TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

7281 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

KANUN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7281 Kabul Tarihi: 18/2/2021

MADDE 1 - 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "olanlara," ibaresi "olanlar ile dost ve müttefik ülkelerle imzalanan askeri anlaşmalar ve protokoller kapsamında tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimini yapmakta olan yabancı uyruklulara hizmette bulundukları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi" ibaresi "25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 24 üncü maddesi" şeklinde ve "kabul edilecek bir özrü olmadan," ibaresi "söz konusu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin (ç) fıkrasının (I) işaretli bendinde yer alan "Subay ve askeri memur ve gedikliler" ibaresi "Subay, askeri memur, gedikliler ve uzman erbaşlar" şeklinde değiştirilmiş, bende aşağıdaki (16) numaralı alt bent ve (e) fıkrasına (II) işaretli bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (III) işaretli bent eklenmiştir.

"16- Uzman erbaşlar 55"

"III- Uzman erbaşlardan;

1- 60 yaşını geçmemek kaydıyla,"

MADDE 4 - 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman jandarma ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereğince Devlet memuru olarak istihdam edilip emekliliğe hak kazananlar dahil" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 104 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri genel bütçeden karşılanır."

MADDE 6 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "subaylığa engel hali görülenler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 - 926 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir."

"Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur."

MADDE 8 - 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığı ve" ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "birinci hukuk müşaviri" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine "dış kaynaktan alınanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan "23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu" ibaresi "ilgili mevzuat" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "disiplin amirleri değildirler." ibaresi "disiplin amiridir." şeklinde değiştirilmiştir.

"f) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan komisyonda üyelik görevini yerine getirmek,"

MADDE 9 - 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine "hali görülenler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler" ibaresi eklenmiş, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya yedinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir."

"Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur."

MADDE 10 - 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman jandarma," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 11 - 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden" ibaresi "bütçesinden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - 926 sayılı Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının altıncı paragrafında yer alan "Sağlık hizmetleri" ibaresi "Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 38 - Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilir."

MADDE 15 - 926 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 43 - 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında, sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile Devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da göz önünde bulundurularak) ve diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına (Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere; ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda; ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1.000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir."

MADDE 16 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"EK GEÇİCİ MADDE 99 - 1993 (dahil)-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 109 uncu madde kapsamında astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülür. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu madde hükümleri uygulanır."

MADDE 17 - 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun adı "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun" şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanların" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya "Türkiye Emekli Astsubaylar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 - 2847 sayılı Kanunun mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasının "Muharip Gazi" ve "Malül Gazi" tanımlarında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 - 2847 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinden" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar," ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar," şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ayrılan veya sözleşmesini yenilemeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az on yıl görev yapmış olanlar,"

MADDE 20 - 2847 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri ilgili mülki amire verilir. Mülki amir İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler. Bu Kanuna ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık ve noksanlık bulunmaz ise dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilir ve kayıt tarihinde tüzel kişilik kazanır.

Tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara, İçişleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına tebliğ edilir."

MADDE 21 - 2847 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,"

MADDE 22 - 2847 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik" ibaresi "2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya "ayırma işlemine tabi tutulanlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleşmeleri feshedilenler ile kamu görevinden çıkarılanlar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 - 2847 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yayımı tarihini müteakip;

a) Milli Savunma ve İçişleri Bakanları ilk genel kurul toplantısını gerçekleştiren uzman erbaş derneklerinin yönetim kurullarından bir ay içinde, yeni kurulacak derneğin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut sayısı yediden az olursa, yetkili Bakanlar kurucu heyetleri doğrudan oluşturur.

b) Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanunu ve bu Kanunda öngörülen esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneğin tüzüğünü hazırlayıp iki ay içinde ilgili mülki amire vermek zorundadır. Mülki amir İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler ve 3 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis eder.

Mevcut dernekler, birinci fıkra hükümlerine göre yeni derneğin kurulma işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayıp üyelerinin yeni kurulan derneğe intibak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak derneğe intikali veya tüzüklerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirme hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal varlıkları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarınca bu Kanuna göre kurulan derneğe intikal ettirilir.

Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından ikinci fıkra hükümlerine göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımını izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilir."

MADDE 24 - 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 7 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "Milli Savunma Bakanının" şeklinde, birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek," ibaresi "hazırlıkları ile ilgili faaliyetlerini diğer bakanlıklarla koordine etmek" şeklinde, (4) numaralı bendinde yer alan "öneride" ibaresi "teklifte" şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan "personeli" ibaresi "personelin" şeklinde, "muvafakatiyle" ibaresi "oluruyla" şeklinde, "silah altına almak." ibaresi "silah altına alınmasını sağlamak," şeklinde değiştirilmiş ve ikinci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 - 2941 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 7/A - Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak,

2. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak."

MADDE 26 - 2941 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı "Diğer Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları:" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 - 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "elliiki yaşına girdikleri yıla" ibaresi "8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen yaş haddine" şeklinde ve üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "bu Kanunda" ibaresi "5434 sayılı Kanunda" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Uzman erbaşlar yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilirler."

"Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (e) fıkrasında düzenlenen yaş sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler."

"Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip 5434 sayılı Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilir."

MADDE 28 - 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından" ibaresi "ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanırlar. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanır. Bunlardan; istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilirler."

MADDE 29 - 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır.

Ayrıca 5 inci maddede 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde aylıkları ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin uzman erbaş olarak görev yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır.

Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Yukarıdaki fıkralar kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından yirmi dört eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir."

MADDE 30 - 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "bir ayı aşmamak üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının harekat, salgınla mücadele vb. ihtiyaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar resen" ibaresi, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilir."

"Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor, tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilir. Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekat için hazırlık yaptığı, harekatın icrasına başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği, harekatın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekat muharebe hizmet desteğinin sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin bir buçuk (1,5) katı alınır."

MADDE 31 - 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dahilinde Bakanlıkça tespit edilir."

MADDE 32 - 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi ", uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunları istihdam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 - 5143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - Bu Kanun kapsamına giren personele ilk nasıplarında, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi ile yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresini ve uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamalarını müteakip yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve ilgili kıyafet yönetmeliğine göre mali imkanlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 34 - 5143 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi ", Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 - 5143 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7 - Bu maddenin yayımı tarihinde uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir."

MADDE 36 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesine "yemin ettikleri tarih arasında" ibaresinden sonra gelmek üzere ", devre kaybeden askeri öğrenciler ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri devre kaybettikleri sürelerde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37 - 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasına "başlangıç eğitimine başladıkları tarih" ibaresinden sonra gelmek üzere ", devre kaybeden askeri öğrenciler ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin genel sağlık sigortası bildirimi devre kaybının başladığı tarih" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 - 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz."

MADDE 39 - 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır."

MADDE 40 - 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin askerlikleri üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenir."

MADDE 41 - 7179 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her yılın ilk mesai günü" ibaresi "döviz miktarının yatırılacağı gün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42 - (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun;

a) 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan "diğer hususlar" ibaresi "diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibareleri "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "Milli Savunma Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "ile Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bentte yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun;

a) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı tarafından" şeklinde, ikinci fıkrasının (II) numaralı alt bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca onaylı" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 89 uncu maddesinde yer alan "kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve bu Kanun kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir."

d) 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "personelinden general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara" ibaresi "personeline" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 196 ncı maddesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 200 üncü maddesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 35 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtibari rütbe; yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilir."

(3) 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "tespit edilir" ibaresi "belirlenir" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanır."

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanının görüşlerini de dikkate alarak" ibaresi "Milli Savunma Bakanının görüşlerini de alarak" şeklinde ve (6) numaralı bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca müştereken tespit edilen" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca onaylanan" şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığı tarafından" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

(7) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 44 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.