1. HABERLER

  2. MTSK sınav yönergesi değişti
MTSK sınav yönergesi değişti

MTSK sınav yönergesi değişti

MTSK sınav yönergesi değişti

A+A-

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 16915068/10.04/1365421 02/04/2014
Konu: Yönerge

........................ VALİLİĞİNE

(İl Milfi Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a)Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 10/06/2013 tarihli ve 16915068/10.04/1306898 sayılı Makam Olum,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 02/04/2014 tarihli ve 16915068/10.04/1360110 sayılı Makam Olum.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ilgi (a) Makam Olur'u ile yürürlüğe konulmuştu. Söz konusu Yönerge trafik eğitim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için yeniden düzenlenerek ilgi (b) Makam Olum ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi Genel Müdürlüğümüzün http://ookgin.meb.gov.tr adresinde yayımlanmış olup, 02/04/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.
Genel Müdür V.

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ

SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ve 29/05/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

c) Geri geri park etme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç iki araç veya konilerin arasına tek hamlede geri geri park edilecek alana girip, park alanı içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma paralel ve kaldırım ile aradaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak hale getirmeyi,

ç) Geri gitme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç aracı şerit ihlali yapmadan 25 metre geri geri götürmeyi,

d) Eğimli yolda aracı hareket ettirme: "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlar hariç en az %7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın aracı geriye kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirmeyi,

e) İl sınav sorumlusu: İl milli eğitim müdürünü,

f) Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,

g) Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri,

h) Sınav: Direksiyon eğitimi dersi sınavını,

ı) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Direksiyon Eğitimi Dersi İl Sınav Sorumlusu ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav

Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu

MADDE 5- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu:

a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde, kurulur.

(2) Sınav yürütme komisyonları il/ilçe milli eğitim müdürünün onayıyla her sınav için:

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde maarif müfettişleri başkanı veya kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü diğeri milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. Komisyon başkanı olarak görevlendirileceklerden birisi başkan olarak görevlendirilmediği durumlarda komisyon üyesi olarak da görevlendirilebilir.

b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı milli eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.

(3) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama veya değerlendirme komisyonunda görev alamazlar.

(4) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, il sınav sorumlusunun, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonunun iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla Bakanlık temsilcisi de görevlendirilebilir.

Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) İl milli eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak;

a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.

b) Sınavlara, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına rehberlik eder ve denetler.

c) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav güzergahında bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi halinde, o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini maarif müfettişleri başkanı, milli eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.

ç) Sınav güzergahı mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya il sınav sorumlusunun gerek görmesi halinde ilçelerin sınavını güzergahı uygun olan ilçede yapılmasını sağlar.

d) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirmelerini, aralarından birini denetim görevi ile birlikte ilçe sınav denetim koordinatörü olarak belirleyerek yapar.

e) Sınava girecek kursiyer sayısı 250 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna dördüncü üye olarak il milli eğitim müdür yardımcısı veya il milli eğitim şube müdürü görevlendirebilir.

f) Sınava girecek kursiyer sayısı 400 ve daha fazla olan ilçelerde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, il milli eğitim müdürlüklerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şefler sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere görevlendirebilir.

g) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinden sınavda mevzuata aykırı hareket edenlere sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlar.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.

b) Yönetmelik eki "Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu"nda yer alan "Sınav Esnasında

Değerlendirilecek Durumların (Ek-3) ve (Ek-4) uygulanabileceği sınav güzergahını il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması gibi özellikleri taşıyan uygun bir güzergah belirleyerek ilgili birimden izin alır. Sınav güzergahı olarak belirlenen yollara "A2", "C", "D" ve "E" sertifika sınıfı araçların girmesinin yasak olması durumunda bu sertifika sınıfları için farklı direksiyon eğitimi sınav güzergahı da belirlenebilir.

c) Sınav güzergahlarında gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sınav güzergahında güvenliği sağlamak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda il/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından güvenlik personelinin görevlendirilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.

ç) Sınav güzergahının başlangıcında resmi okul binası bulunması durumunda, bu okul için bir bina sorumlusu ve bir hizmetli görevlendirerek sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını sağlar.

d) Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda personel görevlendirir.

e) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir iş günü içerisinde kurslarda başarısız olarak tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyerler de dikkate alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirleyerek Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

f) Kursların kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre sınav ücretini yatıran kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracını seçerek kursiyerlerin sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

g) Milli eğitim müdürlüklerince kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracının kontrollerini yapıp, 14 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 14 kursiyere tamamlayarak veya dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.

ğ) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

h) Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi ile (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda yedek üye belirler. Başkan, üyeleri ve yedek üyeleri belirlerken önceliği Bakanlığın ilçede bulunan öğretmen ve/veya milli eğitim müdürlüğü personeline vererek adlarına "Görevlendirme Formu" (Ek-2) düzenler. Görevlendirilen üyeler arasında "A1", "A2", "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi olan başkan ve üyelerin bulunması halinde bu sertifikaların sınavı için bu başkan ve üyelere görev verir.

