Yönetici görevlendirmede doğrular, yanlışlar

Yönetici görevlendirmede doğrular, yanlışlar

MEB yönetici görevlendirmelerinde 4 yıl değişimi, MEB'İn Yöneticilik Değişikliğinde Yaklaşım Doğru Yöntem Yanlış

MEB yönetici görevlendirmelerinde 4 yıl değişimi, MEB'İn Yöneticilik Değişikliğinde Yaklaşım Doğru Yöntem Yanlış

MEB Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaparak yürürlüğe koydu. Yapılan değişikliklerin değerlendirmesini daha önce yapmıştık.

Değişiklik öncesinde bir yönetici bir kurumda 4 yıllığına görevlendirilecek ve 4 yıl sonra müdürler sözlü sınava, müdür yardımcısı ve başyardımcılar da yazılı sınava girmek zorunda kalacaklar ve sınava girip başarılı olsalar bile aynı kurumda tekrar görev yapmaları neredeyse imkansızdı.

MEB bu noktada bir yaklaşım ortaya koyarak aynı kurumda 8 yıla kadar çalışılabilmesi için değişikliğe gitmiştir.

Yaklaşım doğrudur çünkü bir kurumda 4 yıl çalışacak, geleceği belli olmayan bir yöneticiden verim beklemek çok da mantıklı değil. Kaldı ki her 4 yılda bir aynı kişileri sınava sokmak da anlamlı değil. MEB'in; yaptığınız sınav neyi ölçmektedir ? sorusunu öncelikle cevaplandırması gerekir. Müdür yardımcısı olmak için asgari sorulan konuların bilinmesi amaçlanıyorsa bu sınavdan başarılı olmuş insanları 4 yıl sonra yeniden sınava sokmanın izah edilebilir tarafı yoktur.

Değişiklikle; müdürler için ise her 4 yılda bir sözlü sınava devam ediliyor ve sözlü sınavda başarılı olanlardan aynı okulda 8 yılını tamamlamak isteyenlere ilave 8 puan veriliyor. 8 puan gerçekten önemli bir puandır fakat idare istedikten sonra bunu çok rahat bertaraf edebilir.

Söylediğimiz gibi MEB'in aynı kurumda süre uzatımı için kolaylık sağlaması yönündeki yaklaşımı doğrudur...

Fakat Yöntem Yanlış.

Bir okul müdürünün süresi uzatılacaksa MEB'in daha önce ortaya koyduğu fakat uygulamada işin suyunu çıkardığı okul içi ve okul dışı paydaşların değerlendirmesi yöntemini kullanabilir. Bunun için örneğin geçmişte olduğu kadar karmaşık olmayacak şekilde basit bir usulle okul içindeki tüm öğretmenler, kadrolu diğer çalışanlar, aile birliği temsilcisi, öğrenci temsilcisine;

- Öğretmen, veli ve öğrenci ile iletişimi 10 puan

- Sağlıklı, temiz okul ortamını yaratmaya yönelik çalışmaları 10 puan

- Okul ve öğrenci başarısı, sosyal etkinlikler ve projelerle ilgili çalışmalar 10 puan

- Kurumu temsil derecesi 10 puan

- Mevzuat ve teknoloji bilgisi 10 puan

(Bu kriterler çokça tartışılmadan yazıldığından değiştirilebilir.)

Şeklinde basit ve 5 kritere dayalı tüm paydaşların değerlendirmesi alınabilir ve bu değerlendirmelerin aritmetik ortalaması okul içi paydaş puanı olarak konulabilir.

Aynı şekilde 25 puandan oluşan okul dışı (İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü puanlarının ortalaması) ile kurumu denetleyen maarif müfettişinin yapacağı 25 puanlık değerlendirmeden oluşan puanların toplamı alınabilir.

Bu şekilde çıkacak toplam puan sonrasında (iç paydaştan en az 30 puan almak şartıyla) 60 ve üstü puan alanların görev süreleri 4 yıl uzatılabilir. Bu yöntem 4 yıl sonunda sözlü sınava tabi tutmaktan daha mantıklı ve anlamlı olacaktır.

Bu bir öneri olup değiştirilebilir ya da geliştirilebilir.

Müdür yardımcıları için belirlenen okul müdürünün inhası yöntemindeki yaklaşım da doğru kabul edilebilir. Müdür yardımcılarına da tekrar yazılı sınav uygulamak çok doğru bir yaklaşım değildi. Fakat;

Evet kocaman bir FAKAT koyup devam edelim:

MEB'in öncelikle hukuk çizgisine girmesi gerekiyor. Çünkü MEB savrulmuş gidiyor. Yargı kararlarının ardı arkası kesilmediği gibi yargı kararını uygulamamak ya da uygulamış gibi görünmekte sabıkası artıyor.

