1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB PERSONEL

  4. MEB, öğretmenler dışındaki memurların il dışı nakil duyurusu
MEB, öğretmenler dışındaki memurların il dışı nakil duyurusu

MEB, öğretmenler dışındaki memurların il dışı nakil duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler dışında kalan personelinin yer değiştirme taleplerinin karşılanması için başvuru alacak

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin (Hizmetli, Memur,VHKİ,Bilgisayar İşletmeni,Teknisyen, Şef ve Diğerleri) İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru

Duyuru metni için tıklayınız.

TAŞRA TEŞKİLATI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİÇ DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN 2019 YILI İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler başlıklı 33'üncü maddesinde;

"(1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur." hükmü yer almaktadır.

A- BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2- Hizmet süresi hesabında, anılan Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.

3- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.

4- İlan edilen münhal kadrolara tercihte bulunulurken, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

5- Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen diğer süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

B-DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Soruşturma sonucu başka il'e atanan personel, aradan dört yıl geçmeden daha önce görev yaptığı il'e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

2- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan haklarındaki yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen personelin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri üç yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

3- Başvurular, http://pgm.meb.gov.tr adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

4- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalamadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

5- Yer değiştirme süresinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan personel ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

7- Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan personel sorumludur, personel başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran personel, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, il milli eğitim müdürlüklerinin onaylamasından sonra hiçbir suretle düzeltme yapılmayacaktır.

8- Başvurular, sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

9- Personel, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda yetkililerce iptal edilecektir.

10- Yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin, hizmet süreleri 30.09.2019 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

11- İller arası görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmamaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

12- Elektronik Başvuru Formu, il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra alınacak iki çıktıdan bir örneği imzalanıp mühürlenerek personele verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

13- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler, öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek, bu şekilde giderilmeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

C- ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde, halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

2- Atama sonuçları Bakanlığımızın http://pgm.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

3- Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler, sistem üzerinden Bakanlıkça valiliklere gönderilecek olup görevden ayrılma ve başlama işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Ç- İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK UNVANLAR

GİH

THS

SHS

AH

YHS

Ambar Memuru

Mimar

Hemşire

Avukat

aşç1

Ayniyat Saymanı

Mühendis

Psikolog

-

Bekçi

Bilgisayar İşletmeni

Programcı

Sosyal Çalışmacı

-

Hizmetli

Memur

Tekniker

Veteriner Hekim

-

Kaloriferci

Sivil Savunma Uzm.

Teknisyen

-

-

Teknisyen Yrd.

Şef

Mühendis (ö)

-

-

Hizmetli (ş)

Şoför

Tekniker (ö)

-

-

-

Tesis Müdürü

Teknisyen (ö)

-

-

-

Usta Öğretici

-

-

-

-

Uzman (GİH)

-

-

-

-

V.H.K.İ.

-

-

-

-

Uzman (ö)

-

-

-

-

Araştırmacı (ö)

-

-

-

-

Araştırmacı (6191)

-

-

-

-

Şef(ö)

-

-

-

-

Memur (ş)

-

-

-

-

Araştırmacı (6360)

-

-

-

-

Muhasebeci

-

-

-

-

Sayman (Döner Sermaye)

-

-

-

-

D- YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

İşlem Basamağı

Tarih

Başvurular

11.07.2019

19.07.2019

(Saat 17.00'ye kadar)

Atama Sonuçlarının İlanı

31.07.2019

İletişim Bilgileri

Tel : 0 (312) 413 28 55 - 413 18 87 - 413 38 01 - 413 28 53 Faks : 0 (312) 418 23 43

Personel Genel Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Tel : 0 (312) 413 28 55 - 413 18 87 - 413 38 01 - 413 28 53 Faks : 0 (312) 418 23 43
Personel Genel Müdürlüğü

Arşiv fotoğraflarıyla 'Türkiye siyaseti'

Arşiv fotoğraflarıyla 'Türkiye siyaseti'

İşte Türkiye'nin arşivlerde kalmış belki de çoğunu hatırlamadığınız fotoğrafları......

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.