ı) Sınavda görev alanların sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerde kimlik belgesini düzenler ve sınav süresince takmalarını sağlar.

i) Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlar.

j) Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev vermez.

k) Sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav uygulamaları ile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

l) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.

m) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.

n) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girerek bir örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de milli eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki bilgileri, Yönetmelik eki "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri"ne (Ek-2) kaydetmelerini bildirir. o) Direksiyon eğitimi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar. ö) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.

p) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav aracının yerine aynı kursun, şartları taşıyan veya başka bir kursun sınav günü eğitim yapılmayan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılabilmesi için tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması halinde durum 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Bakanlığa bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerinden sınav hakları iade edilir.

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri MADDE 7- (1) Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla en az üç yıllık sürücü belgesine sahip (Ek-1) Tabloda belirtilen sayıda maarif müfettişi veya maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi bulunmaması durumunda, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, bunlarında yeterli olmaması halinde ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri de il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilir.

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görev alan maarif müfettişi, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı yürütme komisyonunda ve direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alamaz.

(3) Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenler arasında denetim koordinatörü sınav yürütme komisyonu başkanı ile birlikte görev dağılımı yapılır. Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenler komisyonlara müdahale etmeden sınav başlangıç alanında ve sınav güzergahında, iki araç veya koni arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme ve eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme durumlarının yapıldığı sınav alanında bulunarak;

a) Sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav alanında bulunarak (Ek-4) forma işlemek üzere, sınavda kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının, "H (otomobil)" ve "H (motosiklet)" sınıfları hariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dahil) olup olmadığı, çift fren, çift debriyaj ("A1", "A2", "F", "H (motosiklet)" sınıfları hariç) ve tek direksiyon sistemi ile aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunup

bulunmadığını,

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini,

c) Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını,

ç) Milli eğitim müdürlüğünce imkanlar dahilinde tahsis edilen araçla sınav güzergahında sınav araçlarını takip ederek sınavın usulüne uygun (Yönetmelik eki (Ek-3 ve Ek-4)'de yer alan durumlar) yapılıp yapılmadığını,

d) Sınavla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

f) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

g) Sınavda görevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğini

kontrol eder. Düzenlediği (Ek-4) formu sınav başlamadan önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna veya araçta görevli usta öğreticiye teslim eder.

(4) Sınav başlangıç yeri ile sınav güzergahında geri geri park etme, geri gitme ve eğimli yolda aracı hareket ettirme alanı ile A1, A2 ve H (motosiklet) sertifika sınıfı araçların sınavlarının yapıldığı alan ve gerek görülen diğer alanlarda görevli maarif müfettişleri tarafından; Yönetmelik eki (Ek-3) ve (Ek-4)'de yer alan davranışları kursiyer yaptığı halde sınavı sonlandırmayan komisyonları tespit ederek sınavlarda bir daha görev almamasını teklif ettiklerinin ad ve soyadlarının da yer aldığı "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Denetim Formu" (Ek-3)'ü düzenleyerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere il milli eğitim müdürlüğüne verir.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.

(2) Sınavdan 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunarak:

a) Sınav aracının, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından incelenip uygun görülmesi ve kurs tarafından görevlendirilen usta öğreticinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine göre kimlik tespiti yapılarak (Ek-4) forma işlenir. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin zamanında (Ek-4) formu düzenlememesi halinde bu form kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için sınav yürütme komisyonu tarafından düzenlenir. (Ek-4) form düzenlenmeden o sınav aracı ile sınava başlanmaz.

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini kontrol eder.

(3) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapar.

(4) Sınavını yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu"(EK-3) veya (EK-4)'e göre değerlendirir.

(5) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.

(6) "A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki bölümünde sınav güzergahında sınav araçlarını kurs tarafından temin edilen araçla takip ederek kursiyeri Yönetmelik eki "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu" (Ek-3)'e göre değerlendirir.

Sınava alınmayacaklar

MADDE 9- (1) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyerler hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimi dersi sınavı yürütme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibari ile dört ay sınav hakkı kullandırılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav Ücretleri Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri

MADDE 10- (1) Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl Ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırır. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi

MADDE 11- (1) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

(2) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu ve görevlendirilen şoförün ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.

(3) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından banka hesabında kalan miktarın % 50'si il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılır.

(4) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alan görevlilerin her birine ödenecek net sınav ücreti, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 2 katını geçemez.

(5) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60'ından,

b) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,

c) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi ile bina sorumlusuna en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan şef, mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25' inden,

daha fazla ücret ödenmez.

(6) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.

(7) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri ile kurslar için Bakanlıkça/Valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim- öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10/06/2013 tarihli ve 16915068/10.04/1306898 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ve bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR

1- Sınava girecek kursiyer sayısı 100'e kadar olan sınavlarda sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek bir kişi, bundan sonraki her 100 kursiyer için bir kişi daha,

2- Her 14 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir başkan ve bir üye,

3- Her 250 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir yedek üye daha,

4- Her sınav için (özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini yürüten şef/memura öncelik tanınır.) bir şef, bir mutemet, bir şoför, her 500 kursiyer için bir memur ve her 350 kursiyer için bir şoför daha,

5- Sınav güzergahının başlangıcında resmi okul binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu, bir hizmetli,

6- Her sınavda en fazla iki güvenlik görevlisi,

7- İl Sınav Sorumlusu ilçelerde görev alması halinde bir şoför ve Bakanlık temsilcisi ilçelerde görev alması halinde bir şoför daha

görevlendirilir.

EK'LER İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.