1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB Mülakat Sonuçları Dava Dilekçesi
MEB Mülakat Sonuçları Dava Dilekçesi

MEB Mülakat Sonuçları Dava Dilekçesi

Müdürlük Mülakat Sonuçları Dava Dilekçesi

A+A-

Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Sözlü Sınavı sonuçları açıklanmış ve bazı üyelerimizin yaptığı itirazlara yanıt gelmeye başlamıştır. Bu konuda itirazı reddedilen üyelerimizden dava açmak isteyenler için dava dilekçesi örneği hazırlanmıştır. Sınav sonuçlarına ilişkin davalar ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan (itirazda geçen süre hariç) 10 gün içinde açılması gerekmektedir. Dava açmak isteyenlerin itiraz sonuçlarını tebliğ alır almaz hemen dava açmaları davalarının süreden reddedilmemesi için önemlidir.

Dava dilekçelerinin nokta nokta şeklinde boş bırakılan kısımlarının doldurulması ve davacı tarafından imzalanması, dava dilekçesi ve eklerinin 2 adet hazırlanması gerekmektedir.

Bulunulan yerde idare mahkemesi varsa orada, yoksa en yakın idare mahkemesine gönderilmek üzere asliye hukuk mahkemesinde dava açılacaktır.

Dava dilekçesi örneği:

 

………………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma İstemlidir.

 

DAVACI

:

Ad-soyad TC: ……………………..TLF:……………….

Adres……………………………………

 

 

 

DAVALI

:

……………….. VALİLİĞİ

KONU

:

………………. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce …………..2014 tarihinde yapılan Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Sözlü Sınavında şahsıma ……… puan verilerek müdür olarak görevlendirilmemi engelleyen sözlü sınavın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali talebidir.

SÜRE

:

…/…/2014 Tarihinde mülakat sınav sonuçlarının internet ortamında açıklanması  üzerine öğrendiğim işlemin düzeltilmesi için …/……/2014 tarihinde davalı  yönetime itirazda bulundum ve itirazımın reddine ilişkin  …………….. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün …../…./2014 tarihli, …………………… sayılı yanıtı şahsıma …/11/2014 tarihinde tebliğ edildiğinden dava  süresindedir. 

AÇIKLAMALAR

:

 

………………….. İli ………………………………….Okulun’da Okul Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21/08/2014 tarih ve 3476610 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 2014 Yılı Ek Görevlendirilme Takvimi belirtilmiştir.

    Bu takvim doğrultusunda ……………… İl Milli Eğitim Müdürlüğü …….  tarih ve …… sayılı yazı ile İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin  duyuru ekinde müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumların listesi  yayınlanarak …… -…. tarihleri arasında başvuruların elektronik ortamda yapılacağı  belirtilerek süreç başlatılmıştır.

…………….. tarihinde yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulundum. Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda münhal bulunan eğitim kurumu sayısının 3 katı aday puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılmıştır.

…../……/2014 Tarihinde yapılan sözlü sınavda şahsıma yönlendirilen sorulara doğru cevaplar vermeme rağmen komisyon tarafından …………….. puan verilerek hakkaniyetsiz bir şekilde atanma hakkım elimden alınmıştır. Hukuka aykırı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına akabinde iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki:

Dava konumuz olan Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Sözlü Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 20. Maddesinin; “Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),,

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür, yönlerinden değerlendirilir.

