Sağlık Bakanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 6 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2023

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlardan; kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, programcı pozisyonu için sözlü sınav, büro personeli ve diğer teknik hizmet personeli (grafiker) için de yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

2- BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecektir.

3- SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihi: 19 - 22 Aralık 2023

b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4- BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

5) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B) Özel Şartlar:

Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

. Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,

. 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Kameraman pozisyonuna başvurabilmek için;

. Son başvuru tarihi itibarıyla Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf veya Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,

. Son başvuru tarihi itibarıyla kamu ya da özel sektördeki ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman ve/veya kameraman yardımcısı (Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tanımlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü'nde yer alan meslek kodlarından belirlenecektir.) olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Grafiker) pozisyonuna başvurabilmek için;

. Son başvuru tarihi itibarıyla Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,

. 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Programcı pozisyonuna başvurabilmek için;

. Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,

. En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

. 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5- BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, dijital ortamda 20 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu reddedilecektir.

6- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma/mezuniyet belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)

2) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)

3) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir. Adli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar mahkeme kararlarını da sunacaktır.)

4) Kameraman pozisyonu için adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi (e-Devlet kapısından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu da geçerli olacaktır.)

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

8) Programcı pozisyonu için YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği). Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur)

9) KPSS sonuç belgesi.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kameraman pozisyonu için;

Sınava başvuran adayların belgeleri incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınava çağrılacaktır.

Programcı pozisyonu için;

1) Sınava başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Büro Personeli ve Diğer Teknik Hizmet Personeli (Grafiker) pozisyonları için;

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre aranan şartları taşıyan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.