1. YAZARLAR

  2. Mustafa KIR

  3. Bakan Suat Kılıç'a açık mektup
Mustafa KIR

Mustafa KIR

Mustafa KIR
Yazarın Tüm Yazıları >

Bakan Suat Kılıç'a açık mektup

A+A-

Ankara Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kır'dan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a açık mektup  
 
           Şüphesiz ülkemiz genelinde olduğu gibi Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunda da üniversite gençliğine hizmet sunmak amacıyla gerek yurt sayılarının artırılması gerekse mevcut yurtların daha yaşanabilir olarak dizayn edilmesi açısından inkarı mümkün olamayan  çok önemli hizmetler sunulmuştur.
            Ancak bina ve donanım açısından ne kadar modern yurtlar yapılırsa yapılsın bu kurumlar eğitilmiş,liyakatli, ehliyetli ve işini severek yapan insanlarla yürütülmediği zaman istenilen başarıyı elde etmeniz mümkün değildir.
            Bu önemli gelişmelere rağmen son yıllarda kurum dışı yapılan atamalar,görevde yükselme ve unvan deşikliği sınavının yapılmaması, başta yurt yönetim memurları olmak üzere YHS ve diğer çalışanların devasa  sorunlarının  çözümü yerine sürekli hasır altına süpürülmesi,şube müdürlüğü,yurt müdürlüğü,bölge müdürlüğü,daire başkanlığı gibi   üst görevleri ifa edebilecek çok sayıda yetişmiş kalifiye eleman bulunmasına  ve  bir üst görev için yeterlilik  taşımalarına  rağmen boşalan kadroların kurum dışı atamalarla doldurulması  neredeyse teamül haline gelmiştir.
            Yurt-Kurda çalışma barışı giderek bozuyor
            Kurum içinde yetişmiş,  kurumun işleyişini iyi bilen ve bir üst göreve atanma liyakat ve ehliyetini taşıdığı halde boşalan, yeni açılan yurt müdürlüğü,yurt müdür yardımcılığı bölge müdürlüğü,bölge müdür yardımcılığı veya daha üst  kadroların kurum içi atamalar yerine kurum dışından yapılan atamalarla  doldurulması  kurum çalışanlarına karşı yapılan aleni bir haksızlık olduğu gibi kurum içi üretimi olumsuz yönde etkileyici ve çalışma barışını bozucu bir durum olup bu olumsuz gidişe derhal dur denilmelidir.
            Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılmaması huzursuzluk yaratmaktadır.
            17.12.2005 tarih ve 26026 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin yönetmeliğin  5. Maddesinde  belirtilen şube müdürlüğü,yurt müdürü ve müdür yardımcılığı şeflik,hukuk  hizmetleri,uzmanlık,araştırmacı,çözümleyici,muhasebeci, yurt yönetim memuru, sekreter, veznedar, satın alma memuru, ambar memuru, V.H.K.İ,memur, daktilograf, santral memuru, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, yardımcı hizmetler grubundan; hizmetli, bekçi, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber ve dağıtıcı gibi görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ile aynı yönetmeliğin 6.Maddesinde unvan değişikliğine tabi avukat, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, programcı, psikolog, diyetisyen, matematikçi, istatistikçi, kütüphaneci, eğitim rehberi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru gibi  yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin görevde yükselmesini sağlamak amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan kadrolarda görevde yükselme sınavı en son  2009 ve 2011 yıllarında yapılmıştır.
             Aradan 2 yıl geçmesine rağmen yönetmelik değişecek gerekçesiyle merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan  personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sürekli ertelenmesi ve sınavla atama yapılması  gereken bazı birimlere hülle yoluyla yine kurum dışından sınavsız atamaların yapılması, açık bulunan kadroların görevlendirme yoluyla doldurulması  kurum çalışanlarının iş huzurunu bozduğu kadar iç huzurunu da bozmaktadır. Kurumda iş ve iç huzuru sağlayıcı önlemler alınmalıdır.
