1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (29/11/2016 - 14/12/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Konya ve Çevresi Şehir Tarihi konularında araştırmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Devletler Hukuku

Profesör

1

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri Uluslararası Örgütler ve Küreselleşme alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletme

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Apartman Yapıları ile ilgili çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Arazi Yönetimi

Profesör

1

1

Arazi Toplulaştırma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Su Kalitesi Değerlendirmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Teorisi ve Dinamiği

Profesör

1

1

Kayar Mafsala Sahip Elastik Uzuvlu Robot Manipülatörler ve Giyilebilir Alt Ekstrem Dış İskelet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Organik, Perovksit Güneş Pilleri ve Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Profesör

1

1

Dış Perde Duvarla Güçlendirme konusunda doktora yapmış olmak, Prefabrike Yapılar konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan Yandal uzmanı, Klinik Epidemiyoloji alanında deneyim sahibi olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Romatoloji Yandal Uzmanı olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

1

Kazlarda kaba yem kaynaklarının sindirilebilirlikleri ve büyüme performanslarına etkisi konusunda çalışmaları olmak

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali İktisat

Doçent

1

1

İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanlarından birinde Doçentlik unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Doçent

1

1

Zihin Felsefesinde Bilinç alanında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

1

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı doktora mezunu olmak.

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Kitosanın Schıff Baz Türevlerinin Sentezi konusunda Doktora yapmış olup, Simetrik ve Asimetrik Schiff Bazların sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Çok elektronlu atom ve iyonlarda geçiş olasılığı ve osilatör şiddeti hesaplamaları üzerine doktora yapmış olup, Yasak geçişler ve yaşam süreleri üzerine teorik çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

1

1

Langmuir-Blodgett ince filmlerin gaz sensörü uygulamaları, nanopartikül-protein etkileşimleri ve katı yapıların mikrodesenlenmesialanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Çok parçacıklı sistemlerin kuantum dengesizlik durumlarının incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak ve Nükleer Fisyonreaksiyonları konusunda teorik çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Polistirenin maleik anhidritle kimyasal modifikasyonu konusunda doktora yapmış olup, karboksil grup içeren modifiye polistirenlerinesterleşme ve kondensasyon reaksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

1

Doktorasını Konya Yöresi Düz Dokuma Yaygıları alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Doçent

1

1

XIII. Yüzyılda Anadolu'da hakim olan tasavvuf düşüncelerinin 1980 sonrası Çağdaş Türk Resim Sanatına yansımaları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Doçent

1

1

Bilim Teknolojilerinin işletme performansına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Reklam Araştırmaları

Doçent

1

1

Reklam Tutumu hakkında çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Polistrenlerin Modifikasyonu ve Epoksi Kompozit Malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doçent

1

1

İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanlarından birinde Doçentlik unvanı almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1

Elektromanyetik filtre tasarımı ve yapay zeka yöntemleriyle adaptifkontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Karma Depresyon Alanında çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh.

Doçent

1

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak. Turizm sektöründe bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm Bilim Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Hizmet sektöründe teknoloji yönetimi ve bilişim teknolojileri ile ilgili olarak çalışmış olmak ve yayınları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Besleme

Doçent

1

1

Bitki Fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali İktisat

Yrd. Doç.

2

1

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali İktisat

Yrd. Doç.

2

1

Tarihsel olarak vergi gelirlerinin belirleyicileri üzerine Doktora yapmış olmak.

Çumra Uygulamalı Bilimler YO

Organik Tarım İşletmeciliği

Yrd. Doç.

3

1

Kapilar sulama sistemi ve Hidroponik yeşil yem üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği AnasanatDalı

Yrd. Doç.

1

1

Doktora Çalışmasını 16. yüzyıl Türk Müziği Güfte Mecmuası üzerine yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

Türk Dili bilim dalında Doktora yapmış olmak, Tanzimat Dönemi Basın Dili ve Manzum Sözlükler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Rasyonalite ve Kültürel Haklar konusunda çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı doktora mezunu olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç.

2

1

Örgüt Psikolojisi alanında doktora mezunu olmak.

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak.

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

3

1

Matematiksel Biyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Yrd. Doç.

1

1

Asphodeline cinsi üzerine biyokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

3

1

Özelleştirme ve Finansal etkinlik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Telekominikasyon

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını telekominikasyon alanında yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

Yrd. Doç.

1

1

Sentetik metal ve polibor katkılı bitümlerin mühendislik özellikleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Yrd. Doç.

2

1

Bahçe traktörlerinde kullanılan bazı muharrik lastiklerin yapısal ve işletme özelliklerinin çeki performansına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Yenidoğan Yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Primer İmmun Yetmezlikli Hastalarla ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Farmakogenetiğihakkında çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd. Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

1

ERCP Sertifikası olmak ileri laparoskopik uygulamalarda deneyim sshibi olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Mytomycin-e ile Perikardiyal Adezyonların önlenmesi alanında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Yrd. Doç.

2

1

Multipl Skleroz hakkında çalışmaları olmak

Duyurulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.