1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB'e baglı kurumlar sigorta primi teşvik indiriminden faydalanamaz
MEB'e baglı kurumlar sigorta primi teşvik indiriminden faydalanamaz

MEB'e baglı kurumlar sigorta primi teşvik indiriminden faydalanamaz

Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu ile OKul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kuruluşları olarak değerlendirilemeyeceği gibi 5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kurumu olarak da değerlendirilerek sigorta primi teşvik indiriminden

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu ile OKul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kuruluşları olarak değerlendirilemeyeceği gibi 5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kurumu olarak da değerlendirilerek siğorta primi teşvik indiriminden faydalanamayacagı hakkındaki yazı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 70693175/45.02/2543178 06/03/2015

Konu: Teşvik ve Desteklerden Yersiz Yararlanma

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 03.03.2015 tarihli ve 90349432/45/2367358 sayılı yazınız.

b)17.02.2015 tarihli ve 90349432/45.01/1749409 sayılı yazınız.

c) 04.02.2015 tarihli ve 90349432/45/1261683 sayılı yazınız.

d)Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.02.2015 tarihli ve 53837500/45.02/2226166 sayılı yazısı.

e)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 tarihli ve 421694 sayılı yazısı.

f) 24.02.2015 tarihli ve 70693175/45.02/2062135 sayılı yazımız.

İlgi (b) yazı üzerine Müşavirliğimizce ilgi (f) yazı ile görüş verilmiş ise de; ilgi (a) yazı ve ilgi (d) yazı ve eklerindeki bilgi ve belge üzerine tekrar bir değerlendirme yapılması gerekmiştir.

3046 sayılı Kanunun "Bakanlık bağlı kuruluşları" başlıklı 10 uncu maddesinde; "Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.

Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir.

Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir." hükmüne,

5510 sayılı Kanunun "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinde; "15.5.2008-5763/24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. ... Bu bent hükümleri; 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. ...(Mülga yedinci cümle: 21.5.2013-6486/5 md.) (Ek cümle: 31.7.2008-5797/2 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır. (Mülga son cümle:21.5.2013-6486/5 md.)",

"Primlerin ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinin 19 uncu fıkrasında; "Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.",

22 inci fıkrasında; "(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/52 md.) Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.",

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." ,

5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; "Sigorta primi işveren hissesi teşviki" başlıklı 4 üncü maddesinde; "(Değişik: 12/5/2005 - 5350/3 md.)

31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a)1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b)(Değişik: 28.3.2007-5615/24 md.) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Prime esas kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve

73 üncü maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutar, işçi sayısı ile Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden, yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Kuruma yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; "İtiraz komisyonları" başlıklı 113 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; "Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, prim borcunu tebliğ eden üniteye dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle işverence itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. İtiraz, Ünite Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunda İncelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanır. İtirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. İşverenin mahkemeye dava açması Kurumun takibini durdurmaz." denilmiştir.

Bilindiği gibi 27.12.2012 tarihli ve 246415 sayılı Bakanlığımız Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin Amaç ve Kapsam başlıklı 1 inci maddesinde; "(1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarının açılış, kapanış, yönetim, işletme ve denetim usul ve esaslarını düzenler.", Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; "(1) Bu Yönergede geçen; ... g) Kurum: Öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunu,

i).Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu: Asli fonksiyonları eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak olan, ayrıca yeme-içme, spor, eğlence ve eğitim ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulunduran kurumları, ... İfade eder." hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (a) yazınız eki belgelerin tetkikinden Erzurum Valiliği Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün; Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10.12.2014 tarihli ve 19935 sayılı Sicil Tasdiknamesinde 14113 Ticaret Sicil kaydının bulunduğu, Yakutiye İlk kademe Belediye Başkanlığı tarafından 31.03.2008 tarihli ve 1-7/02 sıra no ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verildiği, Yakutiye Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 02.10.2012 tarihli ve TR-25-K-000664 nolu işletme kayıt belgesinin bulunduğu, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı (Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı) Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 19.02.2015 tarihli ve 1543 sayılı yazısında da; 6520002633 Vergi Kimlik Numarasında Kurumlar Vergisine tabii olduğu belirtilmektedir.

Diğer yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 inci maddesinde; "(1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlarda tacir sayılırlar.

(2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar." hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, bir değerlendirme yapıldığında; öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okullarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün ilgi (e) yazısında belirtildiği şekilde Bakanlığımıza bağlı kamu kuruluşları olarak değerlendirilemeyeceği gibi 5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kurumu olarak da değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde; "(1) Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

(2) Birlik, kurulduğu okulun adını alır.",7 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile onsekiz yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam eden kişiler birliğin tabii üyesidir."

8 inci maddesinde; "(1) Birlik organları şunlardır:

a) Genel kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c)Denetleme Kurulu." 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur." 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Resmi okullarda Birliğin gelirleri; a)Ayni, nakdi, şartlı/şartsız bağış ve yardımlardan,

b)Okulların bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, gerektiğinde işletilmesinden elde edilen gelirlerinden,

c)Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek kişilerin, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde eğitim ve öğretimin yapıldığı saatler dışında gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav, toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerinden sağlanan gelirlerden,

ç) Diğer gelirlerden, oluşur." 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Birlik gelirlerinin; okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim ve öğretim giderleri ile maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarına harcanması esastır. Tüm harcamalar, birlik yönetim kurulunun kararı ile yapılır. Okul için gerekli ihtiyaç ve harcamalar için okul yönetiminden yazılı talep alınır. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri veya uzmanlık gerektiren işlerde okul aile birliği üyelerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır. "23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "(3) Kantin ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi ve vergi mükellefiyeti doğması halinde birlikler hakkında 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır." hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu Okul Aile Birliği Yönetmeliği uyarınca, okul aile birliklerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün ilgi (e) yazısında belirtildiği anlamda kamu iş yeri olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Bu nedenle öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin 5335 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle değişiklik yapılmasına dair kanunun 30 uncu maddesi 2 nci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluş olarak değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün ilgi (e) yazısının icrai nitelik taşıdığı değerlendirilmekte olup, bu yazının iptali talebiyle davanın Müşavirliğimizce açılmasının usul ekonomisine de uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla, 659 sayılı KHK.nin 8 inci maddesinin; "(1) İdareler adına dava açma veya icra takibine başlama talebi, üst yönetici veya iş ve işlem le ilgili merkez veya taşra birim amiri tarafından yapılır. Merkez veya taşra birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, üst yöneticinin talimatına göre işlem yapılır.

(2) Dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen idare veya birim, dava açılması talebi ile birlikte davaya dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak hukuk birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen idareye veya birime aittir...." hükmü uyarınca Genel Müdürlüğünüzce davanın açılması talebiyle birlikte bilgi ve belgelerin gönderilmesi durumunda Müşavirliğimizce dava açılabilecektir. (ilgi (e) yazının Bartın Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne 28.01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Danıştay'da dava açılmasının gerektiği de dikkate alınması)

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün ilgi

(e) yazısı uyarınca Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerine gönderilen sigorta prim farklarının ödenmesine ilişkin talepler hakkında ( icrai nitelikte olup olmadığı da gözetilerek), konu ile ilgili birimlerin; kendilerinde bulunan somut bilgi ve belgeler değerlendirilerek il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki Bakanlığımız avukatları vasıtasıyla dava açabilecekleri düşünülmektedir.

Takdiri Genel Müdürlüğünüze ait olmak üzere bilgilerinize arz ederim.

Hayati CANKALOĞLU

Hukuk Müşaviri

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.