2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.” hükmünde geçen kriterlere uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Alıntı hüküm uyarınca Sınav Komisyonu, adayların (a) ve (e) bentlerinde yer verilen başlıklarda belirlenen konularda, yeterliliklerini tespit edecektir. Okul müdürlüğü ciddi ölçülerde sosyal ve mesleki birikim ile yöneticilik vasfı gerektirmektedir. Hal böyle olunca alıntı yönetmelik hükümleri kapsamında mülakatla en uygun adayın tespitine yönelik olarak “amaca uygun” bir sonuca ulaşmak ancak makul bir zaman dilimine yayılan mülakatla olabilecektir. Yüzlerce öğrencinin, öğretmenin ve idari personelin sorumluluğunu üstlenecek ve yine mevzuata uygun nitelikli bir eğitim ve öğretim faaliyeti sunumu için görev yapacak bir kamu görevlisi birkaç dakikalık görüşme kapsamında sorulan birkaç soru ile tespit edilemez. Bu tür bir uygulama kamu otoritesinin saygınlığını ağır biçimde zedelerken, yapılacak tercihlerin subjektif olduğu kanaatini oluşturacaktır. 
Mülakat uygulamasının yargı yerlerince denetlenebilir bir usulde yapılmaması ise bir başka büyük idari kusurdur. Somut olayda yukarıda ifade edilen gerekliliklere hiçbir şekilde uyulmamıştır. Yönetmelikte belirlenen 6(altı) değerlendirme ölçütünü tespit etmek için komisyon sadece ….. adet soru sormuştur. Sorulan sorular somut yanıtlar gerektirdiği için, komisyon üyelerinin de kabul edeceği üzere …………………… bölümü DOĞRU olarak tarafımca yanıtlanmıştır. Zaten odaya alınmam ve soruların yanıtlanması toplam olarak en fazla …… dakika zaman almıştır. Sonuç olarak verdiğim doğru cevaplara rağmen …………….dakikalık mülakat sonuçlarına göre ……… puan takdiriyle elendim. Bu tablo hayatın olağan akışını uygun düşmemiş, hakkaniyet duygusunu yerle bir etmiştir. ……………….yıllık tecrübeyle şekillenen mesleki yetenek ve niteliklerim …….. dakikaya sığdırılan ………. ölçütlü sınavla ölçülmüştür(!). Kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir.(AYM. 23.06.1995 tarih, 1994/71E, 1995/23K). Bu nedenle mevcut hukuk düzenimize göre kamu hizmeti verecek kişi ya da kişilerin nesnel ölçütlerle belirlenmesi zorunludur. Söz konusu belirlemenin kamu yararına olabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun(DMK) 3 üncü maddesi ile atama sürecinde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun davranılması zorunluluğu getirilmiştir. Kariyer ve liyakat kavramları kamu personeline tanınmış temel güvencelerdendir. Bu güvencelerle, kamu görevlilerinin huzurlu bir ortam içinde ve kamu yararına yönelik olarak çalışma yapabilmelerine olanak sağlanmaya çalışılmıştır. Hükümde kariyer, “devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır” şeklinde, liyakat ise “devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır” şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere kariyer ve liyakat kavramları, 657 sayılı Yasanın temel ilkeleri olup, kamu personeline tanınmış güvencelerdendir. Kariyer ilkesi meslekte uzmanlaşmayı getireceği için, kamu hizmetinin daha verimli sunulmasını sağlar. Elde edilecek kıdem sayesinde memur işinde tecrübe ve bilgi kazanır. Liyakat ilkesi ise söz konusu hizmet için en ehil, en nitelikli, en başarılı kim ise, hizmetin ifasına yönelik tercihte onun öne çıkarılmasını anlatır. Kariyer ve liyakat ilkeleri göz ardı edilirse, kamu hizmetinin temel unsurlarından olan “süreklilik” yok edilir, memuriyet güvencesi ortadan kaldırılır ve tüm bunların doğal sonucu olarak da, kamu hizmetinin ehil kişiler elinde etkin ve verimli şekilde sağlanması hedefi ıskalanır.

Kanun, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği tabiidir.(Danıştay 5. Daire 2004/3658E. 2004/5187K. 10.12.2004 tarih)

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ifade edildiği üzere, kariyer ve liyakat ilkelerinin sağlıklı biçimde işleyebilmesi için, idarenin nesnel ölçütlerle tespit edilen ölçme ve değerlendirme uygulaması yapması zorunludur. Bu kapsamda Danıştay, yerleşik hale gelmiş onlarca içtihadında görüntülü ya da sesli kayıt sistemine yer verilmeyen mülakat uygulamalarının kamu yararı ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını tespit ve tescil etmiştir. 
Somut olayda adalet ve hakkaniyet duygusu ağır biçimde tahrip edilmiştir. Mülakatın içeriği bir yana yukarıda alıntı yapılan yönetmelik hükümleri ile amaçlanan kamusal hedefin 3-5 dakikalık keyfi idari uygulamayla sağlanamayacağı açıktır.

Bu kapsamda sözlü sınavlar ile ilgili Danıştay ın yerleşik kararlarına göre “ sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır.

Danıştay 5. Dairesinin19.03.2010 tarihli ve 2008/6852 E.-2010/1546 K. sayılı kararında da “sesli ve görüntülü kayıt alınması ile komisyon üyelerinin notlarının gerekçeli olması zorunlu olduğu gerekçesiyle sözlü sınavın iptali” hükmü verilmiştir. Danıştay’ın söz konusu kararında,“…Dolayısıyla, sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek bir sözlü sınavda, adaylara yöneltilen soruların ve yanıtlarının da kaydedileceği açık olup, bunların ayrıca sözlü sınav komisyon üyeleri tarafından tutanağa bağlanması gerekli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması Hukuk Devleti ilkesinin sağladığı güvencenin temini açısından zorunludur. Sonuç olarak, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın  sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle hukuka uyarlık ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.” hükmüne yer verilerek sözlü sınavın iptali yönünde karar verilmiştir.

