1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 'na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adavlar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI/ANASANAT

DALI/PROGRAM

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Programları ve

Öğretim

Profesör

1

Eğitim Bilimleri-Eğitim Psikolojisi bilim alanında Doçent olmak. Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılığı ve

Kullanımları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Bütünleşik STEM eğitimi ve matematik eğitiminde yenilikçilik algısı konularında çalışmaları olmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi ve Mesleki Kimlik konularında çalışmaları bulunmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Temel

Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Coğrafya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Öğretmenliği Programında yer alan coğrafya derslerini verebilecek niteliklere haiz olmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aile Danışmanlığı) bilim alanında Doçent olmak. Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele konusunda çalışmaları bulunmak. Toplum Ruh Sağlığını Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar

gerçekleştirmiş olmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Güzel

Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Müzik alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarını müzik eğitimi alanında yapmış olmak.

Atatürk

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilimler

Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında tamamlamış olmak. Vatandaşlık Eğitimi ve Müze Eğitimi Alanlarında çalışması olmak. SSCI'da taranan dergilerde tek yazarlı en az 1 adet çalışması olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Eczacılık Temel

Bilimleri

Doçent

1

Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Yüzey aktif maddeler ve adsorpsiyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Eczacılık Temel

Bilimleri

Doçent

1

Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. İlaç etken maddelerinin adsorpsiyonu, yüzey aktif maddeler ve grafen esaslı malzemeler konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Analitik Kimya

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Analitik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Doğal boyarmaddeler, antioksidan kapasite, fenolik bileşikler, ilaç etken maddesi, biyomalzeme ve ilaç salınımı konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Alanında Doçent olup,III-Nitrür yapılarının plazma ile etkinleştirilmiş atomik katman kaplama yöntemi kullanılarak ince film büyütülmesi konularında çalışmış olmak. İnce filmlerin optik özelliklerinin görülebilir ve infrared bölgede deneysel ölçümlerini modelleyebilmek ve bununla ilgili SCI yayınları olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Profesör

1

Alanında Doçent olup, Bayes ve Benzeri Yöntemlerle Görüntü İşleme konusunda makaleleri olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

Doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmış olup, Örgü-Uyumluluk Teorisinin Yapısal İncelenmesi, Moleküler Sistemlerin İstatistiki Termodinamiği ve Relaksasyonu ve plazmalarda meydana gelen Elektron-İyon çarpışma süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olup, SCI/SCI-EXT makaleleri bulunmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

Organik yarı iletkenlerde doğrusal ve doğrusal olmayan optik ve empedans spektroskopisi üzerine çalışmış olmak ve Lantanit katkılı itriyumsilikat nanoseramiklerin sentezi ve optik spektrumları üzerine SCI yayınları olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

1

Doktorasını Geometri alanında yapmış olup, Riemann ve Weyl Manifoldları konusunda makaleleri olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Eski Türk

Edebiyatı

Doçent

1

Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olup, Klasik Türk Edebiyatında Fetih-name ve manzum tıp metinleri üzerine yayınları olmak ve Klasik Türk Edebiyatında Türkçe, Farsça divanlar üzerine çalışmış olmak.

Fen-

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk

Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Klasik Türk Edebiyatında

Tasavvufi metinler üzerine çalışmış olmak ve Klasik Türk

Şiirinde Tasavvuf ve Hiciv alanında yayınları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında

doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve

Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak; metinsel veri madenciliği, doğal dil işleme, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası, Sivil toplum ve dış politika ilişkisi, Avrupa Birliği alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçent unvanı almış olmak. Uluslararası çevre politikası, çevre ve dış politika alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Siyasi Tarih

Doçent

1

Siyasi Tarih veya Siyasal Hayat ve Kurumlar

alanlarından birinden doçent unvanı almış olmak.

Osmanlı ve Türkiye siyasal, sosyal ve iktisadi tarihi, emek tarihi ve sosyal politikalar alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Türk-Yunan ilişkileri, Türk ve Yunan dış politikaları ve Balkanlar alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları

bulunmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Ulus-ötesi güç, Avrupa Birliği'nin göç, iltica ve uyum politikaları, Türkiye'nin göç ve iltica rejimi ve din çalışmaları alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları

bulunmak.

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

(İng.)

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanı almış olmak. Orta Doğu siyasi hareketleri, Orta Doğu'nun ekonomi politik tarihi ve uluslararası karşılaştırmaları alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Sosyal

Bilimler

Meslek

Yükseokulu

Otel,

Lokanta ve

İkram

Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak

Bayesyen İstatistik, turizm alanında istatistiksel araştırma üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Sosyal

Bilimler

Meslek

Yükseokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve

Vergi

Uygulamaları

Doçent

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak. Bankalarda İç Kontrol Sistemleri, Muhasebe tarihi, Sukuk ve Muhasebeleştirilmesi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Sosyal

Bilimler

Meslek

Yükseokulu

Otel,

Lokanta ve

İkram

Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doçent

1

Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı alanında Doçent ünvanını almış olmak.

Manastırlar ve Sicilografi konusunda eser yayınlamış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.