Öğretmenlik başvurusu reddedilen Türk-Kazak Üniversitesi mezunu aday davayı kazandı

Öğretmenlik başvurusu reddedilen Türk-Kazak Üniversitesi mezunu aday davayı kazandı

Danıştay 12. Dairesi, 2013 Öğretmen Atama Döneminde öğretmen olarak atanmak için elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen davacının, 40 yaşından gün aldığından bahisle tercih yaptırılmamak suretiyle atanmasının engellenmesine ilişkin işlemin iptali ve iş

Davalı İdare: Türk-Kazak Üniversitesi devlet üniversitesi değildir

Davacının atama başvurularının yapıldığı ilk gün itibarıyla 40 yaşından gün aldığı, Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Devlet Üniversitesi olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Mahkeme: Türk-Kazak Üniversitesi devlet üniversitesidir

Yüksek Öğretim Kurulunun resmi internet sitesinde, Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesinin "Diğer Yükseköğretim Kurumları" başlığı altında "Özel Statülü Devlet Üniversitesi" olarak tanımlandığı, özel statünün, dayanak uluslararası anlaşmadan kaynaklandığı, 23/03/2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu anlaşma uyarınca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesi olduğu anlaşıl

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/1793
Karar No: 2023/468

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
2013 Öğretmen Atama Döneminde öğretmen olarak atanmak için elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen davacının, 40 yaşından gün aldığından bahisle tercih yaptırılmamak suretiyle atanmasının engellenmesine ilişkin işlemin iptali ve işlem nedeniyle uğradığı maddi zararın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/06/2019 tarih ve E:2017/2997, K:2019/5395 sayılı bozma kararına uyularak; Yüksek Öğretim Kurulunun resmi internet sitesinde, Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesinin "Diğer Yükseköğretim Kurumları" başlığı altında "Özel Statülü Devlet Üniversitesi" olarak tanımlandığı, özel statünün, dayanak uluslararası anlaşmadan kaynaklandığı, 23/03/2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu anlaşma uyarınca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesi olduğu anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal kayıpların dava açma tarihinden (16/09/2013) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının atama başvurularının yapıldığı ilk gün itibarıyla 40 yaşından gün aldığı, Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Devlet Üniversitesi olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

2013 Yılı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusunda Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle okutman olarak görev yapanlarda 40 yaş şartının aranılmayacağının düzenlendiği, 40 yaşından gün almadan önce Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde 2004-2013 yılları arasında sözleşmeli okutman olarak görev yaptığı, bu üniversitenin Devlet Üniversitesi olduğu, dolayısıyla yaş şartını sağladığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyize konu Mahkeme kararının işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, yoksun kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Ürünler ve Çiçek Eğitimi Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olmuştur.Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde 2004-2006 yılları arasında sözleşmeli okutman olarak görev yapmış, 2013 yılına kadar İstanbul'da çeşitli ilköğretim okullarında teknoloji tasarım öğretmenliği yapmıştır.
2013 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olmuş, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları branşında atanmak için elektronik ortamda yapmak istediği başvurusu, 40 yaşından gün aldığından bahisle tercih yaptırılmamak suretiyle engellenmiştir.
Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde, 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabilecekleri belirtilmiş; 48. maddesinde de, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar sayıldıktan sonra aynı maddenin (B) bendinin ikinci fıkrasında, kurumların Devlet memurluğuna alacakları kişilerde özel kanunları veya diğer mevzuatları ile özel şartlar arayabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu
işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) fıkrası uyarınca öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
2013 Yılı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusunda; "B. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya; Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla görevlerinden ayrılanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçerek halen öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar, Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra bu görevlerinden ayrılmış olanlar hizmet sürelerine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu işlemin iptaline, ilişkin kısmında 49. maddede belirtilen bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, kararın bu kısmına yönelik temyiz istemi yerinde görülmemiştir.
Kararın, davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin kısmı incelendiğinde;
Davacının atamasının yapılıp yapılmayacağı diğer atama koşullarını taşımasına bağlı olduğundan, atanıp atanmayacağının henüz belli olmaması karşısında, bu aşamada davacının tazmini gereken bir zararından söz etmeye olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, temyize konu Mahkeme kararında, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının kabulü yönünde hüküm kurulmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile İdare Mahkemesi kararının, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA;
2. Kısmen kabulü ile davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin kısmının BOZULMASINA,
3. Dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.