Yine Danıştay 12. Dairesinin 21.09.2010 tarihli ve 2008/7485E.-2010/4338K. Sayılı kararında idarenin, yargısal denetimi etkisiz kılacak işlem ve eylemlerde bulunamayacağı açıkça belirtilmiştir. Danıştay söz konusu kararında,“…Dolayısıyla, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. Yukarıda da belirtildiği üzere hukuk devleti ilkesinin, idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak, imkansız kılacak ya da güçleştirecek şekilde bir idari işlem tesis etmesine izin vermesi mümkün değildir.” hükmüne yer verilerek sözlü sınavın iptali yönünde karar verilmiştir.

Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmamasının hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelediğinden bahsedilmektedir. 

Katıldığım sözlü sınavda sorulara verdiğim cevaplar teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamıştır. Bu durum, sözlü sınavların değerlendirilmesinde kullanılacak olan objektif kriterlerin hangisine hangi yönüyle uyulmadığını anlaşılmaz hale getirmekte, idari işlemi denetime kapatmaktadır.  Girmiş olduğum sözlü sınavda sübjektif bir değerlendirme yapılmış olup Ek-2 puanım bertaraf edilmek için sözlü sınavdan düşük puan verilerek görevlendirilme hakkım elimden alınmıştır.

Sözlü sınavda tarafıma sorulan sorulara verdiğim cevaplar gerekçeleri ile birlikte tutanağa geçirilmemiş, sınav sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamış, sorulara doğru cevaplar vermiş olmama rağmen sözlü sınav takdirinde sübjektif değerlendirme yapılarak mağduriyetime sebep olunmuştur.

Ayrıca Davalı idare tarafından hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, sınava giren birçok sendika üyesinin sorulan soruları yeterli puanı alacak ölçüde cevaplamasına rağmen düşük puan verilmiş ve idarecilik görev süresinin uzaması engellenmiştir. Türkiye genelinde yapılan bu mülakatlarda başarılı sayılanların neredeyse tamamına yakınının (%80-90) tek sendika üyelerinden seçilmesi, kalan az sayıda okul müdürünün ise diğer çoğunluktan seçilmesi hayatın olağan akışına ters olup üye sayılarına göre de objektif bir değerlendirme yapılmadığının açık delilidir. Buna göre, eşitliğin ve liyakatin göz ardı edilerek, davalı idarenin keyfi uygulamasına göre kendi sübjektif tercihi olan öğretmenlere yüksek puanlar verip sözlü sınavdan geçirmesi diğerlerinin elenmesi haksız ve açıkça hukuka aykırıdır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ

Sonuç olarak, davalı idare tarafından yapılan işlem hem sebep hem liyakat ilkesi hem de amaç unsuru yönünden hukuka aykırıdır. Bu haksız ve açıkça hukuka aykırı işlem ile kazanılmış hakkım elimden alınarak, maddi ve manevi olarak zarara uğratıldım. Açtığım dava sonuçlanana kadar geçecek zaman zarfında dava konumuz olan sınava göre atamalar yapılacak, boş kadrolar doldurulacaktır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulmaması halinde dava sonunda verilecek iptal kararı bile yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesinde yeterli olmayacaktır. Bu nedenlerle, sebep, amaç ve liyakat ilkesine açıkça aykırı olan değerlendirme işleminin, çalışma barışının ve huzurunun yeniden tesisi için de bir an önce yürütmesinin durdurulması zaruridir.

Sonuç olarak; davalı idarenin yapmış olduğu Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Sözlü Sınavında mevzuat hükümlerine ve Danıştay kararlarına aykırı, taraflı, özensiz, tamamen keyfi davrandığı açık olup bu doğrultuda yapılan sözlü sınavın iptali gerekmektedir.

H.NEDENLER        : Anayasa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili her türlü hukuki mevzuat.

H.DELİLLER                      :Sınav tutanakları, MEB kayıtları, vs. deliller.

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda açıklanan nedenlerle; …………….. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce …./…../2014 tarihinde yapılan Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Sözlü Sınavında şahsıma ………… puan verilerek müdür olarak görevlendirilmemi engelleyen sözlü sınavın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptaline, yargılama giderlerinin ve karşı vekâlet ücretinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ……/11/2014

                                                                                                                 Davacı

Ad-soyad-imza

EKLER:

Dilekçede bahsi geçen evraklar.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum