1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi

MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi

A+A-

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 29/05/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Geri geri park etme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç veya konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde park yapmayı, "D" sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak aracın sağa veya sola geri geri gidip dönüşü sağlanarak belirlenen alana park yapmayı,

ç) Geri gitme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç aracı şerit ihlali yapmadan 25 metre geri geri götürmeyi,

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Eğimli yolda aracı hareket ettirme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç en az %7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın eğimli yolda aracı 50 cm den fazla geri kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirmeyi,

e) İl sınav sorumlusu: İl milli eğitim müdürünü,

f) Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,

g) Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri,

h) Sınav: Direksiyon eğitimi dersi sınavını,

ı) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Direksiyon Eğitimi Dersi İl Sınav Sorumlusu ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu MADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu: a)Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde, kurulur.

(2) Sınav yürütme komisyonları il/ilçe milli eğitim müdürünün onayıyla her sınav için:

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...) kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli milli eğitim müdür yardımcısı (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)

/şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü diğeri milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...)

b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı milli eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecek kursiyer sayısı

250 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna ilçe milli eğitim şube müdürlerinden biri dördüncü üye olarak görevlendirebilir.

(3) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015- 3101472) ve değerlendirme komisyonunda görev alamazlar.

(4) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, il sınav sorumlusunun, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonunun iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla Bakanlık temsilcisi de görevlendirilebilir.

 

Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) İl milli eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak;

a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.

b) Sınavlara, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına rehberlik eder ve denetler.

c) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav güzergahında bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi halinde, o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...) milli eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.

ç) Sınav güzergahı mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya il sınav sorumlusunun gerek görmesi halinde ilçelerin sınavını güzergahı uygun olan ilçede yapılmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Büyükşehir statüsündeki illerde il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı ve kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı görevlendirir. İlçelerde görev yapmak üzere sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevlendirilmesi yapılırken sınav güzergahında bulunacakları yerleri de (sınav başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme alanı ve varsa "A1" ve "A2" sınav alanı) belirleyecektir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) e) Sınava girecek kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınavlarında il temsilcisi olarak il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirebilir. İl temsilcileri sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor halinde il milli eğitim müdürüne bildirir.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) f) Sınava girecek kursiyer sayısı 350 ve daha fazla olan ilçelerde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, il milli eğitim müdürlüklerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef ve memur sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere görevlendirebilir."

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) g) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve

 

üyelerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği sınav yürütme komisyonu veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından düzenlenen raporda belirtilmesi durumunda sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) a) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Başkan, sınav süresi boyunca sınav güzergahında bulunur. Üyeler, sınav süresince sınav başlangıç alanında, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme ve varsa "A1" ve "A2" sınav alanlarında dönüşümlü olarak bulunur. Kursiyer sayısının az olması veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevine gelmemesi durumunda ise bu alanlarda sürekli bulunurlar.

b) Yönetmelik eki "Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu"nda yer alan "Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar"ın (Ek-3) ve (Ek-4) uygulanabileceği sınav güzergahını il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) direksiyon uygulama sınavında 30 dakikalık sürenin tek turda tamamlanması gibi özellikleri taşıyan uygun bir güzergah belirleyerek ilgili birimden izin alır. Sınav güzergahı olarak belirlenen yollara "A2", "C", "D" ve "E" sertifika sınıfı araçların girmesinin yasak olması durumunda bu sertifika sınıfları için farklı direksiyon eğitimi sınav güzergahı da belirlenebilir.

c) Sınav güzergahlarında gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sınav güzergahında güvenliği sağlamak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda il/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından güvenlik personelinin görevlendirilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.

ç) Sınav güzergahının başlangıcında resmi okul binası bulunması durumunda, bu okul için bir bina sorumlusu ve bir hizmetli görevlendirerek sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını sağlar.

d) Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda personel görevlendirir.

e) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir iş günü içerisinde kurslarda başarısız olarak tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyerler de dikkate alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirleyerek Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

 

f) Kursların kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre sınav ücretini yatıran kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracını seçerek kursiyerlerin sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

g) Milli eğitim müdürlüklerince kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracının kontrollerini yapıp, 14 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 14 kursiyere tamamlayarak veya dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.

ğ) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) h) Sınavda görevlendirilmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli arasından (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda görevlendirme yapar. Görevlilerin adlarına "Görevlendirme Formu" (Ek-

2) düzenler. Görevlendirilen üyeler arasında "A1", "A2", "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi olan başkan ve üyelerin bulunması halinde bu sertifikaların sınavı için bu başkan ve üyelere görev verir.

ı) Sınavda görev alanların sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerde kimlik belgesini düzenler ve sınav süresince takmalarını sağlar.

i) Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın(Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.

j) Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev vermez.

k) Sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav uygulamaları ile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez. (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Komisyon ve araçlara numara vererek bu numaralar aracın ön ve arkasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulur.

l) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.

m) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve

 

soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.

n) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girerek bir örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de milli eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki bilgileri, Yönetmelik eki "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri"ne (Ek-2) kaydetmelerini bildirir.

o) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

ö) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.

p) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav aracının yerine aynı kursun, şartları taşıyan veya başka bir kursun sınav günü eğitim yapılmayan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılabilmesi için tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması halinde durum 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Bakanlığa bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerinden sınav hakları iade edilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) r) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını sağlar.

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri

MADDE 7- (Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla en az üç yıllık sürücü belgesine sahip (Ek-1) Tabloda belirtilen sayıda maarif müfettişi veya maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe milli eğitim şube müdürleri de il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görev alan maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe milli eğitim şube müdürleri aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alamaz.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (3) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenler komisyonlara müdahale etmeden sınav başlangıç alanında varsa "A1" ve "A2"

 

sınav alanlarında ve sınav güzergahında, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme ve eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme durumlarının yapıldığı sınav alanında bulunarak;

a) Sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav alanında bulunarak (Ek-4) forma işlemek üzere, sınavda kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının, "H (otomobil)" ve "H (motosiklet)" sınıfları hariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dahil) olup olmadığı, çift fren, çift debriyaj ("A1", "A2", "F", "H (motosiklet)" sınıfları hariç) ve tek direksiyon sistemi ile aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunup bulunmadığını,

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini,

c) Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını, ç) (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)(...)

d) Sınavla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

f) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

g) Sınavda görevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğini kontrol eder. Düzenlediği (Ek-4) formu sınav başlamadan önce direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna veya araçta görevli usta öğreticiye teslim eder.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) (4) Sınav başlangıç yeri ile sınav güzergahında geri geri park etme, geri gitme ve eğimli yolda aracı hareket ettirme alanı ile A1, A2 ve H (motosiklet) sertifika sınıfı araçların sınavlarının yapıldığı alan ve gerek görülen diğer alanlarda görevli sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından; Yönetmelik eki (Ek-3) ve (Ek-4)'de yer alan davranışları kursiyer yaptığı halde sınavı sonlandırmayan komisyonları tespit ederek sınavlarda bir daha görev almamasını teklif ettiklerinin ad ve soyadlarının da yer aldığı "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Denetim Formu" (Ek-3)'ü düzenleyerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere il milli eğitim müdürlüğüne verir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Güvenlik personelinin görevleri (Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) MADDE 7/A- (1) İl/ilçe emniyet

müdürlüğü/jandarma komutanlığından direksiyon eğitimi dersi sınavı için görevlendirilen güvenlik personeli;

a) Görev yerinde resmi kıyafetle görev yapar.

b) Direksiyon eğitimi dersi sınav başlama saatinden önce sınav yürütme komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.

 

c) Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergahında dolaşarak sınav sonuna kadar gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.

ç) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması halinde gerekli müdahaleyi yapar.

d) Sınav bitiminde sınav yürütme komisyonuna giderek sınav ücretinin kendisine ödenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri verir.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.

(2) Sınavdan 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunarak:

a) Sınav aracının, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından incelenip uygun görülmesi ve kurs tarafından görevlendirilen usta öğreticinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine göre kimlik tespiti yapılarak (Ek-

4) forma işlenir. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin zamanında (Ek-4) formu düzenlememesi halinde bu form kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için sınav yürütme komisyonu tarafından düzenlenir. (Ek-4) form düzenlenmeden o sınav aracı ile sınava başlanmaz.

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini kontrol eder.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmalarını sağlar.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) ç) "B", "C", "D", "E" ve "H

(Otomobil)" sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı, ilk yedi kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk yedi kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son yedi kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi de ilk yedi kursiyerden sonra değiştirilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu değerlendirir.

 

(3) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapar. (4)Sınavını yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki "Direksiyon Eğitimi Dersi

Sınavı Değerlendirme Formu"(EK-3) veya (EK-4)'e göre değerlendirir.

(5) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.

(6) "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki bölümünde sınav güzergahında sınav araçlarını kurs tarafından temin edilen araçla takip ederek kursiyeri Yönetmelik eki "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu" (Ek-3)'e göre değerlendirir.

Sınava alınmayacaklar

MADDE 9- (1) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyerler hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimi dersi sınavı yürütme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibari ile dört ay sınav hakkı kullandırılmaz.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna müdahale ederek komisyonun çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunan direksiyon usta öğreticileri direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Ücretleri

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri

MADDE 10- (1) (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırır. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi

MADDE 11- (1) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

(2) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer

 

alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu ve (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)il sınav sorumlusu yardımcıları ile il sınav sorumlusu için görevlendirilen şoförün ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.

(3) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından banka hesabında kalan miktarın (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) % 60'ı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılır.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (4) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alan il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanına ödenecek net sınav ücreti, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 3 katını, diğer görevlilere ödenecek net sınav ücreti ise en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 2 katını geçemez.

(5) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472), il sınav sorumlusu yardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60'ından,

b) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere(Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) ve il temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,

c) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi ile bina sorumlusuna (Ek ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan (Mülga ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25'inden,

daha fazla ücret ödenmez.

(6) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (7) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri ile Bakanlıkça

 

veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde biriken miktar her ay il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10/06/2013 tarihli ve 16915068/10.04/1306898 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ve bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ikinci fıkrasının (i) bendi gereği bir daha görev verilmeyen personelden bir yıllık süreyi dolduranlara tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilebilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1 KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR

1- Sınavlarda sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere 100 kursiyere kadar bir, 100 kursiyerden sonraki her 100 kursiyere kadar da bir maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı, (Yeterli sayıda maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda milli eğitim müdür yardımcısı/il milli eğitim şube müdürü)

2- Her 14 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir başkan ve bir üye,

3- Her 250 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir yedek üye daha,

4- Her sınav için (özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini yürüten şef/memura öncelik tanınır.) bir şef, bir memur, bir mutemet, bir şoför, her 500 kursiyer için bir memur ve her 350 kursiyer için bir şoför daha,

5- Sınav güzergahının başlangıcında resmi okul binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu, bir hizmetli,

6- Her sınavda en fazla iki güvenlik görevlisi,

7- İl Sınav Sorumlusu ilçelerde görev alması halinde bir şoför ve Bakanlık temsilcisi ilçelerde görev alması halinde bir şoför daha

görevlendirilir.

 

EK-2

GÖREVLENDİRME FORMU

GÖREVLİ ELEMANIN:

T.C. Kimlik No

 

Adı Soyadı

 

Görevli Olduğu Kurum

 

Görevi

 

Sınavdaki Görevi

 

Sınavda Görevlendirildiği

Tarih

...../...../......-----...../...../......

Yukarıda belirtilen tarihte direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı/üyesi olarak görevlendirildiniz. Sınav günü sınav başlama saatinden yarım saat önce sınav güzergahında hazır bulunmanız konusunda gereğini rica ederim.

Tarih

Adı-soyadı Unvanı İmza

(Ön Yüzü)

.......... İLİ/İLÇESİ DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI DENETİM FORMU

Sınavın Yapıldığı Tarih

 

Sınavın Başlama Saati

 

Sınavın Bitiş Saati

 

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyecek Görevlinin Sınav Güzergahında Bulunduğu Yer

 

Mevzuata Aykırı Hareket ile Bu Hareketi Yapan Sınav Uygulama ve Değerlendirme Komisyonunun Bilgileri

Komisyon Numarası

Komisyon Başkan/ Üyesinin Adı/Soyadı

Tespit Saati

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyecek Görevlinin Tespitleri

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyeceklerin Varsa Diğer Görüşleri

 

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyecek Görevlinin

.................. Adı Soyadı İmza

(Arka Yüzü)

SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU VEYA SINAV SÜRECİNİ KONTROL EDECEK VE DENETLEYECEK GÖREVLİNİN SINAV GÜZERGAHINDA GÖREVLİ OLDUĞU ALANLARA GÖRE TESPİT EDECEĞİ HUSUSLAR

SINAV BAŞLANGIÇ NOKTASI("A1", "A2" ve "H (motosiklet)")

-A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı sertifika sınavlarında sınav alanının (EK-7) krokiye uygunluğu, sınava başlama için gerekli şartlar ve (Kursiyerin kask, dizlik, yelek takması vb) akan trafikteki bölümde sınav güzergahında sınav araçlarını izlemek için kurs tarafından araç temini gibi davranışlar.

-Kalkış esnasında motoru stop ettirme, kalkış esnasında ayaklarını toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve devirme ayakları yere değme, düşme gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

SINAV BAŞLANGIÇ NOKTASI("B", "C", "D", "E", "F" veya "H (Otomobil)" )

-Sınavın, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapılması.

-Emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışlar.

-Kursiyerlerin belirtilen saatte sınava alınması ve 30 dakikalık sınav süresine uyulması.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

GERİ GERİ PARK YERİ("B", "C", "D", "E", "F" veya "H (Otomobil)" )

-Park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç veya konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girmesi, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den az olacak hale getirmesi gibi davranışlar.

-"D" sınıfı araçlarda geri geri park etme yerinde araca römork takılı olarak aracın sağa veya sola geri geri gidip dönüşü sağlanarak belirlenen alana park yapması gibi davranışlar.

-Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

25 METREGERİ GİTME YERİ("B", "C", "D", "E", "F" veya "H (Otomobil)" )

-Kursiyerler aracı geri viteste kullanma kurallarına uyması, emniyetli ve rahat kalkış yapması, giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme,şerit ihlali yapmadan aracı geri geri götürme ve aracı stop ettirme gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

EĞİMLİ YOLDA ARACI HAREKET ETTİRME YERİ("B", "C", "D", "E", "F" veya "H otomobil)" )

-Aracı stop ettirme, eğimli yolda aracı 50 cm den fazla geri kaçırarak ileri doğru hareket ettirme, aracı 30 saniye bekledikten sonra ileri hareket ettirme,emniyetli ve rahat kalkış yapması gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

SINAV GÜZERGAHININ DİĞER ALANLARINDA

-Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlama, şerit izleme, değiştirme,hız kurallarına uyma, takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlama, önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uyma, kavşak yaklaşımında ve kavşaklarda kurallara uygun davranma, dönüşlerde (sağa-sola) dönüş kurallarına ve işaretlerine uyma, dönüş öncesinde sinyal verme, trafik ışık ve işaretlerine uyma, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, direksiyon hakimiyeti, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı olma,geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni verme gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.

DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI ARACI KONTROL FORMU

Sınav Aracının Plakası

 

Usta Öğretici Adı Soyadı

 

Sınavın Yapıldığı Tarih

 

Araç Kontrol Saati

 

Araç Sınava Hazırdır.

 

Araç Sınava Hazır Değildir.

 

Nedeni

 

(Değişik ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyenin

Adı Soyadı

İmza

Not: Kontrol tamamlandıktan sonra bu belge aracın direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna veya aracın usta öğreticisine sınav başlamadan önce teslim edilir.

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.