1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME

  4. MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Sil Baştan! İşte yeni yönetmelik taslağı!
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Sil Baştan! İşte yeni yönetmelik taslağı!

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Sil Baştan! İşte yeni yönetmelik taslağı!

MEB yönetici atama yönetmeliğinde değişikliklere gidiyor. İlk defa atanacaklarda mülakatın kaldırılması, müdür başyardımcısı kadrosunun geri getirilmesi ve eğitim yönetimi sertifikası dikkat çeken değişiklikler olarak gözüküyor.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama yönetmeliğinde bir kez daha değişiklikler söz konusu.

Yapılması muhtemel değişikliklerde en fazla dikkat çeken nokta, ilk defa yönetici olarak ataması yapılacaklarda gerçekleştirilen mülakat usulünün kaldırılması, olarak göze çarpıyor.

Atamaların yazılı sınav puanı ve ilaveten EK 1 değerlendirme formundan gelen puan ile yapılması planlanıyor.

MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklerden birisi de Müdür Başyardımcısı kadrosunun geri getirilmesi. Önceki dönemlerde belirli şartlara göre okullarda Müdür Başyardımcısı kadrosu oluyor ve iş bölümünde önemli roller üstleniyorlardı. Daha sonrasında getirilen değişikliklerin sonucunda söz konusu kadro için şartlar zorlaştırılmıştı.

Yönetici olarak atanacaklar için getirilmesi planlanan bir başka değişiklikte 'Eğitim Yönetimi Sertifikasına' sahip olmak ya da 'Eğitim Yönetimi' alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak şartı olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amaci. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğilim kurumları hariç olmak üzere. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar 

MADDE 4 - 11) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğilim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığım,

c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki yaşa göre düzeylerini,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve Öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları.

e) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

f) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri,

g) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

ğ) Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

h) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

i) Yeniden görevlendirme: Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim kurumlarına görevlendirilmelerini,

i) öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,

j) Sertifika programı: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen programı,

k) Tür: Aynı derecedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,

1) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

m) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM  Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar 

MADDE 5 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak ya da eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

d) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 -(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak.

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak.

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere. Rehberlik veya Özel Eğitim öğretmeni olmak,şartlan aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür basyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar :

MADDE 7 -(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şanlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde de ayrıca;

a) Fen Lisesine müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde Matematik. Fizik. Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesine müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih. Coğrafya, Felsefe. Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak.

c) Güzel sanatlar lisesine müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak.

ç) Spor Lisesine müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak.

d) İmam hatip lisesine müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak.

e) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olmak şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir

ÜÇÜNCÜ BOLUM Komisyonlar Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 -(1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısının başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlan oy çokluğu ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Yazılı sınav komisyonunun görevleri

MADDE 9 - 11) Yazılı sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı tarihini belirlemek

b) Yalılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

c) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 10 -(I) Değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü veya il milli eğitim müdürlüğü personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî Eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(3) Değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.

(4) Değerlendirme komisyonunun başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(5) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinin personelden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür. Değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 11 -(1) Değerlendirme komisyonu; yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler ile ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanları, Ek-de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sertifika Programı, İzlenecek Yöntem, Yazılı Sınav ve Değerlendirme Sertifika programı

MADDE 12 - (1) Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genci Müdürlüğünce eğitim yönetimi akınında hazırlanan sertifika programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.

(2) Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek isteyenlerden adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar, sertifika programına katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Sertifika programını başarıyla tamamlayanlara Eğitim Yönetimi Sertifikası verilir. Eğitim Yönetimi Sertifikası, alındığı tarihi takip eden yıldan itibaren sekiz yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi sona erenler, istemeleri hâlinde sertifika programına alınır. Yönetici olarak görev yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi içerisinde de sertifika programına alınabilir.

(4) Eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar sertifika programından muaf tutulur.

(5) Eğitim Yönetimi Sertifikasına ilişkin tüm iş ve işlemler Bakanlık Oğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem

MADDE 13 -(1) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve Ek-1*de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre yapılır.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini doldurun yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler. Ek-de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 14- (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: % 10

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5

d) Eğitim bilimleri: %20

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %50

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 15 -(1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. (2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir. (3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınav

MADDE 16 -(I) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci. 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sinavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar değerlendirmeye alınmaya hak kazanır.

(2) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihi takip eden yıldan itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(3) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak üzere en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 -(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 -(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

Değerlendirme MADDE 19 - (1) Yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler ile ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanlar, Ek-1de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Eğitim kurumu yöneticiliğine yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan değerlendirme sonucunda 40 ve üzerinde puan alanlar, eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek üzere tercihte bulunmaya hak kazanır.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 20 - (I) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 21 -(1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdür olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 22 -(1) Yazılı sınavda başarılı olan ve değerlendirmeye alınan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruca bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanı ile değerlendirme sonucu alınan puanın aritmetik ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi Öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

d)Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara söz konusu eğitim kurumları ile sinirli olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fikralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir,

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puani, Ek-l'de yer alan forma göre değerlendirme puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en gev on beş iş günü içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilenleydiler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme 

MADDE 23 -(I) Yazılı sınavda başarılı olan ve değerlendirmeye alınan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanı ile değerlendirme sonucu alınan puanın aritmetik ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar. kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puani Ek-1*dc yer alan forma göre değerlendirme sonucu alınan puani, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puani fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(4) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandınldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(5) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilenleydiler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 24 - (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür. müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il 07 millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Değerlendirme sonucunda tercih yapmaya hak kazanmış olmaları kaydıyla, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Bunların başvurulan elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 25 -(1) Değerlendirme sonucunda tercih yapmaya hak kazanmış olmaları kaydıyla, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda ayni unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğilim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-i'de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik. Fizik. Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

ç) Türk Dili ve Edebiyatı. Tarih. Coğrafya. Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür 58 olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara.

f) Din Kültüm ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,söz konusu eğitim kurumlan ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fikrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükle dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fikralarına göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğilim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme 

MADDE 26 -(1) Değerlendirme sonucunda tercih yapmaya hak kazanmış olmaları kaydıyla, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına. bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğilim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fikrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci ve ikinci fikralarına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sirasıyla eğilim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM Ortak Hükümler  Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar 

MADDE 27 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih ilibarıyla bu Yönetmelikle öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik. Fizik. Kimya veya Biyoloji öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe. Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanallar veya Müzik öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından; özel eğitini kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(5) Oğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fikralarında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 31 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.

(9) Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamaz.

(10) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında belirlenen yazılı sınav ile Ek-1 Fonu üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyundur.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması

MADDE 28 -(1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren ayni unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü. ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Ayni unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü. ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.

Kurucu müdürlüğe görevlendirme

MADDE 29 - {1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirmesine ilişkin şanları taşıyanlar arasından il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 30 (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı  Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar 

MADDE 31 - (1) Yöneticilik görevi;

a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği.

b) Aynı eğitini kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği.

e) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya

c7B görevlendirmenin yapıldığı,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı, bunlardan Bakanlığın merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve eğitim kurumlan hariç olmak üzere, diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu,

d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı.

e) 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı tarihten itibaren sona erer.

(2) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fikrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler; alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna, aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(3) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (c), (c). (d) ve (c) bentlerine göre sona erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şanlarını taşımayanlar ile şanları taşıyanlardan hizmet puani, hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belirlenecek fazla durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puani fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilenleydiler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitini kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir 51 eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

(6) Hâlen yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi sona ermesine rağmen sertifika programına katılmayanların yöneticilik görevleri, konumlarına göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendine göre sona erer. Bu fıkra kapsamında  yöneticilikleri sona erenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 32 -(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 31 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 34 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren ya/1h sinav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yöneticilik görevinden alınma

MADDE 33 -(I) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yönetici norm kadrosunda değiĢiklik

MADDE 34 -(1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kakın görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Bazı eğitim kurumu yöneticiliklerinden ayrılanların bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmaları

MADDE 35- (I) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sinavi sonucuna göre atanan eğitim kurumunda görev yapmakta iken yöneticilik görevi herhangi bir nedenle sona erenlerden yönetici olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak isteyenlerde, geçerlilik süresi sona ermemiş olması kaydıyla, daha önce bu eğitim kurumlarına yazılı sınav/değerlendirmc/uygulama sınavı sonucuna göre öğretmen olarak atanmış olma şartı aranır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 -(I) 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütülmekte olan uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başlatılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Mevcut yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 2 -(I) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunmak isteyenlerin, dört yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekir. Bu konumda olup yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinin son günü itibariyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazananlar, durumlarına göre 25 inci ve 26 ncı madde hükümleri çerçevesinde yönetici olarak görevlendirilmek üzere değerlendirilir.

(2) Sertifika programına katılmayanlar ile sertifika programına katılıp program sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olamayanların yöneticilikleri dört yıllık görev sürelerinin bitimini müteakip sona erer. Bu durumda olanlar, 31 inci maddenin yedinci fıkrasına göre öğretmen olarak atanır.

Sertifika programının uygulamaya alınması

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Sertifika şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek sertifika programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmaz.

Yürürlük MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

101-035.jpg102-023.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
21 Yorum
İlgili Haberler