1. HABERLER

  2. Dershane taslağı İHL ve Meslek Liselerini vuracak
Dershane taslağı İHL ve Meslek Liselerini vuracak

Dershane taslağı İHL ve Meslek Liselerini vuracak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dershanelerin kapatılmasına yönelik hazırlattığı taslak tartışılıyor.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel dershaneleri kapatma hazırlığı en büyük darbeyi imam hatip liseleri, ticaret liseleri ve meslek liselerine vuracak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2013 yerleştirme sonuçları da bu gerçeği gözler önüne seriyor. Sonuçlar imam hatiplerin de içinde olduğu meslek liselilerin üniversiteye yerleşmede genel lise ve Anadolu liselerinin çok gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.  

İşte o kara tablo

Bu yıl 877 bin Ge­nel Li­se öğ­ren­ci­si­nin 167 bi­ni (Yüz­de 19.1’i) dört yıl­lık ve da­ha faz­la eği­tim ve­ren li­sans prog­ram­la­rı­na yer­leş­ti. 196 bin Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si­nin 107 bi­ni (Yüz­de 54.9’u), 31 bin öğ­ret­men li­se­si öğ­ren­ci­si­nin de 18 bin 660’ı (Yüz­de 59.7’si) ay­nı şe­kil­de li­sans prog­ram­la­rı­na yer­leş­ti. Fen Li­se­le­ri, Özel Fen Li­se­le­ri ve ya­ban­cı dil ağır­lık­lı özel li­se­ler de li­sans prog­ram­la­rı­na yer­leş­me­de yüz­de 50 ile yüz­de 60 ara­sın­da ba­şa­rı oran­la­rı­na ulaş­tı. Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­le­ri ise yüz­de 79.8 gi­bi bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı.

RAKAMLAR TERSİNE DÖNDÜ

An­cak ay­nı par­lak tab­lo İmam Ha­tip Li­se­le­ri, En­düs­tri Mes­lek Li­se­le­ri, Tek­nik Li­se­ler ve Ti­ca­ret Li­se­le­ri­’ne ge­lin­ce ter­si­ne dön­dü. İmam Ha­tip Li­se­si me­zu­nu 116 bin 306 öğ­ren­ci­den 16 bin 882’si (Yüz­de 14.5’i) dört yıl ve da­ha faz­la ör­gün li­sans eği­ti­mi ve­ren bö­lüm­le­re yer­le­şe­bil­di. 117 bin 890 Ti­ca­ret Li­se­si öğ­ren­ci­sin­den 6 bin 833’ü (Yüz­de 5.8’i), 72 bin 264 Tek­nik Li­se öğ­ren­ci­sin­den 11 bin 96’sı (yüz­de 15.4’ü), 195 bin En­düs­tri Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­sin­den ise sa­de­ce 4 bin 539’u (yüz­de 2.3’ü) dört yıl­lık bir fa­kül­te­ye yer­le­şe­bil­di.

Ben­zer tab­lo 144 bin me­zun ve­ren Kız Mes­lek Li­se­le­ri, 43 bin me­zun ve­ren Sağ­lık Mes­lek Li­se­le­ri ile 13 bin me­zun ve­ren Otel­ci­lik ve Tu­rizm Mes­lek Li­se­le­ri­’n­de de ya­şan­dı. Kız Mes­lek Li­se­li­le­rin yüz­de 7.1’i, Sağ­lık Mes­lek Li­se­li­le­r’­in yüz­de 5.4’ü Otel­ci­lik ve Tu­rizm Mes­lek Li­se­li-­le­r’­in ise 12.8’i li­sans prog­ram­la­rı­na yer­leş­me­yi ba­şar­dı.109 bin kontenjan boş kaldı

ÖSY­M’­nin si­te­sin­de de yer alan bil­gi­le­re gö­re 2013’te 1 mil­yon 924 bin aday üni­ver­si­te sı­na­vı için baş­vur­du. Bun­lar­dan ter­cih yap­ma hak­kı el­de eden 1 mil­yon 800 bin öğ­ren­ci­den sa­de­ce 1 mil­yon 112 bi­ni ter­cih yap­tı.

Bu öğ­ren­ci­ler­den de 385 bi­ni dört yıl­lık ve da­ha faz­la ör­gün li­sans eği­tim ve­ren fa­kül­te­le­re yer­leş­me­ye hak ka­zan­dı. 268 bin öğ­ren­ci ön li­san­sa ya­ni iki yıl­lık Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı­’na, 205 bin öğ­ren­ci ise Açık Öğ­re­tim Fa­kül­te­si­’ne (AÖF) yer­leş­ti. Bu yer­leş­tir­me ra­kam­la­rı­na kar­şın 421 bin li­sans kon­ten­ja­nı­nın 36 bi­ni, 359 bin ön li­sans kon­ten­ja­nı­nın da 73 bi­ni boş kal­dı.ÇOK GERİDE KALDILAR

ÖSYM’nin verileri arasında en dikkat çekici ayrıntı ise yerleştirme sonuçlarının lise türlerine göre dağılımında ortaya çıktı.Çünkü bu tabloda İmam Hatip Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri ve Ticaret Liseleri gibi okullar dört yıllık örgün lisans eğitimi veren fakültelerin bölümlerine yerleştirmede denkleri olan Genel Liseler, Anadolu Liseleri ve Öğretmen Liseleri gibi okulların çok gerisinde kaldı.

ÇARE AÇIK ÖĞRETİM

Örgün lisans programlarına yerleşemeyen İmam Hatip Lisesi öğrencileri çareyi Açık Öğretim Fakültesi’ne (AÖF) gitmekte buldu. Öğrencilerinin yüzde 27’si AÖF’ü tercih etti. Meslek Liselilerin bir kısmı ise sınavsız geçiş yapabildikleri nitelikleri tartışılmakta olan iki yıllık Meslek Yüksek Okulları’nı tercih etmek zorunda kaldı.


ŞANSI AZALACAK

ÖSYM’nin verileri önemli gerçeği bir kez daha hatırlattı. Çünkü Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri ve İmam Hatip Lisesi gibi meslek liselerinde yeterince matematik ve fen dersleri göremeyen öğrenciler dört yıllık bir fakülteye yerleşmek istediklerinde sınavlarda başarılı olamıyor. Meslek liseliler bu açıklarını dershaneye devam ederek kapatıyor. 28 Şubat sürecinde büyük darbe yiyen ancak yeni yeni toparlanmaya başlayan meslek  liselerinin önü eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan dershanelerin kapatılmasıyla bir başka şekilde daha kesilmiş olacak.

İmam Hatip liselilerin matematik ağırlıklı sınavlara göre öğrenci alan hukuk, siyasal, kamu yönetimi, iktisat ve işletme gibi bölümler ile fen ağırlıklı sınavlara göre öğrenci alan tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümlere girme şansı daha da azalacak. Aynı durum iktisat ve işletme fakültelerinde okumak isteyen Ticaret Liseleri için de geçerli olacak.


SORUN AYNI


Endüstri Meslek Lisesi’nde elektrik bölümü ve bilgisayar bölümünde okuyan bir öğrenci elektrik ya da bilgisayar mühendisi olmak istediğinde fen ve matematik derslerini yeterince göremediği için aynı sorunla karşı karşıya kalacak. Halihazırda yarışa geriden başlayan bu okullar dershanelerin kapatılmasıyla bir darbe daha yiyecek.

12 bin kontenjana 300 bin talepEği­tim­ci­le­rin ıs­rar­la üs­tün­de dur­duk­la­rı bir baş­ka ko­nu da sı­nav­lar kalk­ma­dan ders­ha­ne­le­re olan ih­ti­ya­cın da or­ta­dan kalk­ma­ya­ca­ğı. Bu sis­tem de­vam et­tik­çe öğ­ren­ci­ler re­ka­bet­te bir adım da­ha öne ge­çe­bil­mek için ek ders al­ma­ya ih­ti­yaç du­ya­cak. 2012 yı­lı­na ait çar­pı­cı bir ve­ri bu­na ışık tu­tu­yor. Li­sans Yer­leş­tir­me Sı­na­vı­’n­da hu­kuk fa­kül­te­le­ri­ni ter­cih eden­le­rin sa­yı­sı yak­la­şık 300 bin iken bu fa­kül­te­le­re an­cak 12 bin öğ­ren­ci yer­le­şe­bil­di.

İHTİYACI GİDERMEYECEK

Yi­ne tıp fa­kül­te­le­ri­ni ter­cih eden 240 bin öğ­ren­ci­den de sa­de­ce 8 bi­ni bu is­te­ği­ne ula­şa­bil­di. Sı­nav­la­rın ta­ma­men kal­dı­rıl­ma­sı ve kon­ten­jan­la­rın her öğ­ren­ci­ye ye­te­cek ka­dar ar­tı­rıl­ma­sı da ders­ha­ne­le­re olan ih­ti­ya­cı or­ta­dan kal­dır­ma­ya­cak. Da­ha ka­li­te­li üni­ver­si­te­ler­den me­zun olan öğ­ren­ci­ler işe alım­lar­da di­ğer­le­ri­ne gö­re da­ha çok ter­cih edil­di­ği sü­re­ce da­ha ka­li­te­li bir üni­ver­si­te­ye git­mek için öğ­ren­ci­ler özel ders­le­re baş­vu­ra­cak. Ül­ke­de­ki tüm üni­ver­si­te­le­ri Bil­kent, Koç, Sa­ban­cı, Bo­ğa­zi­çi ve OD­TÜ se­vi­ye­si­ne ge­tir­me­dik­çe (ki bu çok zor­dur) ders­ha­ne­le­re olan ih­ti­yaç hiç­bir za­man bit­me­ye­cek.GÜNGÖR ERGÜN - BUGÜN GAZETESİ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler