1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Sanayi Ve Teknoloji Uzmanı alınacak
Sanayi Ve Teknoloji Uzmanı alınacak

Sanayi Ve Teknoloji Uzmanı alınacak

Sanayi Ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

A+A-

 

Sanayi Ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, alım yapılacak mühendislik bölümleri, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (60) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 20 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yazılı sınav yapılacaktır.

 

GRUBU

BÖLÜMÜ

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler

 

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  7

Hukuk

 

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  9

İstatistik

İstatistik

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  3

Mühendislik

İnşaat Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  4

Elektrik-Elektronik Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  7

Makine Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

13

Endüstri Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  8

Çevre Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  1

Kimya Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  1

Bilgisayar Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  2

Metalurji Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  1

Mekatronik Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  2

Gıda Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  1

Biyomedikal Müh.

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

GİH

7-8-9

  1

TOPLAM

 

60

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının istatistik bölümü ile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);

-Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdarî Bilimler, İletişim, İşletme ve İktisat Fakülteleri mezunları için P64,

-Hukuk Fakültesi mezunları için P21,

-Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri mezunları için P7,

-İstatistik mezunları için P25,

puan türlerinden (70) veya üzerinde puan almış olmak,

4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (20/10/1977 tarihinden sonra doğmuş olmak),

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular 28 Eylül 2012 günü mesai saati bitimine kadar “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No:154 Personel Dairesi Başkanlığı Kat 7, Oda No:714 - 06510 Çankaya /ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenilen belgelerin yukarıda belirtilen adrese en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Adaylar,

a) Bakanlığımızın internet (www.sanayi.gov.tr) sitesinde yayımlanan Başvuru Formu,

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri yadanoter onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılacak),

ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.

3) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ve Bakanlığımızın duyuru panosunda ilan edilecektir.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanılarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Mühendislik veya Teknoloji fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda gösterilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır.

2) Yazılı sınav konuları;

A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER, İLETİŞİM, İŞLETME VE İKTİSAT GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

B) HUKUK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

C) MÜHENDİSLİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

Ç) İSTATİSTİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sözlü sınav konuları;

Sınav Komisyonunca adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak,

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

4) Yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, giriş sınavı başarı puanı tespit edilecek ve nihai başarı sıralaması alanlara göre (Mühendislik veya Teknoloji fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

D) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Altı adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 11-35 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.