1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündem Maddeleri
Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündem Maddeleri

Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündem Maddeleri

Okullarımızın sene başında yapacağı Öğretmenler Kurulu toplantıları için sitemiz tarafından hazırlanan toplantı gündem maddeleri... Ortaokullar için en ince detayına kadar düşünülmüş ve hazırlanmış toplantı gündem maddeleri...

A+A-
Gündem:
1.Açılış,yoklama,
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3.Yazman seçilmesi.
4.Gündem maddelerine eklenecek husus olup olmadığının sorulması, varsa gündeme eklenip eklenmeyeceğinin görüşülüp karara bağlanması.
5. Mesleki Çalışmalar (İKY 98. Madde)
6-Yıllık çalışma takviminin duyurulması, incelenmesi ve değerlendirilmesi, Anayasamızın eğitimle ilgili (24, 42, 58 ve 59.), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun (2, 3, 4, 5,…,17 ve 43.), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (7,15, 26,…,31. ve 125.) ve 1702 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve değişikliklerinin okunması/incelenmesi
7. Okulumuz öğrencilerinin 2011-2012 Eğitim öğretim yılının akademik başarısının değerlendirilmesi. Bir önceki öğretim yılı başarı durumunun gözden geçirilmesi, başarısızlığın nedenleri ve başarıyı arttırma yolları
8.Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık- Kıyafet Yönetmeliği’nin okunması, öğrenci ve personel kılık kıyafetleri konusunda kuralların hatırlatılması.
9.Sınıf Rehber Öğretmenlerinin belirlenmesi (İKY 76. Madde)
10.Derslerde Atatürkçülük konularının alınması (2104-2488 sayılı tebliğler dergisi)
11.Zaman çizelgesinin açıklanması,
12. 5,6,7ve 8.sınıfların ders dağılımlarının görüşülmesi karara bağlanması.
13. 6,7 ve 8.sınıflarda seçmeli derslerin belirlenmesi seçmeli ders dağılımı.Öğretmen yetersizliğinden dolayı boş geçmesi muhtemel olan derslere girebilecek durumda olan öğretmenlerin istekte bulunması (Ücret kararlarını 6.madde ve 20. maddesi)
14. Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, egzersiz çalışması yapacak öğretmenler.
15. Değişen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi’nin incelenmesi, öğrencilere verilecek Proje Ödevleri, Performans Görevleri vb. hakkında görüşülmesi.
16. Değişen İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ile başarının değerlendirilmesinde İ.Ö.Kurumları Yönetmeliği’nin 32., …, 50. maddelerin incelenmesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ nın 06/12/2007 tarihli Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Teknoloji Tasarım derslerinde ölçme ve değerlendirme, not çizelgelerine esas evrak, ortak sınavlar, vitamin, e-okul sisteminin aktif olarak kullanılması.
17. Müfredat programları, ünitelendirilmiş yıllık planlar, Atatürkçülük konularının dağılım ve işlenmesi, ders planları (günlük planlar) ve öğretmen kılavuz kitabı hakkında görüşülmeler. Şube Öğretmenler Kurulu (İKY 96. Madde) ve Zümre Öğretmenler Kurulu (İKY 95. Madde) toplantı gündem, tarih – saatleri ile bunlara ait tutanaklar ve yıllık planların yönetime teslim tarihinin belirlenmesi.
18. Kaynaştırma Uygulamasına Tabi tutulan Öğrenciler (İKY 32/h, MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 50/j, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 72–74. Maddeleri, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 2008 / 60 Sayılı Genelgesi)
19. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/01/2008 tarihli “Gazete Kupürlerinden Yaralanma” ile ilgili yazılarının incelenmesi.
20.Öğrenci devam – takip işleri ile devamsızlığının ve öğrencilerin ders – törenlere geç gelmelerinin önlenmesi için alınması gereken önlemler ile yapılacak uygulamaların görüşülmesi. Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Sistemi, Öğrenci Bilgelerinin Güncellenmesi, Öğrenci Gelişim Dosyaları ve Öğrenci Gelişim Raporu (İKY Madde 45, Ek -11) gönderme,
21. Derse giriş ve çıkışlar, ders dışında başka bir işle meşgul olmamak, sınıfların düzeni - disiplini ve yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ders işlenişi, ders defterleri doldurulması ve yoklama fişlerinin imzalanması, okulda / sınıflarda öğrenci nöbet hizmetleri (İKY 138. madde), sistemi ve nöbet tutulma biçimi, nöbet görevlerinin yürütülmesi, nöbetçi öğretmenlerin (İKY 71. Madde) görev sorumluluklarının hatırlatılması
22. Türkiye Okuyor / Ankara Okuyor Projesi, Okuma Saati Uygulaması (İÖGM 2005/70 Sayılı Genelge)
23. Bayrak törenleri, kutlanması gereken Milli Bayramlar Önemli Gün ve Haftalar ile görev alacak öğretmenler ile Anma, Kutlama Komitesi ve Tören Komisyonunun seçimi/belirlenmesi.
24. Kurul - Komisyonların ve Üye Seçimlerinin Yapılması
a. Okul Kayıt – Kabul ve Nakil Komisyonu
b. Okul Risk Takip (Okul RİTA) Kurulu
c. İkna Ekibi
d. Web Yayın Ekibi
e. Sınav Sonuçlarını Değerlendirme Komisyonu
f. Bursluluk Sınav Evrakı İnceleme Komisyonu
g. Okul/Sınıf İçi Yarışmalar Komisyonu
h. Yarışmaları Değerlendirme Komisyonu
i. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu (“İKY 113. Madde” (2) asıl (3) yedek üye seçimi (OKÖDY:20,21)
j. Onur Kurulu Başkanlığına (1) asıl (1) yedek üye seçimi (OKÖDY:13);
k. Satın Alma Komisyonuna (2) asil ve (2) yedek üye (İKY 100. Madde)
l. Muayene ve Kabul (Demirbaş Eşya Sayım) Komisyonuna (2) asil ve (2) yedek üye (İKY 101. Madde, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 11. Madde)
m. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına (1) asil (1) yedek üye (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 9. Madde)
n. Sandık Kurulu Rehber Öğretmenliğine (1) asıl (1) yedek üye (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 10. Madde )
o. Okul Öğrenci Kurulu Oluşturulması ve Rehber Öğretmeni Seçimi (İKY 97. Madde)
p. Okul Öğrenci Meclisi Oluşturulması ve Rehber Öğretmeni Seçimi (İKY 97. Madde, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 25 ve 26. Maddeler)
q. Spor Kolu Yönetim Kurulunun Teşekkülü (OSKY:11)
r. Okul Kütüphanesinden Sorumlu Öğretmen (Kütüphane Sorumluları) seçimi
s. Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimini Yapacak Komisyon (T.D. 2529)
t. Eser / Yazı - Yayın İnceleme Kurulu seçimi (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 24. Madde)
u. Stratejik Plan Ekibi – OGYE Üyeleri (İKY 4-i, 99. Maddeleri)
v. Okul Kantini Denetim Komisyonu (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2007/33 sayılı Genelgesi)
w. Okul Zümre Başkanlar Kurulu,
x. Rehberlik ve Danışmalık Ekibi,
y. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu,
z. Psiko-Sosyal Müdahale Ekibi
aa. Okul Sütü Komisyonu
25. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyeleri ve diğer öğretmenlere Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak toplantı tarihinin belirlenmesi. (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 43, …, 52),