Bu nedenle MEB'in yönetici görevlendirmeleri konusunda öncelikle;

MEB 2014 süreci ile başlayan ve yargı kararlarına rağmen hakları teslim edilmeyen yöneticilerin haklarını teslim etmeli. İDDK kararı sonrası ortaya çıkan duruma göre;

- 6 ayını doldurmayan ilçe yöneticilerinin yaptığı değerlendirmeleri yok sayarak yeni hesaplamaya göre barajı geçenlerin hakkını teslim ederken baraj altında kalanların görevine son vermelidir.

- Dava kazananları yeni yönetmeliğe göre sözlü sınava almaktan vazgeçerek hukuk garabetine son vermelidir.

- Müdür inhası ile görevlendirilen müdür yardımcılarının (başyardımcılar dahil) görevine son vererek sınava girmelerini sağlamalıdır.

İşte bu yapılırsa; yukarıda olumlu bulduğumuz yaklaşım anlam kazanabilir ve her türlü görevlendirme yöntemi tartışılabilir.

Sendikalar dava açmaya başladılar:

MEB kayırmaya yönelik düzenleme ve tavırlara devam ettikçe sendikalar da yönetmelikleri yargıya taşımaya devam etmektedirler. Devam da edeceklerdir.

Türk Eğitim Sen Yönetmelik değişikliğine dava açtığını şu şekilde duyurdu:

"Bilindiği üzere, 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 6., 24. ve 26. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 06.10.2015 tarihli yönetmelikte müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde yazılı sınav şartı aranmakta iken, hala bu görevleri yapmakta olan kişilerin görev süresinin uzatılması için yazılı sınav şartının kaldırılmış olmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır(!)

Türk Eğitim Sen olarak, 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 2. maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 24. maddesine eklenen 5. Fıkranın ve aynı yönetmeliğin 26. maddesinin değiştirilen 3. Fıkrasının iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktayız."

Anadolu Eğitim Sen ise şu şekilde:

"Danıştay tarafından bazı maddeleri bakımından yürütülmesi durdurulmuş ve 6.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı R.G.'deyayımlanarak yürürlüğe girmiş olan MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğe dayalı olarak görevlendirilen okul ve kurum müdürlerine, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına ayrıcalık tanıyan ve 27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir Yönetmelik değişikliği ile Danıştay Kararları etkisiz hale getirilmiştir.

MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 26 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine yönelik değişiklik ile halen görevde bulunan okul ve kurum müdürleri ile kurucu müdürlere diğer adaylar karşısında sekiz puanlık bir ayrıcalık ve avantaj tanınmış olup bu değişikliğin amacı 20.03.2016 tarihinde yapılacak olan Yönetici Sınavının sonuçları şimdiden sembolik hale getirilmiştir.

MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de 657 sayılı yasanın 3. Maddesi ile düzenlenmiş olan liyakat ve kariyer ilkelerine, Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan eşitlik ilkesine ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2014 gün ve YD İtiraz: 2014/1151 sayılı yürütmenin durdurulması kararına aykırı olacak şekilde; halen görev yapmakta olan ve görevlendirilmelerine ilişkin işlemin hukukla aykırılığı Danıştay tarafından tespit edilmiş olan yandaş yöneticilerin görevlendirilmelerinin dört yıl daha uzatılmasının yolu açılmıştır.

Sendikamız bu hukuksuzluk karşısında sert tepki göstermiş ve değişikliğe ilişkin yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" in 2 ve 3. Maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştır."

Diğer sendikalarda da benzer çalışmalar olması muhtemeldir. Sendikaların en büyük sınavı aslında İDDK kararının uygulanmaması noktasında verilen mücadelede yatmaktadır.

Bu konuda çalışmalar yapılsa da bilindiği üzere hukuk müşavirliğinin birbiriyle uyuşmayan, hukuken izahı mümkün olmayan görüşleri dayanak yapılarak valiliklerce uygulama yapılmamaktadır.

Valilikler diyoruz çünkü atama pardon görevlendirme yetkisi valiliklerdedir ve uygulama noktasında sıkıştırılması gereken onlardır.

Sendikaların da valiliklerin bu yetkisinden hareketle belki de her il de yapılan görevlendirmelerin geri alınması için hukuki mücadele vermeleri, davaları iller nezdinde açmaları gerekir.

MEB olası iptallerde mevcut yöneticileri mağdur edecektir bu nedenle onların sınava girememeleri noktasındaki yaklaşımı ile özellikle müdür inhası ile görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesini yeniden gözden geçirmelidir.

Aksi halde mağdur olan onlar olacaktır.Kaldı ki bu durumda 20 Mart 2016 da müdür yardımcılığı sınavı açmanın bir anlamı yoktur. Çünkü İllerde münhal yöneticilik neredeyse kalmamıştır.

Maksut BALMUK

 
Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum