Mülakat facialarına Danıştay engeli: 67 puanla elenen davacıyı haklı buldu!

Mülakat facialarına Danıştay engeli: 67 puanla elenen davacıyı haklı buldu!

Danıştay 12. Dairesi, 24/02/2017 tarihleri arasında yapılan 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımına yönelik sözlü sınava katılan davacı tarafından 67 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vererek iptal etti

İlk derece mahkemesi mülakatı hukuka uygun buldu

Mülakat komisyonu üyelerinin, Yönetmelikte yer verilen usul kurallarına uygun olarak davacıya ayrı ayrı puanlar verdikleri ve ortalama olarak başarılı sayılmak için öngörülen 70 puanın altında puan takdir ettikleri, davacıya her üye tarafından verilen puanlar arasında bariz bir farklılık bulunmadığı ve puanların birbirine yakın olduğu, mülakatların yapısı gereği adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik yapılan yazılı sınavlardan farklı olarak adayların muhakeme gücü, ifade yeteneği, fiziki görünümü, genel kültürü gibi yönlerden mülakat sırasındaki durumlarının değerlendirilmesine yönelik olduğu, mülakat sınavının sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması gerektiğine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği'nde herhangi bir hükme yer verilmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, komisyon üyelerinin takdir yetkilerini anılan Yönetmelik'le düzenlenen usul kurallarına uygun olarak kullandıkları, aksinin davacı tarafından somut bilgi ve belgeye dayanılarak ortaya konulamadığı, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı.

Danıştay: Mülakat hukuka aykırı yapılmıştır

Bu durumda, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/4267
Karar No: 2023/5083

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
13/02/2017-24/02/2017 tarihleri arasında yapılan 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımına yönelik sözlü sınava katılan davacı tarafından, 67 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dosyada yer alan belge ve bilgilerin incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği'nin işlem tarihinde yürürlükte bulunan 9. maddesine uygun olarak oluşturulan mülakat komisyonu üyelerinin, Yönetmelikte yer verilen usul kurallarına uygun olarak davacıya ayrı ayrı puanlar verdikleri ve ortalama olarak başarılı sayılmak için öngörülen 70 puanın altında puan takdir ettikleri, davacıya her üye tarafından verilen puanlar arasında bariz bir farklılık bulunmadığı ve puanların birbirine yakın olduğu, mülakatların yapısı gereği adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik yapılan yazılı sınavlardan farklı olarak adayların muhakeme gücü, ifade yeteneği, fiziki görünümü, genel kültürü gibi yönlerden mülakat sırasındaki durumlarının değerlendirilmesine yönelik olduğu, mülakat sınavının sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması gerektiğine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği'nde herhangi bir hükme yer verilmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, komisyon üyelerinin takdir yetkilerini anılan Yönetmelik'le düzenlenen usul kurallarına uygun olarak kullandıkları, aksinin davacı tarafından somut bilgi ve belgeye dayanılarak ortaya konulamadığı, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
KPSS P113 puan türünden 82,91 puan alarak Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mülakat sınavına girdiği, 67 puan verilerek haksız bir şekilde başarısız sayıldığı, sözlü sınavların kişiye özel uygulamalara yol açtığı, objektiflikten uzak olduğu, sözlü sınavda çıkacak soruların önceden hazırlanmadığı, tutanağa bağlanmadığı, kayda geçirilmediği, sorulara verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun verildiğinin gerekçeleriyle birlikte tutanakta ayrı ayrı gösterilmediği belirtilerek, temyize. Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ: .
DÜŞÜNCESİ: Davacının temyiz talebinin kabulü ile temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca ilk derece Mahkemesi tarafından adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesine rağmen, davacı tarafından temyiz aşamasında yeniden adli yardım talebinde bulunulmuş ise de, aynı Kanun'un 335. maddesinin üçüncü fıkrasında, adli yardımın, hükmün kesinleşmesine kadar devam edeceği belirtildiğinden, davacının temyiz aşamasındaki adli yardım talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY:
13/02/2017-24/02/2017 tarihleri arasında yapılan 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımına yönelik sözlü sınava katılan davacı tarafından, söz konusu sınavda 67 puanla başarısız sayılması üzerine temyizen incelenen bu dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
..

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetiminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetime olanak tanıyacak biçimde tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu durumda, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/11/2013 tarih ve E:2010/2194, K:2013/4094 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Öte yandan, bu kararın davacının sözlü sınavını kazandığı sonucunu doğurmayacağı, bu karar üzerine davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, . tarihinde, kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.