657'nin yedi maddesinde değişiklik yapılıyor

657'nin yedi maddesinde değişiklik yapılıyor

Bakanlar Kurulu, 657'de değişiklik öngören tasarıyı Meclise sevk etti. Bakanlar Kurulunun dün Meclise sevk ettiği torba tasarıda, 657 sayılı Kanunda 7 değişiklik öngörülmektedir.

Bakanlar Kurulunun dün Meclise sevk ettiği torba tasarıda, 657 sayılı Kanunda 7 değişiklik öngörülmektedir.

Bu değişiklikler daha önce Başbakan Davutoğlu'nun duyurduğu değişikliklerdir.

İŞTE KANUN TASARISININ İLGİLİ MADDELERİ

T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 31853594-101-1211 06/01/2016

Konu : Kanun Tasarısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 5/1/2016 tarihinde kararlaştırılan 44Gel ir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU 
Başbakan


TASARININ KARŞILAŞTIRMALI MEVZUAT HALİ

ESKİYENİ
-

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

MADDE 6- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.

"Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir."

"Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık karan verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

"F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrasıanalık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

MADDE 7- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasına "analık izni süresinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için %335'ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 285'ine,

- Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 285'ine,

- Diğerleri için % 215'ine,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 195'ine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 185'ine,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 175'ine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 151'ine,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 138'ine,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 131'ine,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 126'sına,

10. Diğerlerinden;

- 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118'ine,

- 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111'ine,

- 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102'sine,

11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72'sine,

MADDE 8- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) bendinin (1) ila (11) inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Emniyet Genel Müdürü için %419'una,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356'sma,

- Daire Başkam, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331 'ine,

- Diğerleri için %269'una,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %244'una,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %231'ine,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %219'una,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %189'una,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %173'üne,

8. Komiser kadrolarına atananlar için %164'üne,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %158'ine,

10. Diğerlerinden;
- 1, 2, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlar için %148'ine,
- 5, 6 ve 7. derecelerden aylık alanlar için %139'una
- 8, 9, 10 ve 11. derecelerden aylık alanlar için %128'ine,

11. Çarşı ve mahalle bekçileri için %90'ına"

"aa) Yükseköğrenimliler 1 2200

2 1600

3 1100

4 800

 

MADDE 9- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"aa) Yükseköğrenimliler 1 3000

2 2200

3 1600

4 1100

5 900

6 800

7 500

8 450"

-

MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma

EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağımn başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak öderiıe yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye kurumlarm talebi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."

-

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.

104 üncü maddede yapılan değişiklikler ile ek 43 üncü madde hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanır."

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 5- Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 6- Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınması amaçlanmaktadır. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilmekte, bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda oniki ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilmektedir.

Bununla birlikte; memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir. Örneğin; normalden on hafta önce gerçekleşen doğumlarda mevcut düzenlemeye göre doğum sonrası izne sekiz hafta ilave edilebilmektedir.^

 

Yapılan düzenleme ile sekiz haftadan daha önce gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre (örnekte olduğu gibi iki hafta) sekiz haftaya ek olarak doğum sonrası izne eklenecektir. Diğer yandan, söz konusu haklardan evlat edinenlerin de aynen yararlanmaları sağlanmaktadır.

MADDE 7- Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan yirmidört ay aylıksız iznin, istekleri halinde iki, dört ve altı aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilmesine imkan sağlanmakta ve bu imkan evlat edinenlere de getirilmektedir.

MADDE 8- Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yararlanmakta oldukları emniyet hizmetleri tazminat oranlan %25 oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltilmektedir.

MADDE 10- Çocuğu olan memur anne ve/veya babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşma kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilmektedir. Bu haktan yararlanan memurların mali ve sosyal hakları da ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanacaktır.

MADDE 11- Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanılan izin süreleri açısından uygulanması sağlanmakta ve geçmişte kullanılan izinler kapsam dışında tutulmaktadır. Ayrıca, analık izni sonrasında kadın memurlar için getirilen yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanması öngörülmektedir.

Tasarının tam metni için tıklayınız.

www.memurlar.net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.