1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Şube Müdürlüğünde 3 Farklı Uygulama
Şube Müdürlüğünde 3 Farklı Uygulama

Şube Müdürlüğünde 3 Farklı Uygulama

Şube Müdürlüğünde 3 Farklı Uygulama

A+A-

AYNI ÜLKE, AYNI KONU , ÜÇ FARKLI BAKANLIK,

İKİ FARKLI HUKUK UYGULAMASI

 

T.C. MİLLİ EĞİTİN BAKANLIĞI- T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI-

T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

           

Ülkemin Dört faklı bakanlığında Özetle ( Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik maddeleri ile yapılan Atamaların iptal edilmesi )uygulaması

 

T.C. MİLLİ EĞİTİN BAKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA SÜRECİ)

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 Resmi gazete sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Bakanlar Kurulunun bu çerçeve yönetmeliği doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 12 Ekim 2013 tarihinde 28793 sayılı Resmi Gazetede “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16.04.2014 tarihinde sadece Sözlü(Mülakat) puanına göre 1709 şube müdürlüğü ataması yapılmıştır.Ancak atamalar yapılmadan önce Sendikalar tarafından sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili yönetmelikler Danıştay nezdinde davaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. 

Danıştay 5.Daire, Danıştay 2. Daire, Ankara Bölge idare Mahkemesi 1.kurul, Diyarbakır Bölge İdare mahkemesi, Aksaray Bölge İdare Mahkemesi, Ankara 4.idare mahkemesi, Ankara7.idare mahkemesi, Ankara 9.idare mahkemesi, Ankara 17.idare mahkemesi kararlarında

TÜRK MİLLETİ ADINA;

1709 Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğine ve Atamaların iptal edilerek Aritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi gerektiğine karar vermiştir.

 

MEB’deki hukuk süreci ve yargı kararlarıyla birebir aynı olan diğer iki  bakanlıktakihukuk süreci ( Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik maddeleri ile yapılan Atamaların iptal edilmesi ) uygulamaları

T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI(YURT-KUR MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ)

MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ İLE AYNIDIR

27.3.2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe

MADDE 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına;

a) (e) bendinde yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları”,

b) (g) bendinde yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ilçe müdürü kadrolarına,”,İbareleri eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin ikinci fıkrası, atama işlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolar yönünden genişletilmiştir.

Bu maddenin iptali istemiyle Büro-İŞ Sendikası tarafından açılan davada Danıştay 5.Dairesi Esas 2013/7956 sayılı kararında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen sınavsız yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların dayanağı Yönetmelik hükmünün Danıştay 5. Dairesince yürütmesinin durdurulduğundan bahisle, anılan yargı kararı uygulanarak sınavsız yapılan yurt müdürü atamalarının iptal edilmesi istemiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 14.04.2014 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Yurt-Kur tüm girişimlere rağmen sınavsız yurt müdürü atamaları iptal edilmediği gibi başvuruya da cevap verilmemiştir.

Bunun üzerine konu yargıya taşınmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesince sınavsız yapılan yurt müdürlüğü atamalarının yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi “…yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca yargı kararının aynen ve gecikmeksizin uygulanmasının zorunlu olduğu, Danıştay ve idare mahkemelerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının da işlemi veya düzenleyici işlemi tesis edildiği tarihten itibaren hukuka aykırı kıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı idarece;

Danıştay Besinci Dairesi kararı sonrası hukuka aykırı hale geldiği tartışmasız olan 32 adet yurt müdürü atamasının iptal edilerek mevzuata uygun bir şekilde yeniden atama yapılması gerekirken, davacı Sendikanın Danıştay Besinci Dairesi kararının uygulanarak atamaların iptal edilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı bu yöndeki 14.04.2014 tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemde, Anayasanın 138. maddesi ile 2577 sayılı Yasanın 28. maddesine ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İlgili İdare tarafından Karar Bölge idare mahkemesine itiraz edilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından(Türk Eğitim-Sen tarafından sınavsız yurt müdürü atamalarına cevaz veren yönetmelik maddesinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasından bahis ile yargı kararının uygulanması ve yapılan tüm atamaların iptali için açılan davada, alınan yürütmeyi durdurma kararına karşı idare tarafından yapılan İTİRAZ RET EDİLMİŞTİR,

T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI(SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ)

(MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ  VET.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞYURT-KUR MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ AYNIDIR)

Dava Süreci: 27.3.2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliktedeğişiklik yapılarak sosyal güvenlik merkez müdürü kadrolarına yapılan atamalar yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı. Sonrasında SGK yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de bu kadrolar "sınavsız" hale getirilerek atamalar yapıldı.

 Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği ilk olarak genel yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Türk Büro-Sen'in konuya ilişkin açmış olduğu davalarda hukuka ve mevzuata açıkça aykırı olan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, Danıştay 5. Dairesinin 02.10.2012 tarihli ve 2012/4710 E. sayılı kararıyla bildirildi.

 Ardından Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği, kurum yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yapılan atamaların iptali için ikinci bir dava daha açtı. Danıştay bu davada da derneği haklı buldu.

Danıştay 2. Dairesi’nin Esas 2012/8946 kararında, SGK’de yönetmelik değişikliğinden önce 34, yönetmelik değişikliğinin ardından da 134 sosyal güvenlik merkezi müdürü ataması yapıldığına dikkat çekilerek,

Sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına "salt takdir hakkına dayalı" atama yapıldığını belirten Danıştay, hukuka aykırılık vurgusunda bulundu. Danıştay, sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerine yapılan tüm atamaları iptal etti.Hatırlanacağı üzere, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu, genel görevde yükselme yönetmeliği kapsamından çıkarılmış ancak bu değişiklik Danıştay tarafından iptal edilmişti. Danıştay 2. Dairesi’nin Esas 2012/8946 kararında ,yapılan tüm atamaların iptaline karar verdi.İ

Her ne hikmetse Milli Eğitim Bakanlığı ; iş MEB şube müdürlerine gelince.

Kendi yönetmeliğinin kaynağını oluşturan Tüm kamu kurum ve kuruluşların görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmeliğe (Başbakanlık Genel yönetmeliğine ) 06/03/2014 tarihinde 2013/8367 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı verilmişken ve kendi görevde yükselme ve unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğin sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili yönetmelikte TEÇ SEN tarafından Danıştay 2.Dairesine dava açılmışken ;

Bile bile yangından mal kaçırırcasına 16/04/2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır. Ayrıca MEB’in görevde yükselme ve unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğin (sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi) Danıştay 2. Dairesi tarafından Henüz atanan şube müdürleri görevine başlamamışken 29/04/2014 tarihinde 2013/10363 Esas sayılı kararıyla yürütmesi durdurulmuştur.

Kaldı ki Tüm kamu kurum ve kuruluşların görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmeliğin (Başbakanlık Genel yönetmeliği )esas olduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşların yönetmeliklerini bu genel yönetmeliğe uygun olarak hazırladıkları ve atamaya esas teşkil eden sözlü / mülakat puanı esas alınarak atama yapılması maddesinin   06/03/2014 tarihinde  yürütmesinin durdurulduğunubile bile  tam 40 gün sonra 16/04/2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır.

Tek bir yargı kararının olması bile uygulanması için yeterliyken, sayısı 100’ ü bulan yargı kararlarının uygulanabilmesi için daha kaç tane yargı kararına ihtiyaç vardır? 

 

DELİLLER :

1. Danıştay 5.Dairesinin06.03.2014 tarihinde 2013/8367 Esas sayılı kararı(Ek.1)

2.Danıştay 2.Dairesinin29/04/2014 tarihinde2013/10363 Esas sayılı kararı (Ek.2)

3. Ankara Bölge İdare mahkemesini 1.Kurulunun 2015/364Y.D. İtiraz  kararı (Ek.3)

4. Danıştay dava daireleri genel kurulu 1966-473 sayılı kararı. (Ek.4)

5. Danıştay 3. Dairesinin 22.11. 1978 gün ve E. 1978/1158, K. 1978/1213 sayılı kararı. (Ek.5)

6. Danıştay 3. Dairesinin 09.03.1978 gün ve E. 1978/151, K. 1978/199 sayılı kararı.(Ek.6)

7. Danıştay 2.Dairesinin Esas No 2007/2022 ve 2007/2076  sayılı kararları.(Ek.7)

8. Danıştay 5. Dairesinin 28.05.1991 gün ve E.1990/1559, K. 1991/972 sayılı kararı.(Ek.8)

9.Ankara 10.idare mahkemesinin  06.08.2014 gün ve 2014/1232 sayılı kararı.(Ek.9)

10. Ankara Bölge idare mahkemesi 1.kurulunun 2014/5897 Y.D. itiraz No lu kararı.(Ek.10)

11.Ankara 11.idare mahkemesinin 13.08.2014 gün ve 2014/1221 sayılı kararı.(Ek.11)

12. Ankara Bölge idare mahkemesi 1.kurulunun 2014/6231 Y:D.itirazNo lu kararı.(Ek.12)

13. Ankara 4. İdare mahkemesinin  27.11.2014 gün ve 2014/… sayılı kararı.(Ek.13)

14. Ankara 9.idare mahkemesi tarafından  Esas 2014/1556 Karar 2015/47 sayılı kararı.(Ek.14)

15.Ankara 9.idare mahkemesi tarafından  Esas 2014/1627 Karar 2014/885 sayılı kararı.(Ek.15)

16.Ankara 14. İdare Mahkemesi Esas 2014/1252 sayılı kararı (Ek.16)

17.Danıştay 5.Dairesi Esas 2013/7956 sayılı kararı (Ek.17)

18. Danıştay 5. Dairesinin 02.10.2012 tarihli Esas 2012/4710  sayılı kararı(Ek.18)

19. Danıştay 2. Dairesi’nin Esas 2012/8946 kararısayılı kararı (Ek.19)

20. Her türlü yasal delil.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
16 Yorum