1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (12/04/2017 - 27/04/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doçentliğini almış olmak

Teknoloji Fakültesi

İmalat ve Konstrüksiyon

Profesör

1

1

İmalat konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Doçent

1

1

Doktora tezini Postmodern Sürece Klasizmin Yansımaları alanında yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Görsel Tasarım ve Reklam Grafiği

Doçent

1

1

Reklam Paylaşım Motivasyonları konusunda çalışmaları olmak

İletişim Fakültesi

Reklam Araştırmaları

Doçent

1

1

Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisi konusunda çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Doçent

1

1

Anadolu Minareleri konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Mineraloji-Petrografi

Doçent

1

1

Konya yöresi Neojen yaşlı volkanik ve lamprofirik kayaçlarının jeokimyası ve petrolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Ölçme Tekniği

Doçent

1

1

GNSS verilerinin işlenmesi, heyelan izleme, IGS ve jeodezik ağlar alanında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Doçent

1

1

Dolgu duvarlı çelik çerçevelerin davranışları üzerine doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YO

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Akşehir MYO

Bahçe Tarımı

Yrd. Doç.

1

1

Bağcılıkta Organik Uygulamalar konusunda araştırma yapmış olmak

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yrd. Doç.

2

2

İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak

Cihanbeyli MYO

Otomotiv Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Ekolojik Bileşenli Kompozit Malzemelerin Optimizasyonu, üretimi ve Performans Karakteristiklerin Deneysel Analizi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Alman Dil Bilimi

Yrd. Doç.

1

1

Türkçe ve Almanca’daki Dil Değişimi hakkında çalışma yapmak

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Gelişim Psikolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Türk Solu ve Din İlişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dil Bilimi

Yrd. Doç.

1

1

Yapılandırmacılık’a Özel Gönderi de Bulunarak Süreçsel ve Etkileşimsel Modellerin İngiliz Dili Eğitiminde Okuma Becerilerini Geliştirmesindeki Rolü hakkında çalışma yapmak

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

II. Dünya Savaşı Sonrası İngiliz Romanında Realizm Konusunda çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

1

1

Anadolu’daki Son Cumhuriyet Dönemi Portreleri hakkında çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

1

1

Kilikya Bölgesi Demir Çağı ve İsauria Bölgesi Hellenistlik Roma Seramiği hakkında çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Klinik Psikolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar ile Evlilik Uyumu İlişkisinin Yordanması konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Rus Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Postmodern Kahramanların Rus Edebiyatındaki Tesessümü hakkında çalışma yapmak

Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

3

1

Pozitivist ve Post-Pozitivist Bilim Felsefesi üzerine çalışması olmak

Edebiyat Fakültesi

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi

Yrd. Doç.

2

1

En az 5 yıl Sanat Tarihi Arkeolojik Kazı tecrübeli olmak

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Modern Türk Tiyatrosunda Mitoloji hakkında çalışma yapmak

Fen Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yrd. Doç.

2

1

Bilgisayar Virüslerinin Matematiksel Modellenmesi üzerine çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

18. yüzyılda Konya'nın Mali Yapısı ve Merkez Maliyesi ile İlişkisi Konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

3

1

Uluslar arası İlişkilerde Egemenlik Konusunda doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

1

1

Yenilik Stratejilerinin Pazarlama Politikası Üzerine Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletme

Yrd. Doç.

2

1

Sosyal Medya Bağımlılığı alanında çalışmalar yapmak

İslami İlimler Fakültesi

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Yrd. Doç.

2

1

Alanında doktora yapmış olmak

Karapınar Aydoğanlar MYO

Özel Güvenlik ve Koruma

Yrd. Doç.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Yapı Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Jet Grout Kolonların Performansı ile Prefabrik Betonarme Binaların Yangın Performansı Üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Montessori Yönetimi konusunda yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi

Yrd. Doç.

1

1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış, Sağlık Okur Yazarlığı ve Hasta Güvenliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Yrd. Doç.

1

1

Malzeme Mühendisliği mezunu, Tahribatsız Muayene konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Bilimler MYO

Emlak ve Emlak Yönetimi

Yrd. Doç.

3

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve konut sektöründe kapitalizasyon oranının belirlenmesi alanında çalışma yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Yrd. Doç.

1

1

Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Liderlik Stili Algıları ve Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeyi alanında çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

2

1

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak. UEFA B Futbol Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yrd. Doç.

1

1

Esp-r bina enerji simulasyon yazılımı kullanılarak konutların enerji tüketimleri alanında araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

KOAH ve Kemik Demineralizasyonu İlişkisi Alanında çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd. Doç.

3

1

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.