              Yurt Yönetim memurlarının mükteseplerine uygun kadro derecesi tahsis edilmelidir.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Genel İdare Hizmetler sınıfında görev ifa etmekte olan ve yurtlarımızın omurgasını oluşturan yurt yönetim memurlarının  büyük çoğunluğunun lisans mezunu olmasına ve mükteseplerinin ¼ derecede bulunmasına  rağmen halen 5. Kadro derecesinde tutulmaktadır.        Başka kurumlarda çalışan lisans mezunları çalıştıkları görev ne olursa olsun 1/4 kadro derecesine inebilmekte bu  çalışanlara işgal ettikleri kadro derecesinden dolayı kendilerine  yeşil pasaport verilmekte, emekli maaşları ile emekli ikramiyelerindeki artışlardan yararlandırılmaktadır.
            Ancak  Yurt Yönetim Memurlarına mükteseplerine uygun bir  kadro derecesinin verilmemesi sebebiyle  hem yeşil pasaport imkanından yararlandırılmamakta hem de emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde büyük hak kaybına uğratılmaktadır. Bu durum çalışanlar tarafından kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirilmektedir.
            Yurt yönetim memurlarına öğretmenler, din görevleri, emniyet mensubu polisler de olduğu gibi mükteseplerine uygun   ¼ kadro derecesine inebilecekleri yasal düzenlemeler yapılarak yeşil pasaport alabilmelerinin önü açılması ve emekliliklerinde meydana gelen hak kayıplarının önüne geçilmesi onların en tabi özlük haklarıdır.
             Yurtlarda yönetim memurluklarının bir üst kademesi olan Yönetim Memurluğu Uzmanlık kadrosu ihdas edilmesi memurların kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları açısından teşvik edici bir olacaktır.
Bu hak gaspının önüne geçilmesi ve diğer taleplerin değerlendirilmesi  başta kurumdan  sorumlu  olan Gençlik ve Spor Bakanlığı  olmak üzere tüm kurum yetkililerinin sorumluluğu ve görevidir.
Nöbet ücreti SHÇEK ve MEB’e bağlı yatılı okullarda nöbet tutan öğretmenlerin ücretleri  ile eşitlenmelidir.
            Bunun dışında  özel gece hizmetleri statüsüne göre 24 saat nöbet tutarak hizmet sunan yurt müdür yardımcıları ve yurt yönetim memurları tarafından üniversite gençliğine her çeşit hizmet sunulmaktadır. Ancak dini ve resmi bayramlarda, hafta sonlarında ve hafta içinde büyük fedakârlıklar gösterilerek tutulan nöbetlerin ücret olarak  hak edilenin  karşılığı verilmemektedir.
             Hafta içi tutulan 8 saat  nöbet ücreti yerine 6 saat, ve hafta sonu tam gün tutulan nöbet ücreti yerine 15 saat fazla mesai yazılması ve her bir saat mesai için ise 1,20 TL ücret  ödenmesi, günümüzün şartlarına göre gerçekten utanılacak bir durumdur. Öte yandan nöbet tutan yurt yönetim memuru ve yurt müdür yardımcılarına yol ücreti ve üç öğün yemek bedeli olarak sadece 900 Kuruş takdir edilmesi ise yapılan haksızlığın başka bir boyutudur.
            Oysaki aynı saat ve zaman diliminde çalışmalarına rağmen SHÇEK ve Yatılı okullarda nöbet tutanlara  statü farkından dolayı 1 saat nöbet için 8,45 TL olmak üzere 1 gece nöbet karşılığı olarak 6 saat ücret takdir edilmesi Yurt-Kur da ayda en az 8 defa nöbet tutan bir nöbetçiye ödenen fazla mesaiden daha fazla ücret alabildiği gerçeğini ortaya koymaktadır.
             666 Sayılı KHK kararname gereği eşit işe eşit ücret uygulaması ile  kurumlar arası eşitlik gözetilirken nöbet hizmetlerinde aynı eşitliğin gözetilmemesi kurum çalışanlarına yapılan bir haksızlık olduğu kadar bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin ruhuna da aykırı bir uygulama şeklidir.KİK toplantılarında sorunun çözümüne ilişkin sürekli  karar alınmasına rağmen  yukarıda bahsedilen parasal ve diğer hak kayıplarının önüne geçilmemesi sorumlu yöneticilik anlayışıyla da bağdaşır bir durum değildir.
            Yapılacak bir düzenleme ile nöbet tutmakla sorumlu olan yurt yönetim memurlarına ve yurt müdür yardımcılarına  nöbetçi memur statüsü kazandırılmak suretiyle en azından SHÇEK ve MEB’e bağlı yatılı okullarda nöbet tutan öğretmenlere ödenen ücret miktarına denk düşecek  bir ücretin ödenmesi için gerekli düzenleme acilen yapılmalıdır.               
            Görevlendirme ile başka birimde çalıştırılan  Y.H.lilere  giyim yardımı verilmemektedir.
            Son  yıllarda Yurt-Kur yöneticileri  91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı ile ilgili yönetmelikte   kurumun onayı ile  kurum içinde başka görevlerde  çalıştırılanlara fiilen bu görevi yürütmedikleri  için giyim yardımı yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığını  gerekçe göstererek yardımcı hizmetler sınıfında bulunup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. kadrolarda görev alan personele giyim yardımı verilmemektedir..
            Başka  kurumlarda mezkur kadroları işgal edenlere başka birimlerde  görevlendirilmelerine  bakılmaksızın giyim yardımı nakden ödendiği halde Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumunda başka birimlerde görevli olarak çalışanların haklarının gasp edilmesinin  esbab-ı mucibesini anlamak mümkün değildir.
            Yönetmelikte mezkur çalışanlara giyim yardımı ödeneceğine dair bir hüküm yoksa bile ödenmeyeceğine dair de bir hüküm var mıdır? Yönetmelik çıkarılırken bilinçli olarak  "kurumun onayı ile  kurum içi  görevlendirmeli  çalıştırılanlara fiilen bu görevi yürütmedikleri  için giyim yardımı yapılmayacağına dair bir hüküm" konulmuşsa bu büyük bir yanlışlıktır. 
            Görevlendirme yoluyla çalıştırılanlara giyim yardımının yapılmamasına mesnet teşkil eden yönetmelikte yazım ve yorum hatasından kaynaklanan bir durum var ise derhal düzeltilme yoluna gidilmeli, ya da görevlendirme yolu ile personel çalıştırılma uygulaması terk edilmelidir. 
            Güvenlik ve şoför kadrosunda çalışan Lisans mezunlarına  başka  kadroya geçiş hakkı verilmelidir.
             Başka kurumlarda olduğu gibi Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumunda da Lisans mezunu olan memur ve hizmetlilere  zaman zaman yapılan görevde yükselme sınavı ile  terfi etmelerinin yolu açılırken, lisans mezunu güvenlik ve şoför kadrolarında çalışanlara görevde yükselme yoluyla  başka bir kadroya geçiş  imkânın tanınmaması kabul edilebilir bir durum değildir.
            Yapılacak bir düzenleme ile lisans mezunu şoför ve güvenlik kadrolarını işgal edenlere de terfi yolu açılmalıdır.
            Muhasebe yetkilisi mutemetlere mali sorumluluk ve risk tazminatı ödenmelidir.
            Bankalarda ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aynı görevi ifa eden muhasebe yetkili memurlara mali sorumluluk ve risk tazminatı ödenirken,Yurt-Kurda çalışan muhasebe yetkili mutemet olarak çalışanlara her hangi bir tazminat ödenmediği gibi  sehven yapılan hesap hataları karşılığında bu çalışanlardan para bile  kesilmektedir.
            Muhasebe yetkilisi mutemetlere mali sorumluluk ve risk tazminatı ödenmemesi ve sehven  yapılan hesap hataları karşılığında  para kesilmesi büyük bir haksızlıktır. Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği muhasebe yetkili memurlara da Bankalarda ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aynı görevi yapan muhasebe yetkili memurlar gibi mali sorumluluk ve risk tazminatı ödenmelidir.
            Yurtlar arası personel dağılımında adaletli davranılmaması, bazı yurtlarda personel azlığından nöbetin 2 günde, bazı yurtlarda çalışanların çokluğundan 15 günde bir gelmesi,bazı çalışanlar her yıl hizmet içi eğitime çağrıldığı halde bazı çalışanlara sıranın bir türlü gelmemesi,Bölge müdürlüğü çalışanlarına  hafta sonları ve hafta içi  fazla mesai yaptırılmalarının karşılığında fazla mesai ücreti ödenmemesi,kurum servislerinden nöbetçi memurlar ve vardiyalı çalışan personelin yeterince yararlandırılmaması, servisten yararlandırılmayan nöbetçi personele otobüs kartı ya da kart karşılığı para verilmemesi gibi sorunlar  Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yaşanan sorunlardan bazılarıdır.
            Yukarıda kısmen zikredilen sorunların  ivedilikle çözümü yoluna gidilmesi çalışma verimliliğini artıracak ve çalışma barışına katkı sunacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle sorunların çözümünde birinci derecede sorumlu ve yetkili olan Gençlik ve Spor Bakanımız Suat kılıç'ı göreve davet ediyorum.
 
Saygılarımla...
Mustafa Kır
Ankara Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen
1 Nolu Şube Başkanı
 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.