MEB, teftişte 2 yıl öncesine geri döndü

MEB, teftişte 2 yıl öncesine geri döndü

Milli Eğitim Bakanlığı, teftiş yönetmeliğinde geniş çaplı değişiklikler yaptı. MEB, teftişte 2 yıl öncesine geri döndü

MEB, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğini, 16 Mart 2016 tarihi itibariyle değiştirdi.

Yapılan değişiklik sırasında, Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş sayısı açısından 2 yıl öncesine geri dönüldü. 2 yıl önce, Bakanlıktaki müfettiş sayısı çok fazla denilerek denetimi taşraya dağıtılmıştı. Ama tam 2 yıl sonra bu kez Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görev alacak personel sayısı 100'den 300'e çıkarıldı.

Ayrıca, KPSS sonrasında başarılı olarak müfettiş yardımcısı olarak atananların yetişme sürecinde de değişiklik yapıldı. Müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Denetim Başkanlığında daha az görev yapacak. Ayrıca müfettiş yardımcıları Ankara dışındaki illere de gönderilebilecek ve bu tür bu durumda mazeret gerekçe göstererek nakil istenemeyecek.

Bölge hizmetinden sayılan süreler, aile birlikteliğinin sağlanması, sağlık özrü tayini ve hizmet gereği yer değiştirmeler gibi konularda ise genel çerçeve yönetmeliklerde yer alan düzenlemelere paralel düzenlemeler yapılmıştır.

3 denetim çeşidi ise müfettişlerin görev tanımları arasından çıkarılmıştır.

İşte yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tablosu

ESKİ DÜZENLEMEYENİ DÜZENLEME
BAŞKANLIKTA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞ SAYISI 100'DEN 300'E ÇIKARILDI

Madde 5 - (1) Başkanlık; Başkan, daire başkanları, milli eğitim uzmanları, milli eğitim uzman yardımcıları, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile Başkanlık bürosu personelinden oluşur.

(2) Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(3) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Bakanlık teşkilatında rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevleri ile Başkanlıkça verilen diğer görevleri yürütürler.

MADDE 1 - 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkraeklenmiştir.

"(2) Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile üç yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlerin, bu görevde geçirdikleri süreler, 37 ve 38 inci maddelerde belirlenen sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz."

"(4) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, denetmen yardımcısı olarak atanan ve 3 yıllık müfettiş yardımcılığı, denetçi yardımcılığı, denetmen yardımcılığı süresi sonunda müfettiş, denetçi ve denetmen sıfatını iktisap etmiş olanlar arasından, Başkan ve Daire Başkanı olarak atananlar müfettiş yetkilerine haizdir."

KPSS SONRASINDAKİ YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ATANACAK
Madde 22 - (1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, verilecek eğitim programına katılmalarının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta görevlendirilmek üzere Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır.MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, il milli eğitim müdürlüklerine yapılır."

MÜFETTİŞ YARDIMCILARI, MÜFETTİLİĞE ATANANA DEĞİN MAZERET TAYİNİ İSTEYEMEYECEK
DAHA ÖNCE BAŞKANLIKTA 2 YIL OLAN ÇALIŞMNA SÜRESİ 1 YILA İNDİRİLDİ
Madde 23 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Üç yıllık yetiştirme programınınilk iki yılında yapılacak teorik eğitim süreciBaşkanlıkta, son bir yılında yapılacak görev başında yetiştirme eğitimi süreci ise illerde maarif müfettişleri başkanlıklarında olmak üzere iki bölümden oluşur.
(2) Teorik eğitim programı; müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve araştırma yapma ile tutum, davranış ve temsil gibi müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet birimleri ile yapılacak koordinasyon sonucunda Başkanlıkça hazırlanır ve yürütülür. Teorik eğitim, yetiştirme döneminin ilk iki yılı içerisinde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi halinde her bir eğitimin süresi on iş gününden az olamaz.
(3) Başkanlıkta görevli oldukları iki yıllık süreçte teorik eğitim programı dışında müfettiş yardımcılarının;
a) İlgili mevzuat ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında tecrübe ve birikim kazanmaları,
b) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntemleriyle teknolojiden yararlanma alışkanlığı kazanmaları
sağlanır.
(4) Görev başında yetiştirilme eğitimi, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre teorik eğitimi verilen niteliklerin pekiştirilmesi amacıyla müfettiş yardımcılarının yetiştirilme dönemlerinin son bir yılında yürütülen uygulamalı eğitim sürecidir. Görev başında yetiştirme eğitimi programı Başkanlıkça hazırlanır, maarif müfettişleri başkanlıklarınca uygulanır.
(5) Müfettiş yardımcılarının, görev başında yetiştirilme eğitimleri sürecinde Başkanlıkça uygun görülen illerde o ilin maarif müfettişleri başkanlığınca belirlenen bir rehber müfettişin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda müfettişin olmadığı durumlarda bir rehber müfettişin sorumluluğuna birden fazla müfettiş yardımcısı verilebilir. Rehber müfettişler, gerekli görülmesi durumunda görev başında yetiştirme sürecinin herhangi bir döneminde değiştirilebilir.
(6) Maarif müfettişleri başkanı, grup sorumlusu ve rehber müfettişler, müfettiş yardımcılarının görev başında yetişmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar.
(7) Rehber müfettiş ile grup sorumlusu, görev başında yetiştirme eğitimi sürecinde müfettiş yardımcıları hakkında ilk altı aylık dönemde Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek maarif müfettişleri başkanına sunar. Maarif müfettişleri başkanı formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları, maarif müfettişleri başkanının önerisi, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile ikinci altı ay içinde rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.
(8) Müfettiş yardımcılarının, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda rehber müfettişler ile birlikte çalışmaları esastır. Müfettiş yardımcıları, münhasıran çalışma yetkisi verilmediği sürece bu konularda tek başlarına çalışamazlar.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin birinci yılında müfettiş yardımcıları teorik ve görev başında eğitimlere katılmak üzere Başkanlıktagörevlendirilir.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde; müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış ve temsil gibi nitelikler ile yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır.

(3) Müfettiş yardımcılarının, mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Hizmet içi eğitimin süresi 120 saatten az olamaz.

(4) Müfettiş yardımcısı, müfettişlerden birinin refakatinde çalışır. Bir müfettişin refakatine birden çok müfettiş yardımcısı verilebilir. Müfettişler, refakatinde bulunan müfettiş yardımcıları hakkında, refakat dönemleri sonunda Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek müfettiş yardımcısının yeterlilikleri yönünde Maarif Müfettişleri Başkanına rapor sunarlar.

(5) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme döneminde yaptıkları görevler müfettişliğe atanmada kazanılmış hak doğurmaz.

(6) Müfettiş yardımcıları, müfettişliğe atanmadan herhangi bir mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz."

Madde 32 - (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, boş kadro bulunmak şartıyla Bakanlıkça uygun görülen bir il'e yapılabilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine Bakanlıkça yeniden yapılabilir."

BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILAN SÜRELER GENEL YÖNETMELİKLE AYNILAŞTIRILDI

Madde 35 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı verilir.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;

a) Asıl görevleri dışındaki görevlere vekaleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme sürelerinin tamamı,

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile kesintisiz üç ay ve daha fazla olan hizmet içi eğitimde geçen sürelerin tamamı

bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen sürelerin üç aydan fazla olan kısmı birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere Ankara'da görev yapan müfettişler için öngörülen hizmet puanı verilir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır."

(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il'e tekrar atanamazlar.MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık, aile birliği, can güvenliği, engellilik ve terör mazeretine bağlı yer değişikliği hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları ile tekrar atanamazlar."

ALT BÖLGEYE TAYİN İMKANI SAĞLANDI

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

Madde 39-

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerinden birinde çalışmakta iken 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atanmak isteyen müfettişlerin atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine atama takvimine bağlı kalmaksızın Bakanlıkça yapılabilir."

EŞ DURUMU TAYİNLERİ GENEL YÖNETMELİKLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

Madde 40 - (1) Müfettişler, atanmak istedikleri ilde eşlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli göreve tabi kamu personeli olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri, görev yaptıkları ilde eşlerinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilat bulunmakla birlikte durumlarına uygun atanabilecekleri bir görevin olmaması hallerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişler, eşlerinin görevli bulunduğu il'e yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(3) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Her ikisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerden hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eş, hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, her iki müfettişin de, hizmet bölgelerinin her birindeki bölge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri şekilde planlanması zorunludur.

(6) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerin yer değiştirme istekleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlılıkta yerine getirilir. Eşinin bulunduğu ilde bölge hizmetini yapmamış olanlar bakımından ise aynı zamanda bölge hizmetini de yapmak üzere atamaları eşinin bulunduğu il'e yapılır.

(7) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler ilgili yılın Ağustos ayı içinde tamamlanır.

(8) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 40 - (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği müfettişin;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan müfettiş, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir."

SAĞLIK ÖZRÜ TAYİNLERİ GENEL YÖNETMELİKLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ 
Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
Madde 41 - (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması; sağlık kurulu raporunda anne ve babaları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi halinde kardeşleri için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunması şartıyla, hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, müfettişin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu ve boş kadro olan illerden birine ataması yapılır.
(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek müfettişlerin, öncelikle çalıştıkları hizmet bölgesine dahil illerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda özür durumunun gerektirdiği diğer bölgelerden birine atamaları yapılabilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilenlerden bölge hizmetini tamamlamamış olanların görev yerleri, özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra 37 nci madde kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.
(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
istenir.
(5) Bu madde kapsamında yapılan başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41 - (1) Müfettişlerin, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde müfettiş aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir."

HİZMET GEREĞİ TAYİNLERİ TAYİNLERİ GENEL YÖNETMELİKLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ
Madde 43 - (1) Müfettişlerden haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, bulundukları ildeki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, aynı hizmet bölgesindeki diğer illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu şekilde görev yeri değiştirilenler hiçbir şekilde eski görev yerlerine atanamazlar.MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 43 - (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan müfettişlerin, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Müfettişin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(2) Haklarında birinci fıkra kapsamında yer değiştirme teklifi getirilen müfettişlerin ataması, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine Bakanlıkça yapılabilir."

3 DENETİM ÇEŞİDİ, MÜFETTİŞLERİN GÖREVLERİ ARASINDAN ÇIKARILDI
Denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
Madde 70- (2) Denetim hizmetlerinin çeşitleri:
a) Süreç ve sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetiminin ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılması, süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek ilgili birimlere ve kişilere iletilmesidir.
..
c) Sistem denetimi; denetlenen birimin, yönetim süreçleri, faaliyet ve işlemleri ile iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi; kaynakların yeterliliğinin ve amacı doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
ç) Mali denetim; denetlenen birimin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun; mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Denetim raporu,
1) Süreç ve sonuç denetim raporu
2) Performans denetim raporu
3) Sistem denetim raporu
4) Mali denetim raporu
MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 78 - (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. Görev esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve personel kimlik kartı verilir. Görev esnasında sorulduğunda personel kimlik kartı ilgililere gösterilir."

 MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğe 80 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hüküm bulunmayan haller

MADDE 80/A - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır."

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.