26. Öğrenci Kulüpleri - Sosyal etkinlik çalışmaları için, öğrenci kulüplerinin ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi (SEY:7), Danışman Öğretmenlerin görevleri, kulüp çalışma oda/sınıflarının belirlenmesi, Kulüp Temsilcilerinin Seçimi ve Sosyal Etkinlikler Kurulu (T.D. 2569) na danışman öğretmen seçimi (SEY:8) ile Toplum Hizmeti Çalışmaları.
27. TKY uygulamaları, Stratejik Plan ve OGYE ekiplerinin oluşturulması.(İKY 4-i, 99).
28. Okul – Aile Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı, Sınıf ve Okul VELİ TOPLANTILARI tarihlerinin belirlenmesi, öğretmen, öğrenci, veli münasebetleri.
29. Okul aile birliği denetleme kuruluna 2 asil 2 yedek öğretmenin seçilmesi/görevlendirilmesi.(Okul Aile Birliği Yönt. Mad.11)
30. Yıl içi ve yılsonu sosyal/kültürel aktiviteler/etkinliklerin planlanması, kermes veya sınıf etkinlikleri ile tarihleri konusunda görüşmeler.
31. Laboratuarlar, kütüphane, derslikler, diğer ders araç ve gereçleri ile okul bahçesi gibi ortak alanlardan yararlanma, öğretmenler odasının, sınıfların, temiz, tertipli, planlı ve düzenli kullanımı konusunda ortak kararların alınması, dizüstü bilgisayar-projeksiyon, bilişim teknolojileri, internet, baskı/fotokopi kullanımı konusunda gerekli duyuruların yapılması.
32. Toplum hizmetlerinin amacına uygun gerçekleştirilmesi;(Sosyal etk.yönt Md 12-13) Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi (Sosyal etk.yönt Md 13/c)
33. Öğretmenlerin e- okulla ilgili iş ve işlemleri gecikmeye ve tekide gerek kalmadan tamamlamaları.
34. Okul spor kulübü yönetim kuruluna 3 asil 3 yedek üye secimi/görevlendirilmesi (Okul spor kulüpleri yönt.md 11) seçilenlerden birinin başkan seçilmesi
35.Sosyal etkinlik çalışmalarının “sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu ek/7” “sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu ek/8” göre değerlendirilmesi ve sonucun öğrenci dosyasına işlenmesi.( (Sosyal etk.yönt Md 7/h)
36.Okulda çıkarılan dergi, gazete ve yıllıklar ile ilgili inceleme kurulunun kurulması ve çalışmaların yürütülmesi((Sosyal etk.yönt Md 24)
37.Tiyatro sergi,gezi, yarışma vb. faaliyetlere yer verilmesi gerekli onayların alınması(Sosyal etk.yönt Md 20-21) Tiyatro oyun inceleme komisyonunun oluşturulması(Sosyal etk.yönt Md 26/ı)
38.Öğrencilerin ilgi istek ve yeteneklerini geliştirmek için okul içi etkinlikler ,proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmesi bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalara iştirak edilmesi.
39.Öğrencilere verilecek performans ödevi/proje konularının eğitim öğretim programlarına uygun olması öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, çevre ve okul koşullarının göz önünde bulundurulması, ödevlerin/projelerin araştırmayı özendirici olması (İ.Ö.K.Yönt Md 35)
40.Öğrenci başarısını ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği, uygulama birliğini sağlayıcı kararların ortak sınavların planlaması uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması. (İ.Ö.K.Yönt Md 32,33,34,35,36,37,38,39,40)
41.Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması ve ortak uygulanabilir bir karar alınması.( (İ.Ö.K.Yönt Md 25,26,27,28,2930)
42.Yetiştirme ve hazırlık kurslarıyla ilgili görüşmeler.
43. Ders kitabının dışında yardımcı kaynak kullanılmaması
44. Branş öğretmenlerinin özel ve kendi öğrencilerine ücretli ders vermemesi konusu,
45. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti için komisyon oluşturulması
46. Personel izinleri ve raporları.
47.Dilek ve temenniler.
 
Mustafa Yılmaz

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum