1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Yönetici Atama ile ilgili dava dilekçesi
Yönetici Atama ile ilgili dava dilekçesi

Yönetici Atama ile ilgili dava dilekçesi

Adem TÜRK isimli öğretmenin sitemize gönderdiği Yönetici Atama Hakkınaki Mahkeme Dilekçe başvurusu.

A+A-

İZMİR İDARE MAHKEMELERİ Yürütmenin durdurulması istemlidir. DAVACI : DAVALI : İZMİR VALİLİĞİ /İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU : İzmir Valiliğinin ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün 27/ 06 / 2008 tarihli 250/46976 sayılı yazısıyla 12/22 Temmuz 2008 tarihleri arasında okul müdür yardımcılığına başvurmamız için sadece kenar semtlerdeki okulları açık tutması şehrin gözde okullarını bu başvuru tarihinde sınav kazananlara açmaması , bu gözde okullar bizim zamanımızda da açık olmasına rağmen bize açılmamış olması hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne , eşitliğe ve fırsat eşitliğine aykırı davranılmıştır.. Bizim zamanımızda da açık olan bu gözde okulları temmuz başvuru tarihi ve akabinde 28/08/2008 tarihindeki atamalardan 3 ay sonra (22aaralık 2008) duyuruya açarak suçunu açığa çıkarmıştır. Gözde okulları ( merkezi okulları) bizim atamalarımızdan hemen sonra hesabına gelenlere açarak başvuru için fırsat vermiştir. Bütün bu olanların hukuka uygun olmadığını dilekçeyle sordum dilekçemin konusuyla hiç alakası olmayan bir cevap ………./2009) aldım. Cevap da şu: ''ben seni atadım 2 sene bekle '' Bu hukukla oynamaktır , hukuku yanıltmak, küçük düşürmektir. Bütün bunlar DANIŞTAY 12. Dairesinin 2006/3322 esas no 2007/4873 nolu kararıyla çelişmektedir. T.C. Danıştay 12. Daire'si 2006/3322 Esas no ve 2007/4873 Karar no ile Türk Milleti Adına; “ Vekaleten veya benzer şekillerde görevlendirilmiş yöneticisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerinin tamamının, asaleten atama yapılabilmesi için boş ilan edilmesi zorunlu olup, bu konuda valiliklere değerlendirme yetkisi tanınmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” kararını vermiştir. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİMİN GEREKÇESİ: Söz konusu emir dava konusu ibarenin iptali için ileri sürdüğüm hukuka aykırılıklar çok açıktır, ilk bakışta görülmektedir. Bilindiği gibi, davalı idare de idari yargı kararlarına uymamayı, olup bitti yaratmayı siyasal kadrolaşma amacının gereği saymaktadır. Eğitim kurumu yöneticiliğinde halen yaşanan kargaşanın temelinde bu vardır. 12/22 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DUYURUYA ÇIKIP DA KESİN OLARAK 28/09/2008 tarihinde yapılan atamalar hukuka uygun değildir. 22 Aralık 2008 tarihindeki duyuruda açık olarak gösterilen yerlere yapılacak olan atamalar da hukuka uygun olamaz. Çünkü bu yerler atanmaya mecbur bırakıldığımız tarihlerde de boştu. Bu suç 22 Aralık 2008 'de açığa çıkmıştır. Dolayısıyla hukuk devletindeyiz , hukuk mazlumların, hukuku kimsesizlerin, hukuk tek koruyucusu hukuk olanların sığınılacak tek limanıdır. Bu ülke hepimizindir ve bu ülkenin bütün nimetlerine herkes yarışta eşit mesafede olmalı. Göstereceğim açık ve net listelerde görülüyor ki bizim atama dönemimizde tamamen açık olan bütün kurumların sadece kenar semtlerdeki okullar açılmış ve içlerinde en gözde okulları bir tanesini dahi açmayarak 22/12/2008'de tarihinde hepsini kendi yandaşlarına açmışlardır! Bu bir skandaldır, bir zülümdür. Birilerini kendi öz yurdunda parya konumuna sokmaktır, hukuku hiçe saymaktır. İnanıyorum ki hukuk üstünlüğünü gösterecektir. Hem bizim atamalarımız hem de 22/12/2008 tarihinde duyuruya çıkıp da yandaşlarını atamak için yaptığı duyuruyla yapılan atamaların iptal olması hukuk gereğidir. Bütün okulların açılıp ayırım yapmadan herkesin başvurması lazim. BU ADALETTİR. Kaygım davam sonuçlanmadan açık olup da bize açmadıkları bütün okullara adamlarını yerleştirmektir. Bu davamda kısa sürede yürütmenin durdurulması kararı verilmez ise aynı kargaşa yinelenecek, özellikle yöneticilik sınavını kazanmış olan benim açımdan telafisi zor zararlar olacaktır. İdari Yargılama Usul Yasasının öngördüğü koşullar birlikte oluşmuştur. O nedenle olası iptal kararınızdan önce yürütmenin durdurulmasını da istiyoruz. İzmir Milli Eğitimine benzer bir uygulama Ankara ve benzer milli eğitim müdürlüklerinde gerçekleştiği için mahkeme kararıyla il genelinde bütün atamalar iptal olmuş ve bütün boş ( vekaletle yönetilen dahil ) kadrolar açık gösterilerek yeniden başvuru hakkı vermek zorunda kalmışlardır. Ekte Ankara mahkeme kararı (2008/1317) vardır. İzmir Milli Milli Eğitimin bu hukuka uymayan durumu 22Aralık 2008'de yapmış olduğu duyuruyla tamamen açığa çıkmıştır 3 ay arayla bizim atama dönemimizde açmadıkları merkezi okulları ( temmuz ve ağustos aylarında yanı bizim atama dönemimizde tamamen açık olan) şu anda tamamen açmıştır. Bütün bu sebeplerden yürütmenin durdurulması ve iptali istemlidir. Yönetmeliğin 10 maddesi hükmüne göre atama yetkisi ve 9/1. maddedeki duyuru görevi valiliklerindir. Ama kısmı duyuru yetkisinde değildir.Davalı müdürlüğün ne atama, ne duyuru ve ne de bir kısım eğitim kurumlarının yönetici norm kadro açığını ilan edip, bir kısmını ilan etmeme yetkisi yoktur! Bakanlığın bile bu yetkisi yok. Yönetmelik gereği atama yetkisi ve duyuru görevi Valiliklerdedir.O nedenle bakanlığın yönlendirme ve yetkilendirmesine gerek olmaksızın valilikler yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumlarının duyurusunu ve atamaları en kısa sürede yapmak zorundadırlar. Olmayan yetkinin devri de söz konusu olamayacağından dava konusu hüküm yetki yönünden sakattır. Dava konusu yazının , yürütmesinin durdurulması ve iptalini istediğimiz ibaresi amaç yönünden de hukuka aykırıdır. Her ne kadar davalı müdürlük “…yönetici ihtiyacı en çok olan ve nitelikli yönetici atamasında zorluk çekilen” diyerek kamu yararı ve hizmet gereklerini göz önünde tuttuğu görüntüsü verse de, asıl amaç - çok büyük bir bölümü sınavı kazandığı için davalı müdürlükçe önemli görevlere atanması istenilmeyen, ancak kazanılmış hakları nedeniyle de atanmaları zorunlu olan – söz konusu emirde sözü edilen, daha önce yapılan yönetici atama sınavını kazanmış öğretmenlerin iyi görev yerlerine atanmasını engellemek, onları hiç olmazsa bu yolla cezalandırmaktır. Çünkü söz konusu adayların hakları, sınav kazandıkları tarihten sonra iki yıl içinde – atanamazlarsa sona erecek, o nedenle de bu adaylar şimdi ilan edilen, “kenar semtlerde”, kıyıda köşede kalmış kurumların yöneticiliklerini hakları yanmasın diye tercih etmek zorunda kalacaklardır. En az iki yıl yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklarından dolayı da ileride açıklanacak daha iyi okulların yöneticilik görevlerine talip olamayacaklardır. Bu okulların yöneticiliklerine de daha sonra yapılacak duyurulardan sonra siyasal yandaşları atayabileceklerdir. Ama, bu örtülü amacı hem öğretmenler hem de sendikaları sezmişlerdir. EMİRDEKİ davaya konu ibare amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptal edilmelidir. Emirdeki davaya konu ibare anayasal eşitlik ilkesine de aykırıdır. Hukuk devletinde, hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmemesi gerekirken ; emir ile özellikle ayırım yapılmakta, bir kısım adaylar cezalandırılırken, yandaş adaylar da ödüllendirilmek istenilmektedir. Bir kısım adaylar “kenar semtlerde” ve küçük yerleşim yerlerindeki, hizmet koşulları iyi olmayan okulların yöneticiliğini tercihe zorlanırken, kadrolaşmada gözetilecek yandaşlara da “siz şimdilik bekleyin, sizi iyi yerlerde görevlendirmenin yolunu bulduk” denilmek istenmektedir. Bu da hukuka aykırıdır. Emirdeki dava konusu ibarenin bu nedenle de yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda iptal edilmelidir. Dava konusu emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istediğim ibare anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile 657 sayılı yasanın öngördüğü kariyer ve liyakat ilkelerini de yok saymaktadır. Bir kısım yeterli ve yetenekli yönetici adayının önü daha baştan dava konusu emir ile kesildiğinden, yetkin ve yetenekli olduklarını sınav kazanarak ispatlayan öğretmenlerin hak ettikleri görevlere gelmesi böylece engellenmekte, öte yandan da yandaş kayırma ve siyasal kadrolaşmaya hizmet edilmektedir. Bu kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaştırılamayacağı gibi, kariyer ve liyakat ilkelerini de yok sayar bir tutumdur. Bu durumu hukuka bağlı devlet düzeni ile bağdaştırmak olası değildir. Dava konusu emir bu nedenlerle de hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve dava sonunda da iptal edilmelidir. ELİLLER : 1 . dava konusu 27/062008 tarihli 250/46976 sayılı münhal liste 2. 22 ARALIK 2008 DE SUÇLARI ORTAYA ÇIKARAN LİSTE( BOŞ OLDUĞU HALDE BİZE AÇMADIKLARI LİSTE) 250/99573 SAYILI YAZIYLA 4 . Danıştay İkinci Dairesi'nin 2004/8022 , 2006/493, 2006/878, 2007/1198, 2007/2022, 2007/2076 esas sayılı ve ilgili öteki kararları. 5 . Danıştay İkinci Dairesinin 2008/4155 esas sayılı dava dosyası. 6 . Danıştay On İkinci Dairesinin 2006/ 3201 ve 2007/3322 esas sayılı dava dosyaları. 7) ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİNİN 2008/1317 ( özellikle davamla aynı BİREYSEL AÇILAN DAVA) 8 . Her türlü yasal delil. NEDENLER :HUKUKSAL 1 . İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2 . Devlet Memurları Kanunu. 3 . Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 4 . Dilekçemde sözü edilen idari yargı kararları. 5 . İlgili öteki yasal düzenlemeler.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum