1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (21/02/2017 - 08/03/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Mastitis izolatı olan Stafilokokların moleküler biyolojisi üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Hastane işletmelerinde maliyet yönetimi ve kaynak tüketim muhasebesi konularında çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema

Profesör

1

1

Sinema alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (Makine Müh.)

Profesör

1

1

Biflex dişli zincir baklalarında gerilme analizi ve foto elastisitekonularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Futbolda fizyolojik ve fiziksel parametrelerin futbol takımlarında başarıya etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

İskemik kalp yetmezliğinin hücresel tedavisi (kök hücre, düz kas hücresi gibi) ile ilgili deneysel hayvan çalışması yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak Burun Boğaz alanında lazer uygulamaları ve transoralrobotik cerrahi konularında sertifikasyon ve deneyim sahibi olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Profesör

1

1

Bıldırcınlarda canlı ağırlığın kalıtım derecesinin farklı yöntemlerle hesaplanması konusunda çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Profesör

1

1

-

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

-

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarımsal üretim planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarımsal üretimde etkin analizleri çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Pozitivist ve post pozitivist bilim felsefesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Adaptif yapay sinir ağları, biyomedikal sinyal işleme ve yapayzeka konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Ölçme Tekniği

Doçent

1

1

Yersel lazer tarayıcılar alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Fark denklemlerinin çözümleri ve periyodikliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Doçent

1

1

-

Teknik Bilimler MYO

Harita ve Kadastro

Doçent

1

1

Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Mekansal Karar destek sistemleri kurulumu ve uygulaması konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Nörooftalmoloji alanında sertifika sahibi olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doçent

1

1

Beslemenin küçükbaş ruminantların vücut komposizyonunaetkisi konusunda çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

-

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

4

1

-

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

2

1

Sabit grid aralık algoritması ile geliştirilmiş indirgenmiş diferansiyel dönüşüm yöntemi alanında çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Yrd. Doç.

1

1

Televizyonun kültürel etkileri ve medya güvenilirliği konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Yrd. Doç.

1

1

Toplumsal cinsiyet temsili konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Yrd. Doç.

1

1

Gayrimenkul piyasaları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Sosyal hizmet alanında yapmış ve Sosyal Hizmette Empati çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Futbol ve basketbol sporcularında inek kolostrumu kullanımınınimmunglobulinler, mineraller ve vitamin düzeyleri ile vücut kompozisyonlarına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes veListeria monocytogenes'in PFGE ile Genotiplendirilmesikonusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Süt ve Süt Ürünlerinde Karnitin Düzeyleri alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Yrd. Doç.

4

1

Alüminyum Köpük Isı Değiştiriciler alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

2

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıp Doktoru olmak, Mikro organizmalarda virulansla ilgili moleküler çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Hububat teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

144

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.