılığı görevinde bulunan davacı tarafından, bu görevde 4 yılını doldurduğundan bahisle aynı okula norm kadro fazlası muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte iadesi istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcılığı görevinde bulunan davacı tarafından, bu görevde 4 yılını doldurduğundan bahisle aynı okula norm kadro fazlası muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde;" (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(3) Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez.
(4) Dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilir." hükmü ve 31. maddesinde;" a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı,
d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,
e) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı tarihten itibaren sona erer." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcılığı görevinde bulunan davacı tarafından, bu görevde 4 yılını doldurduğundan bahisle aynı okula norm kadro fazlası muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcısı olarak 23.07.2010 tarihinde göreve başladığı, soruşturma sonucunda hizmetin gereği olarak görevden alınarak 31.12.2010 tarihinde Sincan İMKB Ticaret Meslek Lisesine öğretmen olarak atandığı, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevinden alınarak Sincan-İMKB Ticaret Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atanmasına ilişkin işleme karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde açmış olduğu dava neticesinde verilen 2013/118 E. ve 2013/148 K. sayılı karar uyarınca 15.02.2013 tarihinde müdür başyardımcısı olarak Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapıldığı, 18/02/2013 tarihinde hizmetin gereği olarak bu görevden tekrar alınarak Sincan İMKB Ticaret Meslek Lisesine öğretmen olarak atandığı, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevinden alınarak Sincan-İMKB Ticaret Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atanmasına ilişkin işleme karşı Ankara 12. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava 28.11.2013 tarih ve E:2013/203, K:2013/2005 sayılı karar ile reddedildiği, bu karara itiraz etmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun E:2014/2048, K:2014/12404 sayılı kararı ile anılan kararın bozulduğu ve işlemin iptaline karar verildiği, davacının bu kararın uygulanması gerektiğinden bahisle idareye başvuruda bulunarak Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı olarak atanma talebinde bulunduğu, 15.01.2015 tarihli işlemle davacının başvurusu reddedilerek Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Lisesine Muhasebe ve Finansman Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı olarak atanmasına karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 2015/153 E. sayılı dosyasında açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verildiği ve 13.07.2015 tarihinde Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Müdür Başyardımcısı olarak atamasının yapıldığı ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce okulun müdür başyardımcılığı normu düştüğü gerekçesiyle okulda Muhasebe ve Finansman Öğretmeni olarak görevine devam edeceğine ilişkin 13.07.2015 tarih ve 638 sayılı işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle Mahkememizin 2015/2047 esasına kayıtlı davanın açıldığı ve açılan bu davada Muhasebe ve Finansman Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı olarak göreve başlatılması gerekirken bu konuda karar alma yetkisi bulunmayan okul müdürünce davacının Müdür Başyardımcısı olarak göreve başlatılmaması yönünde tesis edilen 13.07.2015 tarih ve 638 sayılı işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verildiği, yürütmenin durdurulması kararı gereğince de davacının 07.03.2016 tarihinde Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı olarak atandığı ve 24.06.2016 tarihinde de Müdür Başyardımcılığı görevinden alınarak aynı okula norm kadro fazlası muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23.07.2010 -31.12.2010 tarihleri arasında 162 gün, 15.02.2013-18.02.2013 tarihleri arasında 3 gün, 07.03.2016 -24.06.2016 tarihleri arasında 114 gün olmak üzere toplam 274 gün müdür başyardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Buna göre; davacının, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcısı olarak 4 yılını doldurduğundan bahsetmenin hukuken olanaklı olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, dava konusu işlemin davacının maddi ve manevi yönlerden telafisi güç zararlarına da yol açacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum