MEB'de yönetmelik değişikliği

MEB'de yönetmelik değişikliği

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2)  Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile üç yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlerin, bu görevde geçirdikleri süreler, 37 ve 38 inci maddelerde belirlenen sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

“(4) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, denetmen yardımcısı olarak atanan ve 3 yıllık müfettiş yardımcılığı, denetçi yardımcılığı, denetmen yardımcılığı süresi sonunda müfettiş, denetçi ve denetmen sıfatını iktisap etmiş olanlar arasından, Başkan ve Daire Başkanı olarak atananlar müfettiş yetkilerine haizdir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, il milli eğitim müdürlüklerine yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin birinci yılında müfettiş yardımcıları teorik ve görev başında eğitimlere katılmak üzere Başkanlıkta görevlendirilir.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde; müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış ve temsil gibi nitelikler ile yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmek, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır.

(3) Müfettiş yardımcılarının, mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Hizmet içi eğitimin süresi 120 saatten az olamaz.

(4) Müfettiş yardımcısı, müfettişlerden birinin refakatinde çalışır. Bir müfettişin refakatine birden çok müfettiş yardımcısı verilebilir. Müfettişler, refakatinde bulunan müfettiş yardımcıları hakkında, refakat dönemleri sonunda Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek müfettiş yardımcısının yeterlilikleri yönünde Maarif Müfettişleri Başkanına rapor sunarlar.

(5)  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme döneminde yaptıkları görevler müfettişliğe atanmada kazanılmış hak doğurmaz.

(6)  Müfettiş yardımcıları, müfettişliğe atanmadan herhangi bir mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine Bakanlıkça yeniden yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6)  Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık, aile birliği, can güvenliği, engellilik ve terör mazeretine bağlı yer değişikliği hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları ile tekrar atanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerinden birinde çalışmakta iken 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atanmak isteyen müfettişlerin atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine atama takvimine bağlı kalmaksızın Bakanlıkça yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 40 – (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği müfettişin;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,   atanması suretiyle yapılabilir.

(2)  Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan müfettiş, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin  41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – (1) Müfettişlerin, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde müfettiş aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 43 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan müfettişlerin, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Müfettişin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(2) Haklarında birinci fıkra kapsamında yer değiştirme teklifi getirilen müfettişlerin ataması, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine Bakanlıkça yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve personel kimlik kartı verilir. Görev esnasında sorulduğunda personel kimlik kartı ilgililere gösterilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 80 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 80/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2014

29009

 

 

 

 

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum